Copy
Nieuwsbrief  maart 2013


Adviesraden gespot op gemeentehuis

Op 7 maart j.l. troffen de vier doelgroepen adviesraden van de gemeente Emmen elkaar op het gemeentehuis. Niet een toevallige ontmoeting, maar georganiseerd om te kijken of de onderlinge informatie uitwisseling en afstemming kan worden verbeterd.   Door verdere decentralisatie van sociale wetgeving en ook door het intitiatief van de gemeente om te gaan experimenteren met bestuurlijke vernieuwing willen de adviesraden de hand aan de ploeg slaan en bezien of onderlinge samenwerking en informatie uitwisseling kan leiden tot nog betere advisering en/of resultaat, zonder dat er wordt ingeboet op ieders eigen verantwoordelijkheid. Op 12 april zal  het eerste inhoudelijke overleg gaan plaats vinden.
Voor meer informatie klik hier.

Gevolgen wmo beleid:
Het is een heet hangijzer, waarbij taken wordt overgeheveld van het rijk naar gemeenten. Zorg is geen automatisme meer, maar zal steeds meer per geval worden bekeken. Gemeenten worden hierbij een kritische poortwachter en gaan nauwkeurig kijken naar wat in specifieke situaties nodig is en vooral ook gericht om hulpbehoevende mensen aan te spreken op hun eigen vermogen zelf zorg te regelen. Inmiddels zijn de 1e gevolgen van deze decentralisatie merkbaar geworden, zoals de decentralisatie van de schoonmaakhulp (HH1). 
Voor meer informatie klik hier.
 

Studiemiddag:
Een hoogtepunt in ons 20 jarige bestaan was een studiemiddag op woensdag 13 februari j.l. in hotel Emmen, waarbij we op zoek gingen naar nieuwe mogelijkheden van bestuurlijke betrokkenheid (de gemeente noemt dit : "Bestuurlijke innovatie"). Meer kansen en mogelijkheden voor de burger, door het vergroten van de lokale betrokkenenheid. Voor deze middag stond centraal de rol van de adviesraden (waaronder de seniorenraad). Hoe moeten zij anticiperen hierop en wat moet hun toekomstige rol gaan worden. 
Een mooie uitdaging voor een studiemiddag, waaraan een 4tal inleiders ieder hun visie gaf over dit onderwerp en de aanwezigen vervolgens in groepjes zich nader konden beraden over een aantal stellingen. Burgemeester Bijl vatte aan het einde van de middag de diverse reacties samen met enkele kwinkslagen en persoonlijke opmerkingen.  Kortom een zinvolle studiemiddag met vele goede suggesties voor de Seniorenraad voor de toekomst.
Voor meer informatie klik hier.


Het afgelopen jaar:
Het afgelopen jaar heeft de Seniorenraad gewerkt vanuit een jaarplan, daarbij inspelend op zowel nieuwe ontwikkelen, decentralisatie van overheidstaken, bezuinigingen en de gevolgen daarvan op lokaal niveau.  Zwaartepunten daarbij waren de bezuinigingen in de Wmo en de gevolgen daarvan op lokaal niveau, de invoering van de schoonmaakondersteuning en de gevolgen daarvan voor ouderen. Pijnlijk is het dat deze maatregelen zorgen voor een toenemende invloed op kwetsbare ouderen. Ouderen die bovendien steeds meer moeite krijgen om de touwtjes aan elkaar te knopen.
Het was een jaar met veel verscheidenheid in zaken, met een groeiende behoefte aan afstemming met het college en met een toenemende bereidheid van het college om informatie over actuele zaken te willen delen. Ook intern is veel aandacht besteed aan meer transparantie in de manier van werken en ook aan de maniervan voorbereiding vanuit de werkgroepen.
Voor meer informatie klik hier.


Werkwijze Seniorenraad:
Het afgelopen jaar verbeterden we onze werkwijze. Meer eigentijds, meer actueel en meer transparant  waren daarbij stakeholders, waar we ons op hebben gericht.  Zaken als wat is de taak en speelruimte van de Seniorenraad, waar moeten wij ons als adviesorgaan op richten, hoe is onze relatie met het gemeentebestuur, hoe houden wij feeling met onze achterban, hoe is onze relatie met de ouderenbonden en hoe kunnen we onze activiteiten meer benadrukken, zijn hierbij aan de orde geweest. 

Een beleidsplan, een jaarplan, een communicatieplan en een eigentijdse manier van werken met het gemeentebestuur zijn het afgelopen jaar onderwerp van aandacht geweest en inmiddels afgerond. Een nieuw reglement is inmiddels geaccordeerd door het gemeentebestuur. Een nieuwe website die informatief is en uitnodigt tot interactie is gerealiseerd. Het aantal leden is nog steeds op 11 gebleven. Dat betekent dat we keuzes moeten maken in het vele aanbod aan aandachtsgebieden. Als Seniorenraad hebben we onze aandachtspunten gebundeld in een jaarplan. U kunt ons daarbij helpen door tijdig aan te geven wat u belangrijk vindt. Uw aandachtspunten kunnen vervolgens meegenomen worden in ons jaarplan.
Voor meer informatie klik hier.

.
 

Seniorensport:
In 2008 heeft de gemeente Emmen ingestemd met het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB 2008-2012). Uitgangspunt hierbij is een meer gezonder leven aan te bieden aan mensen die thans een zittend bestaan leiden. Voor ouderen in deze gemeente geldt dat ruim 50% niet voldoet aan de Ned. Norm Gezond Bewegen.
Als Seniorenraad zijn wij daarom een duidelijk voorstander van het initiatief van de gemeente Emmen om senioren meer aan het bewegen te krijgen met speciale bewegingsprogramma’s . Een aantal seniorensportmedewerkers is aangetrokken om dit initiatief te stimuleren. Tot eind 2013 hebben zij een werkgarantie. Het blijven stimuleren van mensen die bewegen niet als hun grootste hobby zien, blijft hierbij een belangrijke uitdaging. Ook de functie van het sportloket ziet de Seniorenraad als zeer functioneel en vraagt om verdere borging.
Om het belang van bewegen voor ouderen ook voor de langere termijn veilig te kunnen stellen is er een politieke bereidheid nodig om deze behoefte ook om te zetten in een financiële borgen voor de komende jaren.  Als Seniorenraad zullen we het college en de politieke fracties vragen dit aandachtspunt op te nemen in de kadernota 2013-2014 en te zorgen voor een structurele borging van de seniorensport.  Voor meer informatie klik hier.

Meer:

Nog veel meer zaken kunt u vinden op de website van de Seniorenraad. Ook vindt u daar onze agenda  , waarin opgenomen informatie over onze maandelijkse (openbare) vergadering. Wilt u meer weten of over zaken met ons meepraten, dan kan dat via info@seniorenraademmen.nl.

Copyright © 2012 Seniorenraad Emmen, All rights reserved.
De Seniorenraad Emmen was in het bezit van uw emailadres en daarom krijgt u deze nieuwsbrief. U kunt zich onder aan deze nieuwsbrief afmelden als u hier geen prijs op stelt.

Bij wijziging van uw e-mailadres s.v.p. uw oude e-mailadres hier afmelden en het nieuwe hier aanmelden. Bij voorbaat dank.
Email Marketing Powered by Mailchimp