Copy
UHSK Newsletter March
Read this email in your browser

Nieuwsbrief
Maart | March
2022
- ENGLISH BELOW -
FeCo: Voel de Vlinders
georganiseerd door de Feestcommissie
Groot Open Podium
georganiseerd door de Muziekcommissie

Beste UHSK'ers,

Het is me wederom een waar genoegen om deze nieuwsbrief samen te stellen, met name door de stortvloed aan evenementen en verhalen die ik met je kan delen. De Diesweek, de week waarin we ons 96-jarig bestaan vierden, was een groot succes. Het thema was Out of Time, een reis door de tijd. 
Hieronder deel ik hoe deze week verliep.

Op maandag organiseerde de Symposiumcommissie het Diving into Diversity Symposium, in het teken van vrouwengeschiedenis vanuit verscheidene perspectieven. Hier spraken dr. Sophie van den Elzen, dr. Willemijn Ruberg en promovendus Maninder Järleberg. Zij gingen in op onder andere het revolutiejaar 1848, lichamelijke integriteit en de Indiase sati.
De foto's van het Symposium vind je hier.

Diezelfde avond organiseerde de Muziekcommissie het middeleeuwse Groot Open Podium, een avond waarop alle troubadours en minstrelen binnen de vereniging hun kunsten konden delen. De avond begon met rock, maar ging later over tot rap en EDM. Hierboven zie je een sfeerimpressie. De avond werd goed afgesloten met mijn favoriete melodie: het welbekende verenigingslied!
De foto's van het Groot Open Podium vind je hier.

Op woensdag vond de Diesborrel plaats, dit jaar in het teken van 'The Picture of Dorian Gray', het boek van Oscar Wilde. Aan het begin van deze Victoriaanse borrel werden alle aanwezigen op de foto gezet, maar de begane zonden waren later op de avond af te zien aan de portretten. 
De portretten zijn hier te bekijken.

De Historische Evenementen Commissie en de Activiteitencommissie begeleidden ons op donderdag door een selectie speciaalbiertjes van brouwerij Maximus. De consensus was dat het lekkerste biertje de Pandora was, hun bekroonde blond bier.

Om de week af te sluiten keken we op vrijdag de film 'Dr. Strangelove' op de kamer, een satire uit het jaar 1964 over de angst omtrent de Koude Oorlog. De kernoorloog tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten werd in deze film werkelijkheid. Deze End of History betekende ook voor onze Diesweek het einde. 

De komende weken hebben we een goed gevulde agenda. 
Lees zeker verder!


Met hartelijke groet,
Namens het 96ste bestuur des Utrechtse Historische Studentenkrings,

Beau Visser
h.t. voorzitterHieronder vind je de laatste nieuwtjes over de kring.

Vorige week, van 14 tot 20 maart, was het de RAGweek.
Dit is een jaarlijkse week waarin studenten zich inzetten voor het goede doel.
Ook de UHSK heeft dit jaar weer meegedaan. Bij zowel de FeCo als bij de Bingoavond van de Acquisitiecommissie is geld opgehaald.
Het overdonderend bedrag van 217 euro zal gaan naar Centrum Seksueel Geweld en de Milieudefensie. Dank aan iedereen die gedoneerd heeft!
Wil jij nog doneren? Klik dan hier!
LITERAIRE AVOND
Op 28 maart, van 19.00 tot 22.30, vindt de welbekende Literaire Avond plaats, georganiseerd door de Argus.

Hier komt een schrijver spreken over zijn werk. Daarbij krijg jij de kans om iets voor te dragen, uit eigen werk of andermans.

Lijkt dit je wat?
Mail dan voor 27 maart, 23.59, jouw stuk naar argus@uhsk.nl.

JOUW ESSAY IN DE AANZET
Historisch tijdschrift Aanzet is weer op zoek naar kopij!

Heb jij een essay geschreven waar je trots op bent? Wil je graag een gepubliceerd historicus worden?

Stuur dan jouw stuk voor 25 maart naar aanzet@uhsk.nl.
BATAVIERENRACE
Wil jij de UHSK naar de top rennen en vervolgens beloond worden met een geweldig festival? Ben jij de nieuwe Sonic, Usain Bolt of heb jij de conditie van een paard? Of vind je het gewoon gezellig om met je UHSK vrienden op een sportief én feestelijk weekendje te gaan?

Schrijf je dan in voor de 50ste Batavierenrace!
Stuur een mail naar info@uhsk.nl.

VERDIEPINGSMARKT
De UHSK organiseert voor de eerste keer een Verdiepingsmarkt! Tijdens dit evenement kunnen eerstejaars vragen stellen aan ouderejaars over de verdiepingspakketten in het tweede jaar.

Wil jij eerstejaars helpen?
Meld je dan aan om mee te helpen op 19 mei door een mail te sturen naar info@uhsk.nl
NIEUW GEZELSCHAP
Sinds korte tijd vormen enkele leden een gezelschap binnen de UHSK onder de naam 'Makers van de Nacht', ook wel bekend onder de afkorting “MvdN”. Het gezelschap heeft als doel haar leden met elkaar in contact te laten blijven door middel van het gezamenlijk opzoeken van het Utrechtse nachtleven.

Geïnteresseerden kunnen lid worden door hun interesse kenbaar te maken bij het bestuur per e-mail: info@uhsk.nl.
Wil jij ook een gezelschap oprichten? 
Lees hier meer!
Hieronder vind je de geplande evenementen en activiteiten van deze maand.
Klik op het plaatje om meer te leren over het evenement.
 
UBO:
TENTAMEN TRAINING (VROEG) MODERN

22 maart
11.00 - 11.45 (Nederlands)

@Drift 13, zaal 0.04
CARCOM:
JOB APPLICATION 101

22 maart
19.30 - 21.15
@
Café de Beuntjes
ACCIE: BIERCANTUS
24 maart
19.30 - 22.00
@Club Poema
ARGUS: LITERAIRE AVOND
28 maart
19.00 - 22.30
@Theaterzaal Parnassos
ALL-IN
30 maart
23.00 - 04.00
@Werfkelder (Basis)
DOCENT-STUDENTBORREL
5 april
20.00 - 23.00
@Bar Walden
EXCOM: GROTE REIS
16 tot 24 april
Naar Praag!
FeCo: Feel the Butterflies
organised by the Party Committee
Big Open Mic
organised by the Music Committee

Dear UHSK members,

It is once again a pleasure to be compiling this newsletter, primarily due to the torrent of events and stories I get to share. The Dies Week, the week in which we celebrated our 96th anniversary, was a big success. The theme was 'Out of Time', a journey through history.
Below, I explain what transpired.

On Monday, the Symposium Committee organised the 'Diving into Diversity' Symposium on women's history from multiple perspectives. The speakers were dr. Sophie van den Elzen, dr. Willemijn Ruberg and doctoral candidate Maninder Järleberg. Among other things, they talked about the year of revolutions 1848, bodily autonomy and the Indian sati.
The photos of the Symposium can be found here.

That same night, the Music Committee organised the medieval Big Open Mic, an evening for all troubadours and minstrels in the association to share their talents. The event began with rap music, but later went into rock and EDM. You can see an impression above. The night ended beautifully with my favourite melody: the well-known song of the association!
The photos of the Big Open Mic can be found here.

Wednesday night saw the Dies Drinks, this time in the theme 'The Picture of Dorian Gray', after the book by Oscar Wilde. As the Victorian drinks began, all attendees were photographed. Their sins became visible on their portraits as the evening progressed.
You can take a look at the portraits here.

The Historical Events Committee and the Activities Committee guided us through a selection of craft beers by brewery Circus Maximus on Thursday. The consensus was that the most delicious beer was the Pandora, their awarded blond beer.

To conclude the week, we watched the film 'Dr. Strangelove' in the UHSK room on Friday. This is a satire from 1964 about fears due to the Cold War. The nuclear war between the Soviet Union and the United States became a reality in this film. This 'End of History' also meant the end of the Dies Week.

We have a full agenda the next few weeks.
Definitely keep reading!

Kind regards,
On behalf of the 96th board of the Utrechtse Historische Studentenkring,

Beau Visser
h.t. chairwomanBelow, you will find the latest news about the association.

Last week, from March 14th until March 20th, was the RAGweek.
This is an annual week when students help a good cause.
The UHSK has participated again this year. Money was raised at both the FeCo party and the Bingo night by the Acquisition Committee.
The overwhelming amount of 217 euros will be given to the Sexual Assault Centre and the Friends of the Earth Netherlands. I would like to thank everyone who donated!
Do you still want to donate? Click here!
LITERARY EVENING
On March 28th, between 19.00 and 22.30, the well-known Literary Evening takes place. Here, a writer comes over to speak about their work. 

Plus, you get the chance to recite something, either from your own work or someone else's.

Are you interested?
Then email your piece to argus@uhsk.nl before March 27th, 23.59.
YOUR PAPER IN THE AANZET
Historical magazine Aanzet is calling for papers!

Have you written an essay that you're proud of? Do you want to become a published historian?

Then send your piece to aanzet@uhsk.nl before March 25th.

BATAVIERENRACE
Do you want to run for the UHSK and be rewarded with a great festival? Are you the new Sonic, Usain Bolt or do you have the stamina of a horse? Or do you just enjoy going on a sporty and festive weekend with your UHSK friends?

Then sign up for the 50th Batavierenrace!
Send an email to info@uhsk.nl.

SPECIALISATION MARKET
For the first time, the UHSK is organising a Specialisation Market! During this event, firstyears can ask questions about the specialisations in the second year. 

Do you want to help firstyears?
Sign up to help on May 19th by sending an email to info@uhsk.nl
NEW SOCIETY
For a while now, a few members formed a company within the UHSK under the name 'Makers van de Nacht' (Makers of the Night), also known by the abbreviation "MvdN". The purpose of the company is to keep its members in touch with each other by attending the Utrecht nightlife together.

Those who are interested can become members by expressing their interest to the board by email: info@uhsk.nl.
Do you also want to found a society?
Read more here!
Below, you will find the planned events and activities of the month. 
Click on the image to learn more about the event.
 
UBO:
EXAM TRAINING (EARLY) MODERN

March 22nd
12.00 - 12.45 (English)

@Drift 13, room 0.04
CARCOM:
JOB APPLICATION 101

March 22nd
19.30 - 21.15
@
Café de Beuntjes
ACCIE: BEER CANTUS
March 24th
19.30 - 22.00
@Club Poema
ARGUS: LITERARY EVENING
March 28th
19.00 - 22.30
@Theatre Hall Parnassos
ALL-IN
March 30th
23.00 - 04.00
@Werfkelder (Basis)
TEACHER-STUDENT DRINKS
April 5th
20.00 - 23.00
@Bar Walden
EXCOM: BIG TRIP
From April 16th until April 24th
To Prague!
Website
Email
Instagram
LinkedIn
Copyright © 2022 UHSK
All rights reserved.Questions, suggestions or remarks? Contact us:
info@uhsk.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Utrechtse Historische Studentenkring · Drift 6 · Utrecht, UT 3512 BS · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp