Copy
 Nieuwsbrief - 6 april 2020

Nieuwsbrief Topsector T&U - special MIT

Mkb’ers met een plan voor een innovatief product, proces of dienst kunnen vanaf 7 april 2020 weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren (MIT).

Met de MIT-regeling wil de overheid in samenwerking met regionale overheden innovatie bij het mkb stimuleren, van innovaties op het gebied van markt en ketens tot aan technologische innovaties. Er is voor 2020 ruim € 65 miljoen beschikbaar voor kennisvouchers, haalbaarheids- en R&D-samenwerkingsprojecten.  

Er is voor gekozen om - ondanks de economische gevolgen van het Coronavirus - vast te houden aan de geplande openstelling van de MIT-regeling. Annulering van de openstelling zou kunnen betekenen dat innovaties, die belangrijk zijn voor de lange-termijn ontwikkeling van onder andere de tuinbouwsector, onnodig vertragen. De MIT-regeling kent een ruime openstellingstermijn tot en met 10 september, wat bedrijven ook ruimte biedt om hun aanvraag later in het jaar in te dienen.

MIT open voor innovatieve mkb-ers
Mkb-ers uit Topsector T&U hebben in de afgelopen jaren veel gebruik gemaakt van de MIT-regeling.

Topsector T&U roept dan ook alle mkb-ers uit de sector op een aanvraag in te dienen voor deze nieuwe MIT.
Dien uw aanvraag snel in!
De aanvragen voor kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten kunnen worden ingediend van 7 april t/m 10 september en sluit om 17:00 uur die dag. 

Wilt u een aanvraag indienen voor een van deze instrumenten? Wacht dan niet al te lang. De MIT is een algemene regeling, waar ook veel andere sectoren gebruik van maken. In voorgaande jaren was de MIT snel overtekend. De aanvragen voor kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst (first come, first serve).

Het onderdeel R&D-samenwerking is open van 11 juni t/m 10 september en sluit om 17:00 uur die dag.
Kennisvoucher
Een kennisvoucher is een ’waardebon’ waarmee een mkb-er een kennisvraag over bijvoorbeeld de vernieuwing van een product, productieproces of dienst kan laten beantwoorden door een kennisinstelling naar keuze. De helft van de kennisvraag kan gefinancierd worden met subsidie (maximaal € 3.750).

Witlof en schimmel
Sclerotinia is een nare schimmelziekte die onder andere witlof aantast. Het vervelende van deze schimmel is dat hij de groente zowel op het veld (teelt), bij de witloftrek (oogst) en de opslag van de pennen (bewaring) kan infecteren, wat tot ernstige opbrengstverlies kan leiden voor de telers.

Chicogrow heeft met een aantal gestapelde vouchers samen met de witlof coöperatie (telers) onderzoek laten doen naar de werking van drie gewasbeschermingsmiddelen die ingezet kunnen worden tegen Sclerotinia.

Het onderzoek is uitgevoerd door Proeftuin Zwaagdijk. Het chemische middel bleek een goede werking te hebben. De twee andere – biologische – middelen werkten helaas niet goed.    
Haalbaarheidsprojecten
Met haalbaarheidsprojecten kan in kaart gebracht worden wat de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld literatuuronderzoek, een marktverkenning of concurrentieanalyse. Van de studie mag 40% gefinancierd worden met subsidie (maximaal € 20.000).
Winteraardbeien onder LED
In Nederland worden er volop aardbeien in de kas geteeld. In de winter staat het gewas onder traditionele lampen (SON-T-lampen). Qua energieverbruik kan het gunstig zijn om aardbeien te belichten met LED. Dat heeft alles te maken met de hogere efficiency in lichtopbrengst van LED, de langere levensduur en de mogelijkheden om een gewasspecifiek lichtrecept samen te stellen. 

Veredelaar ABZ Seeds is gespecialiseerd in de ontwikkeling van aardbei F1 hybride rassen. Het bedrijf heeft een bijdrage van € 25.000 gekregen voor een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor aardbeien uit zaad onder LED. Het onderzoek is uitgevoerd door Proeftuin Zwaagdijk.

ABZ Seeds heeft aardbeientelers uitgenodigd om mee te kijken met het onderzoek. De telers constateerden tijdens het onderzoek dat de gewastemperatuur bij LED-belichting niet goed op niveau was, waardoor het gewas zich niet goed ontwikkelde. 
ABZ Seeds is daarna zelf verder gegaan met het onderzoek. Via de proeftuin is er geëxperimenteerd met hybride belichting: een combinatie van LED (licht) en SON-T lampen (warmte). Uit de eerste resultaten bleek dat er weinig verschil was met de 100% LED-belichting.

De veredelaar ging zelf nog een stapje verder en heeft sinds kort op het eigen bedrijf in Andijk een deel van de kas voorzien van een heel nieuw lichtarmatuur: een LED-lamp met een component warmte erin. Dit is volgens ABZ Seeds het ideale recept. Met deze lampen kan de teler in de winter aardbeien telen die net zo zoet zijn als in de zomer tegen een marktconforme kostprijs. Goed voor de aardbei en goed voor de portemonnee van de teler!
R&D-samenwerking
Met een R&D-samenwerkingsproject kan een mkb-er samen met minstens één andere mkb’er een product, productieproces of dienst ontwikkelen of vernieuwen. Alle projecten voor de topsectoren worden beoordeeld op vooraf bepaalde criteria en toekenning van subsidie gebeurt op basis van de ranking, totdat het budget is uitgeput.

Er kan maximaal 35% van het onderzoek gefinancierd worden door subsidie. Er is keuze tussen kleine projecten (€ 50.000 tot € 200.000 subsidie) en grote projecten (€ 200.000 tot € 350.000).
Drones in de kas
De glastuinbouw heeft de potentie om de groeiende wereldbevolking op een efficiënte en duurzame manier te voeden doordat de teelt en productie geconditioneerde plaatsvinden, in een kas. Voor een efficiënte productie moeten de gewassen in de kas goed in de gaten gehouden worden. Dit wordt nu gedaan door mensen, maar het kan efficiënter: via een drone met camera en sensoren!

Startups Corvus Drones, Track32 en TechNature hebben subsidie gekregen voor een MIT R&D samenwerkingsproject om een drone te ontwikkelen die zelfstandig in kassen kan vliegen en met vision techologie relevante teeltdata kan verzamelen van de gewassen in een kas. Met deze data kan een teler zijn gewassen beter monitoren en - waar nodig - bijsturen om zo nog efficiënter te telen.
Een van de grootste uitdagingen was het ontwikkelen van het indoor navigatiesysteem, zodat de drone autonoom door de kas kan vliegen en op de juiste locaties data verzamelt. Deze technologie is uitgebreid getest en de drone wordt nu via een pilot ingezet voor het meten van het opkomstpercentage kort na het zaaien. Dit neemt  plantenkwekers en veredelaars veel werk uit handen, omdat dit tot nu toe handmatig werd gedaan. Er volgen de komende jaren meer applicaties.
Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid
De aanvragen voor een MIT-subsidie moeten passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Landbouw, Water en Voedsel. Deze agenda geeft aan waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden door bedrijfsleven, overheid en kennis- en onderzoeksinstellingen. 


Meer informatie over de kennis- en innovatieagenda is te vinden op
www.kia-landbouwwatervoedsel.nl
Topsector T&U heeft deze KIA opgesteld met de Topsectoren Agri & Food en Water & Maritiem, in samenspraak met onder andere de overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en ngo’s.  Er zijn zes missies geformuleerd:
Aanvragen
Ondernemers doen een MIT-aanvraag voor een haalbaarheids- of R&D-samenwerkingsproject in de regio waar zij met het bedrijf zijn gevestigd. Kennisvouchers kunnen alleen via het landelijk loket bij RVO.nl worden aangevraagd.

Via de Loketwijzer MIT 2020 kunt u achterhalen in welke regio de aanvraag ingediend moet worden.


Meer voorbeelden?
Kijk voor een overzicht van alle projecten die een bijdrage vanuit de MIT hebben gekregen op RVO.nl.

 
Deze nieuwsbrief is afkomstig van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Verspreid deze nieuwsbrief alstublieft actief en ruimhartig in uw netwerk zodat zoveel mogelijk personen worden geïnformeerd en betrokken.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Bezuidenhoutseweg 12,
2594 AV Den Haag
Postbus 93002,
2509 AA Den Haag

Bij vragen of opmerkingen mail:
info@topsectortu.nl