Copy
Nieuwsbrief De Grote Transitie

Stilte voor de storm

Het is - op het gebied van nieuwsbrieven - lang stil geweest vanuit De Grote Transitie en het Platform DSE. Nu kent u vast het gezegde "geen nieuws is goed nieuws" en dat is hier wel van toepassing. Er staat in de komende maanden veel te gebeuren, waaronder de lancering van een groot initiatief op het gebied van de Nieuwe Economie en onderwijs. Maar graag laten we u weten dat er in de tussentijd al veel aan de gang is. Zo stelt Platform DSE via de nieuwe werkgroep Lokaal-Mondiaal graag zijn kennis beschikbaar aan lokale groepen in de vorm van lezingen of een aantal cursusavonden, zodat deze groepen hun activiteiten kunnen verbinden met wat er op mondiaal niveau gebeurt. En verder vindt u in deze nieuwsbrief ook een bloemlezing uit onze recente publicaties. Zeker zo vlak voor de verkiezingen hopen we dat het u een steun kan zijn bij het maken van een keuze.

Verkiezingen

In januari schreef het Platform Duurzame en Solidaire Economie een open brief aan de lijsttrekkers van de politieke partijen.

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie maakt zich grote zorgen over de nog steeds groeiende macht van het geld en het gebrek aan een moreel kompas in de geglobaliseerde economie. Die zorgen hebben wij in een brief aan de lijsttrekkers van de politieke partijen beschreven en we vragen ze daarin om een reactie. Deze reacties zullen wij op deze site verzamelen en met onze lezers delen voorafgaande aan de verkiezingen in maart 2017.

▶  Lees de brief

Reacties 

Op de brief hebben meerdere partijen gereageerd, nl. de SP, D66, de VVD, de PvdD en de ChristenUnie. Van andere partijen hebben wij helaas geen antwoord ontvangen. Een paar quotes:
sp"De SP beseft dat er meer is dan het bruto binnenlands product. We moeten ook kijken naar welzijn en duurzaamheid, om de welvaart beter te kunnen meten." "Over het huidige geldstelsel in het algemeen is de SP ook kritisch."

d66"Groei die houdbaar is, evenwichtig en in balans met de wereld om ons heen. Een toekomstbestendige economie is schoon en gebouwd op de grote kansen die duurzaamheid biedt."

logovvd"De VVD staat altijd open voor een debat over welvaart en bredere welvaart. In 2015 werd hiervoor dan de ook de commissie Breed welvaartsbegrip opgezet. Deze kwam voort uit de gedachte dat er meer belangrijk is dan alleen de economie."

pvdd"Dit is ons uit het hart gegrepen."  "De Partij voor de Dieren deelt uw analyse. Het is dus hoog tijd voor een andere aanpak. Tijd voor Plan B, omdat er geen planeet B is."

"Deze brief is een terechte aanmoediging om economie breder te definiëren dan alleen geldelijk gewin. Niet alles wat waardevol is, is in geld uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk of natuurlijke rijkdommen."

Lees de volledige reacties om meer nuance te ontdekken. U leest daar hoe deze vier partijen invulling willen geven aan het beteugelen van de macht van het geld.
▶  Lees verder


Hoe gaat het met Links?

Frans van der Steen, lid van het PDSE, schreef een blogreeks over de linkse partijen. Een warm pleidooi voor een samenwerking op Links.
▶  Het falen van Links (deel 1)
▶  De samenwerking van Links (deel 2)
▶  Wat Links bindt (deel 3)
▶  De kracht van Links (deel 4 - slot)


Patriottisme, welvaart en migranten
Een artikel van Lou Keune.

kolonialismeZelfs in kringen van de PvdA leeft een gevoel van patriottisme. Mensen behoren trots te zijn op hun Nederlanderschap, er wordt gesproken over Nederlandse waarden en normen, mensen van buitenlandse komaf moeten zich aanpassen aan ‘onze’ waarden en normen. En als je hier wilt blijven wonen en werken dan moet je een soort examen afleggen. Dat examen gaat niet alleen over de Nederlandse taal, ook over de vaderlandse geschiedenis, je moet het Wilhelmus kunnen zingen, en natuurlijk ook respect tonen voor het homohuwelijk en andere verworvenheden. Dat alles wordt dan dikwijls samengevat met de uitdrukking ’de Nederlandse identiteit’.

▶  Lees verder

... en de andere zaken

Natuurlijk is de Nederlandse politiek van belang als het gaat om een Duurzame en Solidaire Economie. Maar als we iets breder kijken dan de landelijke politiek dan valt op dat er veel initiatieven op lokaal niveau zijn. Daar willen we ook graag aandacht aan besteden.

Werkgroep Lokaal - Mondiaal 

Het aantal actieve groepen van burgers en ondernemers dat lokaal werkt aan duurzame initiatieven groeit hand over hand. Denk maar aan groepen die bezig zijn met eerlijk voedsel, werken aan duurzame energie of een repair café opzetten. Om tot een eerlijke en duurzame economie te komen zijn die initiatieven hard nodig. De afgelopen jaren zien we dat dit soort initiatieven los van elkaar blijven draaien, en daardoor niet voldoende massa ontwikkelen om in leven te blijven. Het is belangrijk de onderlinge verbanden te zien en in de praktijk te leggen. Een uitstekende manier om de verbanden te begrijpen is door ze te relateren aan wat er op mondiaal niveau gebeurt: denk Mondiaal, handel Lokaal.
▶  Lees verder


Griekenland: Dijsselbloem vs IMF 

Zijn we de lessen van de oplossing van schulden uit de jaren 90 vergeten? Dat vraagt Ted van Hees zich af in de publicatie, waarvan een verkorte versie ook verscheen in de Volkskrant van 13 februari.

Het IMF schreef eind januari in een vertrouwelijk rapport dat uitlekte naar de Financial Times dat Griekenland “bij ongewijzigd internationaal beleid” er nooit in zal slagen die schuldenberg af te bouwen.
▶  Lees verder


Foodprint Justice: een eerlijke voetafdruk is een mensenrecht. 

We gaan het jaar 2017 in. De wereldbevolking is gegroeid tot bijna 7,5 miljard mensen. De armoede is nog steeds de wereld niet uit. Intussen worden we geplaagd door toenemende ecologische schade met grote sociale gevolgen, zoals de klimaatverandering, de afname van de biodiversiteit, de vervuiling van lucht en oceanen, en door bodemdegradatie dalen de voedselopbrengsten. Wat doen we? Is er een rechtvaardige ingreep mogelijk, om de Aarde nog leefbaar te houden, ook voor volgende generaties?
▶  Lees verder


Wordt het BBP nu minder belangrijk? 

Het afgelopen jaar heeft de Tweede Kamer zich intensief bezig gehouden met het begrip ‘brede welvaart’. Is het Bruto Binnenlands Product een goede maatstaf voor welvaart, en zo niet, hoe meet je welvaart dan wel? Dit artikel biedt een overzicht over wat er bereikt is en wat er nog te wensen blijft.
▶  Lees verder


Waarom relevante mensen zo weinig weten 

"Zwak openbaar bestuur is de moeder van elke crisis."
De zo snel en aanvaardbaar mogelijke transitie naar een duurzame, dus ecologisch en economisch stabiele en solidaire, maatschappij vraagt de toepassing van veel nieuwe kennis en inzichten. Degenen die ons regeren en die ons via media informeren hebben deze niet in hun opleiding en werk meegekregen. Er is in de bestuurlijke klasse – de elite – een grote kennisachterstand over ‘moderne economie’ in de brede betekenis. Daardoor is er veel ongenoegen over de kwaliteit van ‘de politiek’ ontstaan, die te afhankelijk is geworden van de door grote belangengroepen, bedrijfslobbies, aangereikte voorstellen. .
▶  Lees verder

BoekbesprekingenKlik op de boeken voor een korte boekbespreking van deze nieuwe boeken.

De Grote Transitie
De Grote Transitie bundelt 10 voorstellen waarmee niet financiële winst, maar de mens en de draagkracht van de Aarde centraal komen te staan. Door fundamenteel in te grijpen in economische structuren scheppen we kansen voor verandering. Voor behoud van de natuur en een goed leven voor huidige én toekomstige generaties. De Grote Transitie is een initiatief van Platform Duurzame en Solidaire Economie.


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Our New Economy · Postbus 3142 · Tilburg, 5003 DC · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp