Copy
  Waszyngton, 31.03.2017 r.
View this email in your browser

      Przegląd aktualności gospodarczych w Stanach Zjednoczonych w marcu 2017 r.

  • Z działalności lokalnej placówki
  • Wydarzenia gospodarcze miesiąca
  • Analiza wybranych wskaźników makroekonomicznych
Z działalności lokalnej placówki
Polska na konferencji SXSW w Teksasie

W dniach 12-15 marca br. grupa polskich firm i startupów wzięła udział w konferencji i festiwalu South by Southwest (SXSW) odbywającej się corocznie, od ponad 30 lat, w Austin w Teksasie, dzięki wsparciu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji, Wydziału Kultury Ambasady RP w Waszyngtonie oraz Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku. 

Konferencja SXSW to jedno z najważniejszych masowych wydarzeń w USA poświęconych nowoczesnym technologiom cyfrowym, filmowi, muzyce,  grom komputerowym, medycynie, sportowi, literaturze, reklamie, kwestiom ekologicznym i społecznym. Wydarzenie każdego roku  przyciąga tysiące osób z branży internetowej z całego świata. W ramach konferencji odbywają się targi, wykłady, praktyczne warsztaty, panele dyskusyjne oraz tysiące spotkań, które mają na celu zapoznanie się z najnowszymi, obiecującymi i oryginalnymi trendami w branży internetowej. W ubiegłym roku wydarzenie otworzył sam prezydent Stanów Zjednoczonych, w tym roku zrobił to były wiceprezydent Joe Biden. W trakcie konferencji odbyło się ponad tysiąc wykładów i paneli, poprowadzonych przez osoby z największych firm m.in. Capital One, Morgan Stanley, Sony, Samsung, Pandora, Kohl, Adobe, IBM, eBay, czy Oracle. Łączenie w wydarzeniu wzięło udział około 72 000 uczestników.
Polskie startupy miały również możliwość zaprezentowania swoich pomysłów przed szerszą publicznością oraz odbyły szereg rozmów i spotkań z potencjalnymi klientami i inwestorami, inkubatorami oraz organizacjami wspierającymi młode firmy technologiczne. Podczas targów polskie stoisko odwiedził także Ambasador UE w USA David O'Sullivan.

Komentarz placówki: SXSW to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i prestiżowych konferencji technologicznych, która przyciąga firmy i instytucje z całego świata. Konferencja daje możliwość skorzystania z doświadczeń największych firm w branży, dzięki licznym warsztatom i wykładom prowadzonym przez praktyków biznesu z całego świata. Udział Polski w tym wydarzeniu umożliwia zaprezentowanie naszych rodzimych dokonań w dziedzinie nowoczesnych technologii i sposobów ich wykorzystania oraz stawia nas w szeregu najbardziej postępowych i aktywnych krajów świata. Ponadto, miasto Austin oferuje szeroki zakres usług dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, dzięki dobrze funkcjonującym akceleratorom, co stwarza nowe możliwości rozwoju dla polskich startupów.

Wydarzenia gospodarcze miesiąca
Ogłoszenie programu polityki handlowej Prezydenta USA na 2017 r.
Na początku marca Biały Dom przesłał do Kongresu 6,5-stronicowy dokument President’s National Trade Policy Agenda na rok 2017 (https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/reports-and-publications/2017/2017-trade-policy-agenda-and-2016 - Chapter I). Dokument deklaruje diametralną zmianę dotychczasowej polityki handlowej, jako wyjście naprzeciw oczekiwaniom wyborców obu partii, wyrażonym w trakcie wyborów w 2016 r.

Głównym jej celem ma być rozwój handlu, który będzie bardziej wolny i sprawiedliwy dla Amerykanów. Nowa polityka handlowa ma koncentrować się na wzmacnianiu sektora wytwórczego i wzrostu gospodarczego oraz tworzeniu miejsc pracy w USA, stosowaniu zasady wzajemności w relacjach z partnerami handlowymi, odbudowaniu zdolności USA do ochrony własnych interesów, a także zwiększeniu eksportu w sektorze rolnictwa i usług. Wcielenie tych zasad w życie ma być łatwiej osiągalne poprzez prowadzenie dwustronnych negocjacji handlowych oraz może wymagać renegocjacji istniejących umów.
Komentarz placówki: Zarys program polityki handlowej nowej administracji pozostawia nadal wiele znaków zapytania, co do tego jak w praktyce ta polityka będzie realizowana. Stanowi zasadniczo zbiór już wcześniej prezentowanych krytycznych uwag odnośnie dotychczasowej polityki oraz deklaracji potrzeby jej zmiany. Uwagę zwraca silne akcentowanie konieczności ochrony suwerenności USA w obszarze handlu, co można odczytywać jako wyraźne kwestionowanie roli WTO i zasad ustanawianych przez tę organizację. Główne przesłanie wynikające z tego dokumentu to wizja Stanów Zjednoczonych, które będą asertywnie i konsekwentnie wykorzystywać dostępne możliwości, by z jednej strony chronić swój rynek przed nieuczciwym i nadmiernym importem, a z drugiej domagać się maksymalnie nieograniczonego dostępu dla swoich produktów do rynków zagranicznych.

