Copy
UHSK Newsletter May
Read this email in your browser

Nieuwsbrief
Mei | May
2022
- ENGLISH BELOW -
Diner Roulé
georganiseerd door de Activiteitencommissie
Grote Reis naar Praag
georganiseerd door de Excursiecommissie
Beste UHSK'ers,


De zon breekt door de wolken en de vogeltjes fluiten. Dat gaat de Kring niet in de koude kleren zitten. De agenda is goed gevuld met gezellige en leerzame evenementen. Voor ieder wat wils! Koude kleren komen daarbij zelden voor als je op de UHSK-kamer werkt, de temperaturen zijn daar heerlijk tropisch.
Aarzel niet om langs te komen. Nog nooit langs geweest? Dit is de route!

In april is het Kandidaat-Kandidaatsbestuur (KKB) bekend gemaakt. Ben je benieuwd wie het zijn? Klik dan hier!

Hierboven zie je een sfeerimpressie van Diner Roulé, het welbekende evenement van de Activiteitencommissie. Ook dit jaar was het een groot succes. De koks sloofden zich uit in de keuken terwijl de gasten van het ene huis naar het andere huis fietsten. Nieuwe vriendschappen werden gesmeed over heerlijke cocktails.
De foto's van Diner Roulé zijn hier te vinden.

We hoeven niet langer naar het zuiden te vluchten om het mooie weer op te zoeken, al weerhoudt dat de UHSK er niet van om haar vleugels te spreiden. Zo zijn we acht dagen met een leuke groep leden naar Praag afgereisd. De Excursiecommissie had een prachtig programma in elkaar gezet. Niet alleen hebben we de eeuwenoude pracht kunnen bewonderen, we maakten ook het nachtleven onveilig. Hierboven zie je een foto van de groep, met de Karelsbrug op de achtergrond. De herinneringen aan worstjes en halve leo's Urquell zullen ons altijd bijblijven!

Indien je ook graag op reis wilt met de UHSK, kun je je nu inschrijven voor de Ameland reis. Lees hierover meer onder het kopje 'Nieuws'.

De International Committee organiseerde vorige week de eerste editie van hun Model United Nations Dag. Na een leerzame presentatie over de opbouw van de Verenigde Naties en met tips voor lobby'en op zak, startte een simulatie van de Veiligheidsraad. Het punt van discussie was ontbossing in Brazilië. Na driftig overleg en enkele diplomatieke aanvaringen werden er twee voorstellen ingediend. Helaas zijn geen van beide aangenomen. De toekomst van de Braziliaanse bossen blijft onzeker.
De foto's van de Model United Nations Dag zijn hier te vinden.

We hebben een drukke periode achter de rug en er komen nog veel mooie activiteiten aan. Lees zeker verder!


Met hartelijke groet,
Namens het 96ste bestuur des Utrechtse Historische Studentenkrings,

Beau Visser
h.t. voorzitter


Hieronder vind je de laatste nieuwtjes over de kring.
KANDIDAAT-KANDIDAATSBESTUUR BEKEND!
Het 97ste Kandidaat-Kandidaatsbestuur (KKB) van de UHSK is onthuld! Van harte gefeliciteerd Isabel, Dax, Hans, Jona, Amber en Tristan! Bekijk het bekendmakingsfilmpje hier.
Op de ALV in juni zal het KKB de eerste versie van hun beleidsplan presenteren, en zal er gestemd worden over hun promotie tot Kandidaatsbestuur (KB).
Wij wensen hen veel succes!


NIEUW LID VAN VERDIENSTE
Op de Algemene Ledenvergadering van 12 april j.l. is dhr. prof. dr. Jacco Pekelder aangedragen door de Senaat als nieuw Lid van Verdienste.
Deze voordracht is met een groot aantal positieve stemmen beantwoord, en na instemming van de heer Pekelder is hij benoemd tot Lid van Verdienste.

Onze felicitaties!
VACATURE VERTROUWENSPERSOON
De UHSK is op zoek naar een nieuwe vertrouwenspersoon voor internationale studenten (2022-2023)!

Wil jij je actief bezighouden met het welzijn van medestudenten? Bied je mensen graag een luisterend oor? Denk je graag met mensen mee? Misschien is de functie van vertrouwenspersoon bij de UHSK dan wel wat voor jou.

Vind de vacature hier!

VERDIEPINGSMARKT
De UHSK organiseert op 19 mei de Verdiepingsmarkt! Tijdens dit evenement kunnen eerstejaars vragen stellen aan ouderejaars over de verdiepingspakketten in het tweede jaar.

Schrijf je hier in om deel te nemen als eerstejaars.
Wil jij helpen als ouderejaars? Stuur dan een mail naar info@uhsk.nl.
AMELAND REIS
De ExCom presenteert een weekendje weg naar een van de prachtige eilanden van Nederland! Dit weekend zal een tijd zijn om te drinken en lol te maken met je mede-UHSK'ers!

Het weekend zal plaatsvinden van 27 tot 30 mei. Deze ervaring wil je zeker niet missen!
De kosten voor het weekend zullen 60 euro bedragen (niet 68). 

Schrijf je hier in!
LUSTRUMFESTIVAL
Om het negentiende lustrum na de verlenging door de coronaperiode met een knal af te sluiten vieren we nog een keer écht goed feest.
Op 3 juni organiseert de Lustrumcommissie het lustrumfestival. Alle UHSK'ers én externen zijn welkom - dus ook je vrienden en oud-leden mogen komen.
Het festival begint om 15:00 bij NEEL achter LE:EN. Tickets kosten €15,00 en dat is inclusief avondeten!
Schrijf je hier in.

NIEUWE AANZET
Nu het warme weer is teruggekeerd, brengt Historisch Tijdschrift Aanzet wederom een prachtige editie uit om te lezen in het zonnetje.

Lees de interessante artikelen van je mede-geschiedenisstudenten door een exemplaar op te halen in de UHSK-kamer of lees 'm op de nieuwe website van de Aanzet!

NIEUWE ARGUS
Hoort u er al bij? Is die europop die u op een ongezien moment door de JBL knalt nu gewoon kl*temuziek of iets veel beters?
Met die vragen en meer kunt u nu terecht in een verse Argus, thema: cult.

Haal 'm nu op de kamer of lees 'm hier.
* initiatieritueel vereist voor lezen *
Hieronder vind je de geplande evenementen en activiteiten van deze maand.
Klik op het plaatje om meer te leren over het evenement.
DRACO: FAKE NEWS
11, 12 en 13 mei   |   20.00 - 21.30
Koop je tickets hier!
@
Theaterhuis de Berenkuil
SGN DAG:
THE SOUND OF HISTORY
13 mei
12.00 - 21.00
@
Nijmegen
HISTORICIE: MUSEUMBEZOEK
A STARRY NIGHT

16 mei
19.30 - 22.00
@Museum Sonnenborgh
CARCOM: CARRIÈREDAG
18 mei
13.15 - 17.00
@Drift 13, zaal 0.03
VERDIEPINGSMARKT
19 mei
15.30 - 18.00
@Drift 21, zaal 0.03
FECO: BEZOPEN IN BIKINIBROEK
19 mei
22.00 - 04.00
@K-Sjot
EFTELINGBEZOEK
23 mei
09.00 - 18.00
@Kaatsheuvel
VON DER DUNKLEZING:
RUSSISCHE EXPANSIE
24 mei
19.00 - 22.00
@Academiegebouw
FAMCO: OUDERDAG
31 mei
10.30 - 16.30
@Binnenstad Utrecht
LUSCO: LUSTRUMFESTIVAL
3 juni
15.00 - 23.00
@
NEEL achter LE:EN
SYMCO X UBO: SYMBO
9 juni
10.30 - 16.30
@SOIA - Oog In Al
Diner Roulé
organised by the Activities Committee
Big Trip to Prague
organised by the Excursion Committee

Dear UHSK members,

The sun is breaking through the clouds and the birds are singing. This does not leave the UHSK in the cold. The agenda is filled with entertaining and educational events. There is something for everyone! Cold is rare if you work in the UHSK room, where the temperatures are tropical.
Do not hesitate to drop by. Never been there? This is the route!

In April, the Candidate-Candidate Board (KKB) was announced. Are you curious who they are? Then click here!

Above, you see an impression of Diner Roulé, the wellknown event of the Activities Committee. This year too, it was a huge success. The cooks slaved away in the kitchen while the guests cycled from one house to another. New friendships were forged over delicious cocktails.
The photos of Diner Roulé can be found here.

We no longer have to flee to the south to seek out warm weather, although that doesn't stop the UHSK from spreading its wings. We travelled to Prague for eight days with a great group of members. The Excursion Committee put together a wonderful programme. Not only did we get to admire the centuries-old splendour of Prague, we also hit the town's nightlife. Above is a photo of the group, with the Charles Bridge in the background. The memories of sausages and half-liter Urquells will stay with us forever!

If you would also like to go on a trip with the UHSK, you can now sign up for the Ameland trip. Read more about it under the heading 'News'.

The International Committee organised the first edition of their Model United Nations Day last week. After an instructive presentation on the structure of the United Nations and tips for lobbying, we went into a simulation of the Security Council. The point of discussion was deforestation in Brazil. After passionate discussions and some diplomatic clashes, two proposals were submitted. Unfortunately, neither was adopted. The future of Brazil's forests remains uncertain.
The photos of the Model United Nations Day can be found here.Kind regards,
On behalf of the 96th board of the Utrechtse Historische Studentenkring,

Beau Visser
h.t. chairwoman


Below, you will find the latest news about the association.
CANDIDATE-CANDIDATE BOARD ANNOUNCED!
The 97th Candidate-Candidate Board (KKB) of the UHSK has been revealed! Congratulations to Isabel, Dax, Hans, Jona, Amber and Tristan! Watch the announcement video here.
At the ALV in June, the KKB will present the first version of their policy plan for the UHSK, and there will be a vote on their promotion to Candidate Board (KB).
We wish them the best of luck!


NEW MEMBER OF MERIT
At the General Assembly of April 12th this year, Mr. Prof. Dr. Jacco Pekelder was nominated by the Senate as a new Member of Merit.
This nomination was accepted with a large number of positive votes, and after approval Mr. Pekelder was appointed Member of Merit.

Congratulations!

JOB OPENING CONFIDENTIAL ADVISER
The UHSK is looking for a new confidential adviser for international students (2022-2023)!
Do you want to be actively involved in the wellbeing of your fellow students? Are you a good listener? Do you like helping others? Then the role of confidential adviser for the UHSK might suit you.

Find the vacancy here!

SPECIALISATION MARKET
The UHSK organises the Specialisation Market on the 19th of May! During this event, first-years can ask questions to senior students about the in-depth packages in the second year.

Sign up here to participate as a first-year.
Do you want to help as a senior? Send an e-mail to info@uhsk.nl.
AMELAND TRIP
The ExCom presents a weekend away to one of the beautiful islands of the Netherlands! This weekend will be a time to drink and have fun with your fellow UHSK’ers!

The weekend will take place from May 27th until May 30th. You definitely don’t want to miss this experience!
The cost for the weekend will be 60 euros (not 68). 

Sign up here!
LUSTRUM FESTIVAL
To end the nineteenth lustrum, which was prolonged due to Covid, with a bang, we will celebrate for real one last time.
On June 3rd the Lustrum Committee is hosting the lustrum festival. All UHSK members and non-members are welcome - so even your friends or ex-UHSK-members can come.
The festival starts at 15:00 at NEEL achter LE:EN. Tickets are €15,00 en that includes dinner!
Sign up here.

NEW AANZET
Now that the warm weather has returned, Historical Magazine Aanzet has published another beautiful edition to read in the sun.

Read the interesting articles by your fellow history students by picking up a copy in the UHSK room or read it on the new website of the Aanzet!

NEW ARGUS
Are you a part of it yet? Is that guilty pleasure song of yours just bad music, or is it something far better?
If you ever find yourself pondering those questions, the fresh Argus is just for you!
Title: Cult.

Get it now at the UHSK-room or find it here!
* Initiation ritual required before reading *
Below, you will find the planned events and activities of the month. 
Click on the image to learn more about the event.
DRACO: FAKE NEWS
11th, 12th and 13th of May   |   20.00 - 21.30
Buy your tickets here!
@
Theaterhuis de Berenkuil
SGN DAY:
THE SOUND OF HISTORY
May 13th
12.00 - 21.00
@
Nijmegen
HISTORICIE: MUSEUM VISIT
A STARRY NIGHT

May 16th
19.30 - 22.00
@Museum Sonnenborgh
CARCOM: CAREER DAY
May 18th
13.15 - 17.00
@Drift 13, room 0.03
SPECIALISATION MARKET
May 19th
15.30 - 18.00
@Drift 21, room 0.03
FECO: BOTTOMS-UP IN BIKINI BOTTOM
May 19th
22.00 - 04.00
@K-Sjot
EFTELING VISIT
May 23rd
09.00 - 18.00
@Kaatsheuvel
VON DER DUNK LECTURE:
RUSSIAN EXPANSION
May 24th
19.00 - 22.00
@Utrecht University Hall
FAMCO: PARENT DAY
May 31st
10.30 - 16.30
@City Centre
LUSCO: LUSTRUM FESTIVAL
June 3rd
15.00 - 23.00
@
NEEL achter LE:EN
SYMCO X UBO: SYMBO
June 9th
10.30 - 16.30
@SOIA - Oog In Al
Website
Email
Instagram
LinkedIn
Copyright © 2022 UHSK
All rights reserved.Questions, suggestions or remarks? Contact us:
info@uhsk.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Utrechtse Historische Studentenkring · Drift 6 · Utrecht, UT 3512 BS · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp