Copy
 Nieuwsbrief oktober 2013

Nieuwsbrief Topsector T&U

Nieuws van(uit) de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Innovatiecontract 

Op 2 oktober 2013 is het geactualiseerde tweejarige Innovatiecontract getekend. In dit contract zijn aanvullende afspraken gemaakt tussen de Rijksoverheid en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de Uitvoeringsagenda 2012 – 2016. Er is een update gemaakt van de bereikte resultaten tot nu toe, en er zijn ambities geformuleerd voor de komende jaren. Download het contract op http://topsectortu.nl/nl/update-innovatiecontract .

De sector staat komende jaren voor twee uitdagingen die het gevolg zijn van recente beleidswijzigingen, nl. de transitie naar een ‘PBO-loos’ tijdperk met daarin nieuwe manieren van gezamenlijk privaat investeren in kennis & innovatie, en behoud van voldoende kritische massa in de fundamentele kennisbasis voor de sector. In de uitvoering van het Innovatiecontract wordt daarom ingezet op synergie met regionale en provinciale middelen, en het (beter) benutten de mogelijkheden die Europa en NWO bieden. Om dit alles te realiseren wordt de capaciteit, verbonden aan de T&U-Board per 1 november uitgebreid met een programmamanager Kennis & Innovatie.

Komende jaren zal verdere economische groei van de sector voornamelijk internationaal worden gerealiseerd. Drijfveer vormen daarbij de internationale maatschappelijke uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid/-veiligheid, kwaliteit, gezondheid en het verstandig omgaan met grondstoffen (meer met minder). Voor de topsector zijn daarom naast de kennismiddelen van het ministerie van EZ ook de middelen van Buitenlandse Zaken van groot belang. Daarbij gaat het met name om een vraag gestuurde ketenaanpak in vooral OS- en transitielanden.

Op het gebied van HCA wordt komende jaren ingezet op het  versneld verbeteren van de aansluiting onderwijs bedrijfsleven en het vergroten van de aantrekkingskracht van de sector.  Tara Kolk, heeft tot medio oktober de programmaleiding  van de HCA-agenda vervuld, en zij is overgestapt naar een nieuwe functie bij brancheorganisatie FME. Haar taken liggen vooralsnog bij Saskia Goetgeluk, secretaris van de T&U-Board.

De T&U-Board  bestaat uit Loek Hermans (voorzitter), Hans Hoogeveen (Ministerie EZ), JanWillem Breukink (Incotec), Ernst van den Ende (Plant Sciences Group - Wageningen UR).
Het team:
Saskia Goetgeluk (algemeen secretaris + HCA)
Marc Hoenders, Lieve Römkens (EZ)
Rubert Konijn, Nico de Groot (internationaal)
José Vogelezang (kennis & innovatie)
Albertine Bakker (ondersteuning)
De contactgegevens zijn te vinden op de website www.topsectortu.nl
DLO programmering
Afgelopen zomer heeft de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen een call uitgeschreven, die maar liefst 165 voorstellen heeft opgeleverd. Het grote aantal leidde tot zorg over de verwachtingen bij het bedrijfsleven en het capaciteitsbeslag bij de DLO.
Er zijn in totaal drie onafhankelijke tripartiete reviewcommissies samengesteld door de besturen van de TKI’s (Topconsortia Kennis & Innovatie), die de uitvoering ter hand nemen. De verdeling van de projecten over de commissies is op basis van onderwerp: 1) Duurzame productiesystemen, 2) Uitgangsmaterialen en
3) Voedselveiligheid en –zekerheid, gezondheid en welbevinden en samenwerkende waardeketens. Op basis van het oordeel van de commissies wordt een voorstel voor inzet DLO capaciteit en (deels) TKI-toeslag voorgelegd aan de TKI-besturen en vervolgens aan de TU-Board. Uiteindelijk ligt de beslissing bij EZ  in december 2013
Roadmaps
Binnen de Uitvoeringsagenda (Innovatiecontract) wordt nadere uitwerking gegeven aan de vier thema’s door middel van roadmaps. Deze moeten richting geven aan de inzet van middelen, in aanvulling op het bottom up proces zoals dat nu gevolgd wordt met calls. Op 23 oktober is de start van het roadmap-traject gemaakt tijdens een werksessie van de gezamenlijke TKI-besturen van Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. In het proces is een aantal sessies met ondernemersgroepen ingebouwd. Het streven is de roadmaps begin januari 2014 aan te bieden aan de T&U-Board. Het traject wordt begeleid door Syntens.
Innovatiemakelaars
Valorisatie van kennis wordt vooral regionaal ingezet door middel van innovatiemakelaars en het bedrijvenloket (MKB-Loket). Zowel TKI-Tuinbouw als TKI-Uitgangsmaterialen hebben in de MIT regeling een bedrag aangevraagd en gekregen voor het aanstellen van innovatiemakelaars. De makelaars dienen voor 50 procent ge-cofinancierd te worden met private middelen. TKI Tuinbouw heeft zes innovatiemakelaars geselecteerd uit het tuinbouwnetwerk, zij gaan in opdracht van het TKI nieuwe projecten en trajecten initiëren. Daarnaast zullen er nog vier innovatiemakelaars aangesteld worden zodat een netwerk van tien personen gevormd wordt die samen het MKB-veld behartigen.
TKI-Uitgangsmaterialen start met één makelaar voor een de periode van een jaar. Deze zal zich met name richten op het betrekken van MKB uit de sierteeltsector bij de topsector, en verder de mogelijkheden voor EU financiering in kaart gaan brengen.
Syntens begeleidt de innovatiemakelaars
Onderwijs-Bedrijfsleven
Op verschillende tafels wordt gewerkt aan het herpositioneren dan wel versterken van de band tussen onderwijs en bedrijfsleven (-overheid). De Centra voor Innovatie Vakmanschap (CiV) en de Centres of Expertise (CoE) zijn daarvan een herkenbare initiatieven. Onlangs is het Clusius Lab in Hoorn officieel geopend. Ander voorbeeld is de Greenport Horti Campus.
Ook wordt er gesproken over de  invulling van de ‘landelijke agenda’ die kaders geeft aan de onderwijsinstellingen over hoe zij hun aanbod - regionaal - kunnen versterken ten behoeve van de  vraag uit het bedrijfsleven en voor de instroom van nieuwe leerlingen. In dat licht zijn er vorig jaar zogenaamde Meerjaren Investerings Programma’s (MIP’s) afgesproken, die nader zullen worden geactualiseerd.
 
Studiebeurzen
In het kader van het Techniekpact 2020 is aan alle topsectoren gevraagd om te komen tot een aantal ‘studiebeurzen’. Dit zijn beurzen, gefinancierd door het  bedrijfsleven/ondernemers, die met name gericht zijn op het vergroten van de instroom van technologisch geschoolde werknemers.
De sector wordt gevraagd om dit initiatief positief uit te dragen en te kijken in hoeverre zij studenten met studiebeurzen kan ondersteunen.
 
Innovatie estafette
Op dinsdag 12 novemver a.s. vindt in de RAI Amsterdam de Innovatie Estafette plaats. Alle topsectoren presenteren zich met aansprekende innovatieve initiatieven. Samen met AgroFood presenteert de topsector T&U zich - in de cross over sfeer - op  ruim 200 m2 beurs vloer met zo’n  8 à 10 aansprekende voorbeelden uit de vier innovatiethema’s (Meer met Minder, Voedselveiligheid- en Zekerheid, Gezondheid en Welbevinden en Samenwerkende Waardeketen). Ook wordt het startsein gegeven voor Horizon 2020, het Europese programma voor onderzoek en innovatie. Kijk voor meer informatie op Innovatie estafette.  
Deze nieuwsbrief is afkomstig van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Verspreid deze nieuwsbrief alstublieft actief en ruimhartig in uw netwerk zodat zoveel mogelijk personen worden geïnformeerd en betrokken.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Bezuidenhoutseweg 12,
2594 AV Den Haag
Postbus 93002,
2509 AA Den Haag

Bij vragen of opmerkingen mail:
info@topsectortu.nl