Copy
 Nieuwsbrief november 2015

Nieuwsbrief Topsector T&U

Nieuws van(uit) de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Voor bijna 6 miljoen euro aan nieuwe projecten gehonoreerd in Call T&U 2016


De vierde Call voor onderzoek van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen binnen het Topsectorenbeleid heeft dit jaar weer veel en goede voorstellen opgeleverd. In deze Call 2016 konden bedrijven hun projectvoorstellen voor kennis en innovatie indienen bij de Topsector. Daarbij moet het, als altijd, gaan om projecten die samen met kennisinstellingen worden uitgevoerd in een publiek-private samenwerking (PPS). Dankzij de integrale aanpak bij de programmering kunnen projectvoorstellen gefinancierd worden vanuit verschillende geldstromen (DLO-capaciteit, TKI-toeslag en STW) en kunnen nieuwe instrumenten speciaal voor het mkb ontwikkeld worden (Innovatie- programma en SMP). In totaal is er bijna 6 miljoen euro publiek en privaat geld ingezet op nieuwe projecten.

Onderzoekprojecten
Van de 72 ingediende voorstellen zijn er 59 door onafhankelijke reviewcommissies positief beoordeeld. Voor 32 daarvan kon uiteindelijk financiering gevonden worden via DLO-capaciteit, TKI-toeslag en STW. Positief is, dat de Topsector T&U erin is geslaagd om dit jaar meer voorstellen ingediend en gehonoreerd te krijgen binnen innovatiethema’s die vorig jaar wat achterbleven, zoals Voedselveiligheid en – zekerheid en Gezondheid & Welbevinden. Voor thema Meer met Minder was als vanouds veel belangstelling. Zoals elk jaar was ook nu sprake van een forse overvraag, terwijl er juist voor 2016 relatief minder budget vrijviel. De hoogte van vrijval is mede afhankelijk van aflopende onderzoeksprogramma’s. Voor 2017 wordt  een hogere vrijval voorzien.
Uitvoeringsagenda
De nieuwe Uitvoeringsagenda 2016-2019 was leidend tijdens de programmering van deze Call. Het fundament onder de agenda is Bron 2.0.  
De Uitvoeringsagenda geeft een helder beeld van de kennisontwikkeling en innovatie waarmee de sector gaat bijdragen aan oplossingen voor wereldvraagstukken.
Koepel PPS'en
Bij de honorering van de projecten hebben de T&U koepel PPS’en een adviserende rol gespeeld, om ervoor te zorgen dat juist de projecten die het meeste bijdragen aan de Uitvoeringsagenda werden geselecteerd. Naast onderzoekprojecten zijn voor 2016 ook middelen gereserveerd voor het nieuwe Innovatieprogramma ‘Consument, markt en keten’en voor Seed Money Projecten waarmee de topsector –overigens samen met de TopsectorAgriFood - zijn internationale ambities deels vorm geeft.
Deze nieuwsbrief is afkomstig van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Verspreid deze nieuwsbrief alstublieft actief en ruimhartig in uw netwerk zodat zoveel mogelijk personen worden geïnformeerd en betrokken.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Bezuidenhoutseweg 12,
2594 AV Den Haag
Postbus 93002,
2509 AA Den Haag

Bij vragen of opmerkingen mail:
info@topsectortu.nl