Przesłuchanie w Senacie kandydata na Przedstawiciela USA ds. Handlu
W trakcie przesłuchania R. Lighthizer deklarował swoje pełne zaangażowanie na rzecz realizacji polityki handlowej „America First”, głównie poprzez bardziej skuteczne egzekwowanie istniejącego prawa oraz negocjowanie bardziej korzystnych umów handlowych. W sprawie renegocjacji NAFTA wyraził przekonanie, że umowa ta wymaga aktualizacji i że można ją ulepszyć z korzyścią dla wszystkich stron. W odniesieniu do handlu z krajami azjatyckimi zadeklarował gotowość rozpoczęcia negocjacji w formacie dwustronnym. Podczas przesłuchania R. Lighthizer jako priorytet wymienił Japonię.

Wyraził przy tym uznanie dla dorobku negocjacyjnego swojego poprzednika, Amb. Fromana, w ramach negocjacji TPP i uznał, że wiele elementów tej umowy powinno stanowić punkt odniesienia w negocjacjach dwustronnych. W sprawie relacji z Chinami potwierdził, że będzie stanowczo reagować na wszelkie formy łamania zasad wolnego handlu i uczciwej konkurencji poprzez wykorzystywanie czynników pozaekonomicznych (np. państwowych subsydiów).
Komentarz placówki: W trakcie przesłuchania można było odnieść wrażenie, że polityka handlowa D. Trumpa staje się przedmiotem ponadpartyjnego konsensusu. Zapowiedź stanowczego realizowania amerykańskich interesów gospodarczych w handlu międzynarodowym jest pozytywnie odbierana przez przedstawicieli obu partii. Wypowiedzi R. Lighthizera mogą wskazywać, że mimo wielu radykalnych deklaracji nowa polityka handlowa nie powinna gruntownie odbiegać od działań podejmowanych przez poprzednie administracje. Nie jest jednak nadal jasne jak istotną rolę odgrywać będzie P. Navarro, główny doradca D. Trumpa ds. polityki handlowej, będący zwolennikiem walki z deficytem handlowym poprzez ograniczanie importu.

 Prezydencki projekt budżetu na 2018 r.
Prezydent Donald Trump ogłosił w marcu propozycję budżetu na rok fiskalny 2018, który nosi nazwę "America First: A Budget Blueprint to Make America Great Again". Opiewa on na kwotę 1,1 bln USD i zakłada zwiększenie wydatków na obronność oraz bezpieczeństwo o 54 mld USD przy jednoczesnym zmniejszeniu dotowania programów i agencji krajowych. Największe w historii USA cięcia dotkną prawie każdego organu administracji federalnej oraz programów realizowanych przez podległe im agencje, w szczególności programów socjalnych, kulturalnych, środowiskowych. Będzie to miało wpływ na życie najbiedniejszych Amerykanów, którzy w wyborach głosowali na Trumpa.

Zmniejszone zostaną budżety ponad 18 agencji rządowych, niektórych nawet o ponad 20%: Departament Pracy (-21%), Departament Rolnictwa (-21%), Departament Stanu (-29%), Agencja Ochrony Środowiska (-31%). Plan ten zakłada także m.in. ciecia wydatków na zaangażowanie USA w organizacjach międzynarodowych.
Komentarz placówki: Konstrukcja amerykańskiego projektu budżetu na rok 2018 odzwierciedla zapowiadane przez Trumpa w kampanii wyborczej działania mające na celu walkę z terroryzmem i wzmocnienie obronności kraju. Zaskoczeniem mogą być cięcie wydatków socjalnych, które dotkną rzeszę wyborców Trumpa. Duże oczekiwania gospodarki amerykańskiej dot. wzrostu finansowania projektów infrastrukturalnych, które miały przyczynić się do pobudzenia trwałego wzrostu oraz ponownie uczynić Amerykę wielką, także nie znalazły odzwierciedlenia w projekcie budżecie.  Szanse uchwalenia budżetu przez Kongres w zaproponowanym kształcie są oceniane jako znikome.

Dekret Prezydenta Energy Independence Policy 

28 marca Prezydent D. Tump podpisał dekret Energy Independence Policy, który ma na celu wycofanie większości regulacji środowisko-klimatycznych poprzedniej administracji, w tym m.in. regulacji Clean Power Plan (CPP), limitów emisji metanu w sektorze wydobywczym, moratorium na wydawanie koncesji na wydobycie węgla, jak również odejścia w analizach administracji od „społecznego kosztu dwutlenku węgla” – social cost of carbon, w kształcie zaproponowanym przez poprzednią administrację. W zamierzeniu, decyzja ma przywrócić USA „energetyczną niezależność”.
Komentarz placówki: Prezydencki dekret ma symboliczne znaczenie i pokazuje gotowość Prezydenta do wypełniania obietnic z kampanii wyborczej. Nie należy się jednak spodziewać wielu decyzji o budowie nowych elektrowni węglowych, bowiem popyt na węgiel ograniczany jest i będzie przede wszystkim niskimi cenami gazu na rynku, jak również konkurencją OZE.
Nowe przepisy poprawią kondycję finansową spółek węglowych, spowalniając wycofywanie elektrowni węglowych z rynku, jednak mają niewielkie szanse na zwiększenie zatrudnienia w sektorze górnictwa. Należy spodziewać się rosnącego wydobycia surowca z mocno zmechanizowanych i odkrywkowych kopalni w basenie Rzeki Powder na zachodzie USA, kosztem kopalń w Basenie Appalachów, gdzie produkcja systematycznie spada.

Przesłuchanie w Senacie kandydata na Sekretarza Rolnictwa 
23 marca miało miejsce przesłuchanie byłego Gubernatora Stanu Georgia, Sonny’ego Perdue przez senacką Komisję Rolnictwa, Wyżywienia i Leśnictwa. W swoim wystąpieniu, kandydat wskazał na główne priorytety jakimi będzie się kierował, jako nowy Sekretarz Rolnictwa: 1) tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze rolnym, poprzez poprawienie możliwości sprzedaży towarów oraz ograniczenie regulacji, 2) zwiększenie efektywności swojej administracji, 3) utrzymanie wysokich standardów dotyczących bezpieczeństwa żywności. Podczas przesłuchania członkowie Komisji kładli duży nacisk na kwestie związane z trudną sytuacją na rynku rolnym USA i koniecznością wsparcia eksportu amerykańskich produktów.

S. Perdue dodał także, że jego departament bardzo rygorystycznie będzie podchodził do inspekcji towarów pochodzących z krajów, gdzie obecne są przypadki zarażonych chorobami zwierząt.
Komentarz placówki: Kandydatura S. Perdue ma szerokie poparcie w kręgach organizacji branżowych, jak również w senackiej Komisji, stąd nie powinien mieć on żadnych problemów z otrzymaniem zgody Senatu. Najważniejszym jego zadaniem na stanowisku wydaje się być zwiększenie popytu na amerykańskie produkty na rynkach zagranicznych, co może napotkać na problemy, jeśli Biały Dom będzie dążył do protekcjonistycznej polityki handlowej. Zapowiedzi o nacisku na ochronę rynku wewnętrznego przed chorobami zwierzęcymi, może stanowić element większej ochrony rynku przed importem.

Analiza wybranych wskaźników makroekonomicznych
Wskaźnik Aktualna wartość Data referencyjna Wartość za poprzedni okres Aktualizacja
PKB 18.565,6 mld USD 2016 18.036,6 mld USD roczna
Wzrost PKB 1,6% 2016 2,6% roczna
Wzrost PKB 2,1% IV kw. 2016 3,5% kwartalna
Wskaźnik bezrobocia 4,5% marzec 2017 4,7% miesięczna
Inflacja 2,7% luty 2017 2,5% miesięczna
Bilans handlowy USA -43,6 mld USD luty 2017 -48,2 mld USD miesięczna
Bilans płatniczy – rachunek bieżący -112,4 mld USD IV kw. 2016 -116,0 mld USD kwartalna
Wskaźnik miesiąca:
Główna stopa procentowa w USA: 0,75-1,00%

Źródło: www.bea.gov; www.bls.gov;
Komentarz Placówki: zgodnie z trzecim szacunkiem wzrost PKB w IV kw. 2016 r. wyniósł 2,1%, co stanowiło korektę dodatnią z 1,9%. Nie miało to jednak wpływu na wzrost PKB za cały 2016 r., który po trzeciej ocenie nadal wynosi 1,6%. 15 marca br., zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów, Federalny Komitet ds. Otwartego Rynku podniósł stopy procentowe o 0,25 p.p. Była to pierwsza w tym roku, ale druga w ostatnich trzech miesiącach podwyżka stóp procentowych, które wynoszą obecnie 0,75-1,00%. Ciągle rosnąca inflacja, a także nadal spadające bezrobocie sprawiają, że kolejne podwyżki stóp procentowych powinny nastąpić w najbliższych miesiącach. Rynek oczekuje dwóch podwyżek do końca 2017 r.This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Trade & Investment Section of the Embassy of Poland · 1503 21st Street, NW · Washington, D.C., DC 20036 · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp