Copy
UHSK Nieuwsbrief 
Bekijk deze e-mail in je browser

Nieuwsbrief
april 2021
(English below) 

Waarde Leden,
 
De Paasdagen zijn voorbij en april staat voor de deur. We hebben de heilige maand maart achter ons gelaten. Het weer kan alleen maar beter worden en er ligt een nieuwe Nieuwsbrief klaar. Gaat er lekker warm voor zitten, vlucht voor de sneeuw die weer terug is in het land en pak een warm drankje. April betekent in een normaal collegejaar toch dat er een omslagpunt is. Blok 3 raakt aan zijn einde, het mooie weer komt op en de Grote Reis maakt zijn opwachting. Van deze drie waarheden zijn er nog maar twee over. Althans dat hoop ik toch, het zou jammer zijn als het weer nog langer zo bipolair blijft. Ik dwaal af. April is nog steeds een kantelpunt, maar dit jaar op een andere manier. Ik zal dit even toelichten en om te beginnen zal ik terugkijken naar maart, zoals elk historicus dit betaamt.

Om te beginnen met de eerste week van maart. Dit was natuurlijk de Dies week. Om die te vieren hadden Livia en Lennart een online Diesborrel georganiseerd met bijkomende Diesbox, wat een Diestasje werd. In deze UHSK branded tote bag zaten allemaal leuke goodies en een (Brouwerij de) Leckere bierproeverij. Op deze borrel zijn er een spelletjes gespeeld en zijn er een aantal mooie aankondigingen gepasseerd. Zo is de Almanak gepresenteerd, is de App live gegaan en is het Lustrum-Mondkapje bekend gemaakt. Ik denk dat we al met al mogen zeggen dat dit wel een hoogtepunt uit het jaar was en ik wil iedereen bedanken voor het komen! Verder hadden we natuurlijk nog meer mooie evenementen in maart. Als eerste was er op 10 maart een SGN Gaming Night waarop we met andere geschiedenisstudenten uit het hele land spelletjes hebben gespeeld zoals Among Us. De dag daarna was de Lieux de Memoires-lezing die Nienke en Maartje hebben georganiseerd als vervanger van de Departementsreis. Karlijn Olijslagers en Devin Vartija hebben er een geweldige lezing van gemaakt en ik wil ze via deze weg daar nogmaals bedanken! De dag daarna hebben we de Ouderdag georganiseerd, wat in een online format de kans gaf aan ouders die normaliter niet zouden kunnen komen. Dit was ook een succes, zo konden de ouders van dichtbij meemaken hoe het is om online college te krijgen. De maand werd afgesloten met de Historische Quiz van de Historische Evenementen Commissie en Bierstunten voor Karmapunten van de Acquisitiecommissie. Twee evenementen die lieten zien hoe leuk online evenementen nog steeds kunnen zijn.

De maand april begon met de vorming van een aantal belangrijke organen voor de verenigingen. De vormingen betekenen het kantelpunt waar ik het over had. Aanvankelijk maakten we op 1 april bekend dat wij als 95e bestuur nog een jaartje doorgaan. Alhoewel een veel grotere groep dan geanticipeerd dit daadwerkelijk geloofde, was dit natuurlijk een 1 april grap. Later op de dag hebben wij het echte Kandidaat-Kandidaatsbestuur bekend gemaakt, hier over later meer. Ook zijn op 1 april de twee Raden van Advies opgericht, respectievelijk voor het Reglement van Orde en de Begrotingsherziening. Deze twee raden gaan kijken hoe de vereniging van binnen uit verbeterd kan worden door kritisch te kijken naar processen waar al jaren niet meer over nagedacht wordt.

Dit betekent alleen niet dat er louter serieuze dingen gepland zijn voor april. We beginnen de maand met een nieuw evenement van de EJC, de Digital Dinner Delight. Tijdens dit evenement bestel je als koppel eten voor een ander koppel en krijg jij dus ook een verrassingsdiner thuis bezorgd. Een leuke manier om een keer zinloos bestellen of voor jezelf koken te vervangen door een nieuwe ervaring. Je steunt de horeca er ook nog mee! Verder heeft de Carcom twee leuke evenementen klaar staan voor iedereen in april: het jaarlijkse CV Café en de vervanger van het Coachproject in de vorm van een borrel met alumni onder de naam Cheers to Careers. De Feco en Lusco hebben ook nog een samenwerking in de steigers staan, waar ik persoonlijk erg veel zin in heb. Hierover zal later meer informatie komen. De dagen erna zullen in het teken staan van de Batavierenrace, die ook dit jaar individueel zal verlopen. Om de maand af te sluiten organiseert de Musicie een gezellige avond met opkomende artiesten.

Al met al hebben we dus weer een drukke maand voor de boeg. Daarnaast wordt er een begin gemaakt aan een belangrijke periode voor de vereniging. Er staat achter de schermen veel te gebeuren in de komende periode, ik hoop dat ik u in deze nieuwsbrief hier duidelijk over informeer. Verder hoop ik dat het leven er binnen afzienbare tijd toch weer wat florissanter uit gaat zien en dat ik jullie alleen zo snel mogelijk weer in levende lijve mag ontvangen.

 
Liefs,
 
Namens het 95ste bestuur des Utrechtse Historische Studentenkrings,
 
Jasper Schonewille
h.t. voorzitter

Agenda: 
 
EJC: Digital Dinner Delight | 7 april
Carcom: CV Café | 9 april
Klankbordgroep blok 2 | 14 april
Carcom: Cheers to Careers | 16 april
Sportco: Batavierenrace | 23 & 24 april


 

Heb je het goede nieuws al gehoord? We hebben officieel een UHSK App! Mis geen aankondigingen en evenementen meer! Je kunt het allemaal vinden op de app! Je kunt updates krijgen van zowel het bestuur als van de commissies. Je kan ook commissieslag resultaten bekijken en er komen ook foto’s op, zodra we weer fysieke evenementen hebben!

Algemene opties:
- Activiteiten feed: een overzicht van alles wat er op de app geplaatst wordt
- Bestuur Updates
- Commissie Updates (bedoeld voor evenement promotie)
- Commissieslag

Je kunt de app nu online vinden voor zowel Adroid als IOS gebruikers!

 
Nieuw Kanidaat Kandidaatsbestuur!

Het 96ste  Kandidaat Kandidaatsbestuur des Utrechtse Historische Studentenkrings is op 1 april gepresenteerd. Het Kandidaat Kandidaatsbestuur bestaat uit Kes van Achterbergh, Menno Androg, Olivier de Haan, Midas Urlings, Levi Verbeek en Beau Visser. De Sollicitatiecommissie draagt deze leden voor als Kandidaat Kandidaatsbestuur en zij zullen op de juni ALV hun Beleidsplan presenteren alwaar er gestemd zal worden of dit ons 96ste Kandidaatsbestuur zal worden. Ik wil de groep alvast feliciteren met het zijn van het Kandidaat Kandidaatsbestuur en wij als bestuur wensen ze het beste toe voor de komende tijd. Mochten deze namen geen belletje doen rinkelen, het eerste project van het Kandidaat Kandidaatsbestuur staat op onze Instagram. Het is een prachtig filmpje met veel humor geworden en ik zou het persoonlijk aanraden!
 

De Almanak is nog steeds te koop! Kijk op de website en koop voor de schamele prijs van €15,- een prachtige verzameling van herinneringen, persoonlijke verhalen en een hilarische enquête. Hij is gekaft in prachtig paars leer met bedrukte letters, dus alleen al qua esthetische waarde is deze Almanak het al waard!

Dear Members,
 
Easter is over and April is upon us. We have put the holy month of March behind us. The weather can only get better and a new Newsletter is ready. Sit back and relax, flee from the snow that has returned to the country and grab a hot drink. April, in a normal academic  year, does mean a tipping point. Block 3 is coming to an end, the nice weather is coming back and the big trip is making its appearance. Of these three truths, only two are yet to be completed. At least I hope they do anyway, it would be a shame if the weather remains this bipolar any longer. I digress. April is still a tipping point, but this year in a different way. I will explain this briefly and to begin I will look back at March, as befits any historian.

To begin with the first week of March. This, of course, is the Dies week. To celebrate it, we as a board had organized  online Dies drinks with additional Diesbox, which became a Dies bag. This UHSK branded tote bag contained all kinds of fun goodies and a (the Brewery ) leckere beer tasting. At this get-together, games were played and some great announcements were made . The Almanac was presented, the App went live and the lustrum facemask was announced. I think we can all say that this evening was a highlight of the year and I want to thank everyone for coming! Of course, we also had other great events in March. First, on March 10 there was an SGN Gaming Night where we played games like Among Us with other history students from all over the country. The day after we had  the Lieux de Memoires lecture that Nienke and Maartje organized as a replacement for the Department trip. Dr. Karlijn Olijslagers and Dr. Devin Vartija made it a great lecture and I want to thank them for that ! The following day we organized the Parents' Day, which in an online format gave a chance to parents who would not normally be able to attend. This was also a success, allowing parents to experience up close what it is like to receive lectures online. The month ended with the Historical Quiz from the Historical Events Committee and Karma Points for Beer Stunts?/ Punches from the Acquisitions Committee. Two events that showed how fun online events can still be.

The month of April began with the formation of several important bodies for the associations. The formations signify the tipping point I was talking about. First, it was announced on April 1 that we will continue as the 95th board for another year. Although a much larger group than anticipated actually believed this, this was of course an April Fool’s  joke. Later that day we announced the real Kandidaat Kandidaatsbestuur, more on this later. Also, on April 1st, the two Advisory Councils were established, for the Rules of Procedure and the Budget Review respectively. These two councils will look at how the association can be improved from within by critically examining processes that have not been thought about for years.
This just doesn't mean that there are purely serious things planned for April. We are starting the month with a new event from the EJC, the Online Dinner Delight. During this event, you as a couple order food for another couple and thus you  get a surprise dinner delivered to your home. A fun way to replace pointless ordering or cooking for yourself with a new experience. You also support the hospitality industry! Furthermore, the Carcom has two fun events lined up for everyone in April: the annual CV Café and the replacement of the Coach Project in the form of a drink with alumni under the name Cheers to Careers. The Feco and Lusco also have another collaboration in the works, which I am personally very excited about. There will be more information about this later. The following days will be all about the Batavierenrace, which will be run individually again this year. To close the month, the Musicians will organize a kind of College Tour for upcoming artists.

All in all, we have a busy month ahead of us. In addition, an important period for the association is about to begin. There is a lot going on behind the scenes in the coming period, I hope I have  informed you about this clearly in this newsletter. Furthermore, I hope that life will start looking brighter soon and that I can welcome you in person again as soon as possible.

Love,

On behalf of the 95th board of the Utrechtse Historische Studentenkring,

Jasper Schonewille 
H.T. Chairman

Agenda: 
 
EJC: Digital Dinner Delight | 7 April
Carcom: Resumé Cafe | 9 April
Course Evaluations block 2 | 14 April
Carcom: Cheers to Careers | 16 April
Sportco: Batavierenrace | 23 & 24 April

Have you heard the good news? We officially have an UHSK App! Do not miss out on announcements, events and many more all of which you can find on the app. You can get updates from both the board and the committees themselves. You also can view commissieslag results, and once we have new events, a collection of UHSK event photos.

Overall options:
-             Activities feed: an overview of all that is posted on the app
-             Board Updates
-             Committee Updates (meant for event promotion)
-             Commissieslag

You can find the app now online for both Adroid and IOS users!

 
New Kandidaat Kandidaatsbestuur!

The 96th Kandidaat Kandidaatsbestuur of the Utrechtse Historische Studentenkring was presented on April 1st. The Kandidaat Kandidaatsbestuur consists of Beau Visser, Levi Verbeek, Midas Urlings, Olivier de Haan, Menno Androg and Kes van Achterbergh. The Solicitation Committee nominates these members as Kandidaat Kandidaatsbestuur and they will present their Policy Plan at the June ALV where there will be a vote whether this will be our 96th Kandidaatsbestuur. I would like to congratulate the group in advance for being the Kandidaat Kandidaatsbestuur and we as a board wish them all the best for the times ahead. In case these names don't ring a bell, the first project of the Kandidaat Kandidaatsbestuur can be viewed on our Instagram. It turned out to be a beautiful video with a lot of humour and I would personally recommend it!
 

 
The Almanac is still for sale! Check out the website and for the paltry price of €15 buy a wonderful collection of memories, personal stories and a hilarious survey. It's covered in beautiful purple leather with printed pressed letters, so in terms of aesthetic value alone, this Almanac is worth it!

 

Agenda: 
 
EJC: Digital Dinner Delight | 7 April
Carcom: Resumé Cafe | 9 April
Course Evaluations block 2 | 14 April
Carcom: Cheers to Careers | 16 April
Sportco: Batavierenrace | 23 & 24 April

 
Copyright © 2018 UHSK
All rights reserved.Vragen, suggesties, opmerkingen? Mail ons op:
info@uhsk.nl

Deze e-mail niet meer ontvangen?
Je kan je voorkeuren veranderen of uitschrijven uit de mailingslijst
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Utrechtse Historische Studentenkring · Drift 6 · Utrecht, UT 3512 BS · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp