Copy
UHSK Nieuwsbrief 
Bekijk deze e-mail in je browser

Nieuwsbrief
juni 2021 / June 2021

Waarde leden,
 
Voor u heeft u de laatste nieuwsbrief van dit collegejaar. Tevens de een na laatste waarvan ik de eer heb om hem te mogen schrijven. Zoals ik eigenlijk iedere maand heb gezegd is dit een speciale nieuwsbrief, maar ik meen het wederom. Het licht aan het einde van de tunnel verblindt ons nu bijna, de zon die wreed lang op zich liet wachten straalt eindelijk op ons gezicht. Ooit schreef ik in mijn nieuwsbrief: ‘De vereniging leeft.’ Nu is het moment gekomen dat de vereniging uit zijn winterslaap gewaakt is en de UHSK Summer begonnen is. Dit betekent dat de agenda bijna uitpuilt van alle prachtige activiteiten die de commissies voorbereid hebben. Ik heb er zin in, heel veel zin in zelfs, ik hoop de rest ook. Ik ga om die reden niet alle evenementen uitleggen in de nieuwsbrief zoals ik normaal doe. Wat ik wel ga doen is een korte samenvatting geven van wat er gebeurd is en wat er staat te gebeuren in de laatste twee maanden van dit jaar. Dit is al best wel wat namelijk.

Om te beginnen met de terugblik, mei was een maand waarin we weer langzaamaan elkaar in het echt mochten ontmoeten. We hebben afgelopen maand elke week drie momenten georganiseerd waarbij er weer fysiek een ontmoetingsplek was. Dit waren: de UHSK bieb, de wekelijkse borrel en de UHSK koffie-uurtjes. De wekelijkse borrel stak daar met kop en schouders bovenuit en was heel succesvol. Wilfred van de Stadsgenoot heeft in nauw contact met Maartje weer de eeuwenoude traditie van de UHSK borrel nieuw leven ingeblazen. Hier kwamen ontzettend veel enthousiaste mensen op af en het was weer heerlijk verfrissend om de ouderwetse gesprekken te houden onder het genot van een natte versnapering. De UHSK bieb was van wisselend succes, ondanks dat het enthousiasme groot leek. De UHSK koffie-uurtjes bleken minder gewild dan van tevoren gedacht. Daarom hebben we besloten om deze op te schorten voor de komende maanden. De ruimtes die we gereserveerd hadden hiervoor zullen gebruikt worden door de Dramacommissie om te repeteren en kunnen ook gereserveerd worden door commissies om in te vergaderen. De UHSK bieb zal tot de Lustrumweek bestaansrecht hebben en daarna is het aan het volgende bestuur om dit door te zetten.

Zoals gezegd, vaak gezegd, mogen we er aankomende twee maanden weer vol voor gaan. Er keert een groot aantal klassieke activiteiten terug, zoals het aloude Diner Roulé, maar er zijn ook zoals dit coronajaar betaamt nieuwkomers. Deze nieuwkomers en hun data, samen met de klassiekers, zijn te vinden in ons UHSK Summer overzicht waarin onze planning als ware een festivalplanning gepresenteerd worden. Houdt ook de website in de gaten voor de aanmeldingen en diepere uitleg over wat er te wachten staat!

Over gezellige evenementen gesproken, de juni ALV komt er ook weer aan! Deze zal helaas weer volledig online zijn. Het bleek onwerkbaar te zijn om een bimodale ALV te organiseren in het huidige klimaat. Deze ALV zal de presentatie van het beleidsplan van het 96ste KKB bevatten, maar ook veel meer. De twee adviesraden die opgericht zijn zullen ook hun presentatie doen en daarmee hun advies geven aan de ALV. De agenda ziet u binnenkort verschijnen.
 
Hier wou ik het bij laten, ik denk dat deze inleiding al ruimschoots aan informatie heeft voorzien. Ik hoop zoveel mogelijk mensen te zien bij de ALV en alle gezelligheidsevenementen waarmee onze agenda gevuld is! Eindelijk is het moment gekomen waarbij de wens die ik al het hele jaar uit in mijn nieuwsbrieven uit. Verder wou ik eindigen met de leus waarmee ik eigenlijk iedere stuurgroep eindig: Geniet van het weer en tot de volgende keer!
 
Veel liefs,

Namens het 95ste bestuur des Utrechtse Historische Studentenkrings,

Jasper Schonewille
h.t. voorzitter

 

Algemene Ledenvergadering
Op de Algemene Ledenvergadering in juni zal het door de Sollicitatiecommissie gekozen kandidaat-kandidaatsbestuur hun beleidsplan presenteren. Ook zullen de raden van advies zullen hun adviezen presenteren. De agenda en Zoomlink volgt snel!

Dear Members,

You have before you the last newsletter of this academic year. Also the second-to-last one of which I have the honor of writing. As I've actually said every month, this is a special newsletter, but I mean it again. The light at the end of the tunnel almost blinds us, the sun that waited a cruel long time finally shines on our faces. Once I wrote in my newsletter : 'The Association lives.' Now the time has come when the association has awakened from its hibernation and UHSK Summer has begun. This means that the agenda is almost bulging with all the wonderful activities that the committees have prepared. I am looking forward to it, very much so, I hope everyone else is too. For that reason I am not going to explain all the events in the newsletter as I normally do. What I will do is give a brief summary of what has happened and what will happen in the last two months of this year. After all, this is already quite a bit.

To start with the retrospective, May was a month where we slowly got to meet each other in real life again. Last month we organized three moments each week where there was again a physical meeting place. These were: the UHSK library, the weekly drinks and the UHSK coffee hours. The most successful of these three was, by a distant margin, the weekly drinks. Wilfred of the Stadsgenoot, in close contact with Maartje, revived the age-old tradition of the UHSK drinks. A lot of enthusiastic people came and it was refreshing to have the old-fashioned conversations again while enjoying a wet snack. The UHSK library was of mixed success, even though the enthusiasm seemed to be there on the forehand. The UHSK coffee hours turned out to be less popular than previously thought. Therefore, we have decided to suspend them for the coming months. The rooms we had reserved for this purpose will be used by the Drama Committee to rehearse and can also be reserved by committees to meet in. The UHSK library will exist until the Lustrum week and then it will be up to the next board to continue it.

As has been said many times, we may go full steam ahead in the next two months. A large number of classic activities will return, such as the time-honored Diner Roulé, but there are also, as befits this corona year, newcomers. These newcomers and their dates, along with the classics, can be found in our UHSK Summer overview, which presents our planning as if it were a festival schedule. Also, keep an eye on the website for sign-ups and deeper explanations of what's in store!

Speaking of fun events, the June ALV is also coming up! This one, unfortunately, will be fully online again. It proved to be unworkable to host a bimodal ALV in the current climate. This ALV will include the presentation of the 96th KKB's policy plan, but also much more. The two advisory boards that have been formed will also do their presentation and thus give their advice to the ALV. You will see the agenda coming soon.
 
Here I wanted to leave it at that, I think this introduction has already provided ample information. I hope to see as many people as possible at the ALV and all the social events with which our agenda is filled! Finally the moment has come where the wish I have been expressing all year in my newsletters comes true. Furthermore, I wanted to end with the slogan that I actually end every Stuurgroep with: Enjoy the weather and until next time!

 
Much love on behalf of the 95th board, 
 
Jasper Schonewille
h.t. Chair

General Assembly
On 19 June, it is time for the next general assembly. The assembly will take place in Dutch but you are welcome to authorize somebody to vote for you at the assembly. During the assembly, the 94th prospective candidate board will present themselves and their policy plan. We will also have the two counselary boards, which will present their advice. The Zoomlink and agenda will follow soon. 

See this Schedule on the UHSK Insta to see all the activities of the UHSK Summer! 
Copyright © 2018 UHSK
All rights reserved.Vragen, suggesties, opmerkingen? Mail ons op:
info@uhsk.nl

Deze e-mail niet meer ontvangen?
Je kan je voorkeuren veranderen of uitschrijven uit de mailingslijst
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Utrechtse Historische Studentenkring · Drift 6 · Utrecht, UT 3512 BS · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp