Copy
Praxise uudiskiri 2/2020

EESTI EUROSTUDENTI UURINGU TULEMUSED ON NÜÜD AVALIKUD

Rahvusvaheline üliõpilaste võrdlusuuring EUROSTUDENT keskendus üliõpilaste sotsiaalmajandusliku olukorra ja eluolu kirjeldamisele. Uuringu fookuses oli ka tudengite lühiajaline rahvusvaheline mobiilsus, mille abil poliitikakujundajad nii Euroopa kui ka riikide tasandil saavad hinnata kõrghariduspoliitika toimimise tulemuslikkust. 
Uuringus osales kokku 2760 üliõpilast. Vaatluse all oli kolm suuremat teemat:

•    Võrdsed võimalused: kuigi üliõpilaste vanemad on haritumad võrreldes rahvastiku keskmise haridustasemega, on suurenenud üliõpilaste osakaal, kelle kummalgi vanemal ei ole kõrgharidust. Üle poole osalenute arvates saavad nad õpingutele vajalikul määral keskenduda ka lapse kasvatamise kõrvalt. 

•    Õpi- ja töömustrid: kolmveerand Eesti üliõpilastest töötab õpingute kõrvalt, mille peamine põhjus on elamiskulude katmine.

•    Üliõpilaste vaimne tervis: kõige sagedamini esineb vaimse tervise probleeme noorematel üliõpilastel. Samuti selgus, et töötavate üliõpilaste emotsionaalne seisund on parem kui mittetöötavatel, ning lapsevanematest tudengitel parem kui neil, kellel last ei ole.

Aruandega saab lähemalt tutvuda Praxise kodulehel.
 

NAISTE JA NOORTE KAASAMINE SOTSIAALSESSE ETTEVÕTLUSESSE VALGEVENES

Märtsis lõppes edukalt Praxise ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku ühine arengukoostööprojekt, mille käigus panustati Valgevene sotsiaalses ettevõtluses tegutsevate naiste ja noorte arvu kasvu ning nende edukuse ja positiivse kuvandi suurendamisse.

Kahel seminaril õpetati ühiskondliku mõju hindamise ja kommunikatsiooni oskusi. Eksperdid pakkusid projektis osalejatele mentorlust nende sotsiaalsete ettevõtete profiili koostamisel, mille tulemusel valmis juhendmaterjal edaspidiseks kasutamiseks. 2019. aasta mais sai tutvuda Valgevene Töö- ja Sotsiaalkaitseministeeriumi töörühma väljatöötatud seaduse mustandversiooniga, kus sotsiaalse ettevõtluse mõju hindamist mainiti riiklike toetuste saamise tingimusena.

Juhendmaterjali on praeguseks kasutanud mitmed ettevõtted. Ümber hinnatud mõju tõttu on saavutatud parem sotsiaalne efekt – ühel organisatsioonil avanes võimalus koostatud profiili alusel tasuta kasutada kolmekorruselist maja ning mitmed ettevõtted on suutnud paremini korraldada sotsiaalse mõju juhtimist, muuhulgas mõju hindamise indikaatorite tuvastamist ja jälgimist.

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.
 
Praxise analüütik ja projekti juht Aleksandr Michelson, Eesti Vabariigi suursaadik Valgevenes Merike Kokajev, Eesti suursaatkonna lauaülem-konsul Kadri Lutt, Valgevene parlamendi esindajatekoja  saadik ning Valgevene-Eesti parlamendirühma juht Zhanna Stativko, MTÜ „Ettevõtte sotsiaalsed tehnoloogiad“ juht Galina Matjushenko, ÜRO rahvastikufondi spetsialist Taisiya Eletskih, projekti assistent Marina Kalmykovam ning mõju hindamise ekspert Jaan Aps.
 

SOTSIAALNE JÄTKUSUUTLIKKUS

Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni (EMPL) tellimusel viisid mõttekoda Praxis, Milieu Consulting ning Istituto per la Ricerca Sociale läbi uuringu, mis keskendus sotsiaalse jätkusuutlikkuse lahtimõtestamisele ning soovitustele, kuidas seda käsitleda poliitika kujundamisel ja seadusandluses. 

Avaldatud raportist selgub, et EL peab võtma suuna säästva arengu teele. Säästva ehk jätkusuutliku arengu all mõistetakse sihipärast arengut, mis parandab inimeste elukvaliteeti kooskõlas loodusvarade ning keskkonna talumisvõimega. EL-i poliitikates pööratakse küll tähelepanu sotsiaalse arengu küsimustele, kuid sotsiaalse jätkusuutlikkuse osas on teemakäsitlus piiratum. Säästva arengu eesmärk on saavutada tasakaal sotsiaal-, majandus- ja keskkonnavaldkonna vahel ning tagada täisväärtuslik ühiskonnaelu praeguste ja järeltulevate põlvede jaoks. Selleks peab EL enda jaoks seadma sihi, milline Euroopa sotsiaalne areng on jätkusuutlik ning milliste indikaatoritega hinnata arengu ja poliitika sotsiaalset jätkusuutlikkust seoses ökoloogilise ja majandusliku jätkusuutlikkusega.

Tutvu raportiga lähemalt.
 

COVID-19 KRIISIGA TOIMETULEKU MEETMETE ANDMEBAAS


Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) avaldas andmebaasi COVID-19 kriisi leevendamisega seotud meetmete kohta. Andmebaas sisaldab kõikide EL-i liikmesriikide, sealhulgas Norra ja Suurbritannia, poolt välja töötatud tegevusi ja toetusi, mille eesmärk on leevendada koroonaleviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute sotsiaalmajanduslikke mõjusid. Muuhulgas leiab sealt ka töötajatele ja ettevõtetele suunatud nii valitsuse poolt kehtestatud meetmeid, olulisemaid kollektiivlepinguid kui ka regionaalseid ja kohalikke toetusi väiksematele töötajate gruppidele. Infot uuendatakse juulis ja oktoobris 2020.

Loe andmebaasi kohta täpsemalt Eurofoundi kodulehel.
 

OTSIME TERVISEVALDKONNA ANALÜÜTIKUT

Otsime analüütikut, keda huvitab tervise valdkonna projektide elluviimine ja soov luua oma tööga väärtuslikke teadmisi ning mõjusaid lahendusi. Pakume huvitavat tööd hoolivas ja inspireerivas kollektiivis.

Kandideeri ise või jaga sõbraga
 
Te saite selle uudiskirja, kuna olete mõttekoja Praxis uudiskirja tellijate hulgas.

Praxis on kodanikualgatuslik, sõltumatu ja avalikes huvides tegutsev mõttekoda. Meie missioon on aidata kaasa Eestit edasi viivate muutuste sünnile.
 
Praxise tegevust saab toetada: SA Poliitikauuringute Keskus Praxis (Swedbank EE942200221014881942). Praxis on liitunud Vabaühenduste Liidu annetuste kogumise hea tavaga.
 
Tartu mnt 50, 10115 Tallinn    |    praxis@praxis.ee    |    tel 640 8000    |    www.praxis.ee
 
 
Twitter
Facebook
Website


This email was sent to <<E-posti aadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Poliitikauuringute Keskus Praxis · Tornimäe 5, III korrus · Tallinn 10145 · Estonia