Kennismaking Kringwijs, nieuwe Eigen Kracht-coördinatoren gezocht, plannen families ook in preventieve jeugdhulp net zo veilig als plan hulpverlener, nieuw telefoonnummer voor aanvragen Eigen Kracht-conferentie. Is deze nieuwsbrief niet goed zichtbaar? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser.
Nieuwsbrief februari 2017 Landelijk

Training Eigen Kracht-coördinatoren

7, 8 en 21 april 2017 in Rotterdam

Training 'Werken met het familiegroepsplan'

Training voor professionals

19 mei 2017 in Amersfoort
 

 


 

Kennismaken met stichting Kringwijs

Met overheden en professionals werken aan samenredzaamheid

Graag stelt de Eigen Kracht Centrale de stichting Kringwijs aan u voor. Kringwijs komt voort uit hetzelfde gedachtegoed als de Eigen Kracht Centrale: mensen nemen gezamenlijk besluiten en hebben de regie over hun eigen aandeel daarin.
 
Wat doet Kringwijs?
Kringwijs benut de jarenlang opgebouwde kennis over besluitvorming en het activeren van mensen om met overheid en maatschappelijke organisaties te bouwen aan samenredzaamheid. Opdrachten die Kringwijs uitvoert zijn onder andere:
  • Ontwikkeling nieuwe aanpak bemoeizorg
  • Coachen van sociale wijkteams
  • Inrichten activerende communicatie inwoners gemeente
  • Ontwikkelen tools voor inwoners voor betrekken netwerk en komen tot samenredzaamheid
  • Aanjaagfunctie familiegroepsplan
Activiteiten Eigen Kracht Centrale
De Eigen Kracht Centrale biedt via de Eigen Kracht-conferentie de ondersteuning om besluitvorming in eigen sociale kring en met eigen regie vorm te geven, juist in de situaties waarbij de overheid dreigt in te grijpen. De Eigen Kracht Centrale zorgt dat in Nederland een infrastructuur staat om binnen 24 uur aan de slag te gaan en aan te kunnen sluiten bij meer dan 100 talen en culturen. Daarnaast verzorgt de Eigen Kracht Centrale trainingen voor en ondersteuning van professionals rondom besluitvorming van burgers (o.a. familiegroepsplan). Zowel in Nederland als internationaal bevordert de stichting besluitvorming in eigen kring, bijvoorbeeld als herstel nodig is, op scholen en in wijken en buurten.
 
Expertise beter benutten
De Eigen Kracht Centrale en Kringwijs leveren ieder op hun eigen manier een wezenlijke bijdrage aan de transformatie in zorg en welzijn. Onder meer door het stimuleren van samenredzaamheid en het versterken van eigen kracht en netwerken. Het motto waaronder Kringwijs werkt is 'activeert, betrekt en stimuleert samensturing'.
 
Met de twee stichtingen wordt de opgebouwde expertise beter benut in de verschillende stadia waarin burgers, organisaties en gemeenten zich bevinden als het gaat om de transformatie in zorg en welzijn. De Eigen Kracht Centrale en Kringwijs hebben zo een eigen aandeel in het tot uitvoering brengen van belangrijke beleidsvoornemens m.b.t. samenredzaamheid en eigen kracht en het in de praktijk brengen van wetgeving over het familiegroepsplan en persoonlijk plan. 
 
Meer informatie:
www.eigen-kracht.nl
www.kringwijs.nl
Blijf op de hoogte van de activiteiten van Kringwijs en schrijf u in voor hun nieuwsbrief

Nieuwe Eigen Kracht-coördinatoren gezocht

In enkele regio's aanwas nodig om aan te sluiten bij vraag

In april is er weer een training voor nieuwe Eigen Kracht-coördinatoren. Alle Eigen Kracht-conferenties worden georganiseerd door Eigen Kracht-coördinatoren. Deze mensen zetten zich vanuit levenservaring en maatschappelijke betrokkenheid in voor anderen. Ze organiseren enkele malen per jaar Eigen Kracht-conferenties naast hun dagelijkse werkzaamheden.
 
Aansluiten bij vraag
De personen en gezinnen voor wie een Eigen Kracht-conferentie is, geven zelf een voorkeur aan voor een Eigen Kracht-coördinator. Taal, achtergrond, cultuur, leeftijd; dat kan allemaal meespelen. Om die reden streeft de Eigen Kracht Centrale ernaar dat de Eigen Kracht-coördinatoren een afspiegeling zijn van de Nederlandse samenleving en van de aanvragers van Eigen Kracht-conferenties. Op dit moment zoeken we daarom in enkele regio’s naar toekomstige Eigen Kracht-coördinatoren met een specifieke leeftijd, sekse of culturele achtergrond.
 
Regio Utrecht
Mannen, bij voorkeur tussen de 30 en 40 jaar oud
Vrouw/man met een Marokkaanse achtergrond
Vrouw/man met een Surinaamse achtergrond
 
Regio Rotterdam
Vrouw/man met een Turkse achtergrond
Vrouw/man met een Kaapverdische achtergrond
 
Regio Gelderland, binnen de driehoek Harderwijk/Ede/Arnhem
Mannen tussen de 25 en 40 jaar oud
 
Regio Amsterdam
Vrouwen/mannen met een Surinaamse, een Marokkaanse, een Turkse of een Antilliaanse achtergrond
 
Onafhankelijke positie
Een Eigen Kracht-coördinator heeft een onafhankelijke positie en is niet werkzaam als hulpverlener of bij een hulpverlenende organisatie. Hij of zij bemoeit zich niet met de inhoud van de situatie en heeft geen belangen bij de inhoud van een plan. Een Eigen Kracht-coördinator zet zich vanuit levenservaring en maatschappelijke betrokkenheid in en is verbonden aan de Eigen Kracht Centrale. Tegenover deze inzet staat een vergoeding per conferentie. De Eigen Kracht-coördinator verleent geen hulp. Zijn of haar taak is alleen het organiseren van een Eigen Kracht-conferentie, in nauwe samenwerking met de hoofdpersoon van de conferentie.
 
Training
De training bestaat uit zes dagen, in twee blokken van drie dagen. Tussen de twee blokken organiseert de Eigen Kracht-coördinator twee Eigen Kracht-conferenties. De kosten voor de training worden ingehouden op de vergoeding die de coördinator ontvangt na het organiseren van een Eigen Kracht-conferentie.

Reageren
Bent u geïnteresseerd in het ondersteunen van mensen in het bijeenbrengen van familie, vrienden en belangrijke informatie ten behoeve van het maken van hun eigen toekomstplan? Herkent u zichzelf in het bovenstaande én kunt u op de genoemde data aanwezig zijn? Stuur dan per e-mail een korte motivatiebrief (maximaal half A4) met c.v. naar marjantuinbeek@eigen-kracht.nl. U wordt vervolgens gebeld door een regiomanager.
 
Meer informatie over de rol en het profiel van de Eigen Kracht-coördinator

Plannen families net zo goed als van hulpverlener

Onderzoek: ook bij preventieve hulp veilige plannen

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie de effectiviteit van familienetwerkberaden, waaronder de Eigen Kracht-conferentie, in de preventieve jeugdbescherming onderzocht. Hun conclusie: de inzet van familienetwerkberaden leidt na drie maanden tot vergelijkbare resultaten als reguliere hulpverlening bij aanwijzingen voor kindermishandeling, risicoscore op kindermishandeling en inzet van professionele zorg. Dat is goed nieuws! Het betekent namelijk dat plannen die families zelf maken net zo goed zijn als die van hulpverleners.
 
Brief naar Tweede Kamer
Staatssecretaris Dijkhoff (foto) geeft in een brief naar de Kamer aan dat hij het onderzoek waardevol vindt omdat nog weinig experimenteel onderzoek in Nederland beschikbaar is naar de inzet van het familiegroepsplan in de jeugdbescherming. Uit gesprekken met betrokkenen in het werkveld naar aanleiding van de beide onderzoeken kwam naar voren dat door professionals een spanning wordt ervaren tussen enerzijds het recht van gezinnen om zelf als eerste een plan op te stellen en anderzijds de verantwoordelijkheid van de jeugdbeschermer voor de veiligheid van het kind. De Eigen Kracht Centrale herkent dit uit de praktijk van de Eigen Kracht-conferenties. De werkwijze van een conferentie voorkomt dat er spanning ontstaat. Doordat de jeugdbeschermers voorwaarden stellen aan de veiligheid, maakt de familie een plan dat de veiligheid waarborgt. De voorwaarden van de professionals plus de betrokkenheid van een bredere kring zorgen samen voor die waarborg. Van een spanning is dan geen sprake.
 
Aandacht voor inbedding familiegroepsplan
De staatssecretaris geeft aan dat meer aandacht nodig is voor het inbedden van de inzet van het familiegroepsplan in de werkwijze van jeugdbeschermers en voor de begeleiding en training van de gezinsvoogd bij de inzet van het familiegroepsplan. Onze ervaring is bovendien dat goede en volledige informatie over de mogelijkheden en de werking van het familiegroepsplan essentieel is voor zowel professionals als burgers. We hopen dat het Ministerie daar ook aandacht aan gaat schenken.
 
Zie ook de brief van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie.

Nieuw aanvraagnummer Eigen Kracht-conferenties

Eén telefoonnummer voor alle aanvragen in heel Nederland

Per 1 februari is er één landelijk telefoonnummer voor het direct aanvragen van een Eigen Kracht-conferentie. U kunt vragen stellen over de mogelijkheden van een conferentie voor u zelf, een naaste bekende of een cliënt, over mogelijkheden voor financiering in uw gemeente of u kunt voorkeuren aangeven voor bijvoorbeeld de Eigen Kracht-coördinator.

 

Het telefoonnummer is dagelijks, ook ’s avonds en in het weekend, bereikbaar voor het aanvragen van een Eigen Kracht-conferentie. Het nummer is 085 – 049 85 64.

Eigen Kracht Centrale
Postbus 753
8000 AT Zwolle

info@eigen-kracht.nl
www.eigen-kracht.nl

Klik hier voor onze bezoekadressen
Over deze nieuwsbrief
U bent met e-mailadres <<E-mail adres>> ingeschreven bij onze nieuwsbrief. U ontvangt deze e-mail omdat u zich op onze website heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.