Copy
Sathiko Sath: scholing voor kansarme kinderen in Nepal
Header
September 2015

Opstaan en weer doorgaan

In de vorige nieuwsbrief konden jullie lezen hoe Sathiko Sath vol leven en optimisme zit, als een bruisende rivier. Daar was genoeg reden voor. Geen van ons kon toen maar enigszins vermoeden wat ons boven het hoofd hing: een zware aardbeving op 25 april, die vooral de regio ten westen van Kathmandu trof, gevolgd door een tweede op 12 mei ten oosten van de hoofdstad. Het was wereldnieuws. De dorpen waar onze kinderen vandaan komen liggen allemaal in de zwaarst getroffen districten. Naast alle materiële schade, die het leven in de dorpsgemeenschappen totaal ontwrichtte, was er bij iedere naschok de angst dat het zomaar weer kon gebeuren. Nog altijd worden er naschokken geregistreerd, waaronder sinds 25 april zo’n 390 met een kracht van meer dan 4.0 op de schaal van Richter.

Ook Sathiko Sath werd als het ware door elkaar geschud. Wat doe je wanneer een dergelijk rampzalig bericht je bereikt? Je vraagt je af hoe het met de kinderen is en met hun families, hoe groot de materiële schade is, wat je kunt doen om te helpen. Twee dagen na de eerste beving hadden we al een Noodfonds in het leven geroepen, samen met HT Wandelreizen. De rest is geschiedenis; jullie hebben het kunnen volgen via de korte berichten op de homepage van onze website, via Facebook en via korte nieuwsbrieven.

Ondertussen heeft Nepal de draad van het gewone leven weer opgepakt, wat niet betekent dat alles weer ‘normaal’ is. Hetzelfde geldt voor het bestuur van Sathiko Sath in Nederland. Want wij beheren nu twee geldstromen die elk goed terecht moeten komen. Dat vraagt aandacht en precisie en veel overleg. Deze aardbeving zal nog lang nadreunen.

Maar we gaan door, met onverminderd enthousiasme. Hoe het nu gaat? Dat willen we jullie met deze nieuwsbrief graag laten weten.
 

Geslaagd voor het SLC! En dan?
Zoals we al eerder berichtten, deden drie van onze kinderen in maart het staatsexamen waarmee het lager secundair onderwijs (klas 10) wordt afgesloten. Door de aardbevingen heeft de uitslag lang op zich laten wachten, maar half juni was daar eindelijk het verlossende bericht: alle drie geslaagd! Ze hebben dan ook heel hard gewerkt en zelfs hun wintervakantie in januari aan studie opgeofferd. Gefeliciteerd! En ook een klinkende felicitatie voor Soviet. Deze jonge assistent van huisvader Ratna Kaji heeft ongelooflijk veel energie gestopt in de begeleiding van deze jonge mensen, en met succes.

Na de uitslag startte het keuzetraject voor de vervolgopleiding. Zoals we al eerder schreven, zijn er verschillende opties: het hoger secundair onderwijs (klas 11-12), of een beroepsopleiding. Sathiko Sath financiert beide studiekeuzes. De Nepal Youth Foundation (NYF) helpt onze kinderen en hun ouders bij het maken van een goede keuze. Dat is niet altijd even eenvoudig. Daarom test de NYF de kinderen vanuit diverse invalshoeken: intellectuele capaciteiten, motivatie en karakterstructuur. Bovendien maakt zij wegwijs in het scala van mogelijkheden, vooral waar het een beroepsopleiding betreft. Deze laatste vorm van onderwijs geeft de kinderen na hun afstuderen goede kansen op de arbeidsmarkt, veelal betere dan na een hbo- of universitaire opleiding. Het blijft echter lastig om de jongeren en vooral ook om hun ouders daarvan te overtuigen.

Om dit hele keuzeproces goed te laten verlopen, houden we ons aan een aantal strikte regels. Die zijn opgesteld in december 2014 in overleg met het Nepalese bestuur, de Little Angels’ School en de NYF. Ankerpunten hierbij zijn de tests, in combinatie met de examenuitslagen. De kinderen kunnen kiezen uit de daaruit voortvloeiende mogelijkheden.

Sonam Sherpa is een van de geslaagden. Hij wilde later accountant worden. Om die opleiding te kunnen doen, moest hij eerst naar klas 11-12. Gezien zijn resultaten bij het SLC en de NYF-tests kon dat. Hij zette echter een opmerkelijke stap en herzag zijn aanvankelijke keuze. Het wordt nu een driejarige opleiding in de techniek, wat veel meer in overeenstemming is met zijn NYF-testuitslagen. Hij is inmiddels toegelaten tot de Balaju School of Engineering and Technology en is uiteraard trots en ook dolblij. Blijkbaar lag zijn hart toch meer bij de techniek dan bij de accountancy. Ook wij denken dat hij, gezien de arbeidsmarkt in Nepal, een verstandige keuze heeft gemaakt. Tot de start van deze opleiding in oktober verleent Sonam allerlei hand- en spandiensten in de SkS-huizen. Ratna Kaji is zeer gelukkig met zijn hulp.

Wat de twee andere geslaagden betreft liggen de zaken anders. Zij voldeden niet aan de eisen die Sathiko Sath stelt voor de klassen 11-12. Een beroepsopleiding bleek de beste studiekeuze, maar daar wilden ze niet naartoe. En blijkbaar wilden ook hun ouders dat niet. Zij zoeken nu een eigen weg. Dat is hun goed recht. Maar daardoor komen zij wel buiten (de financiering door) Sathiko Sath te staan. Misschien lijkt onze stellingname hard, maar wij kunnen en willen een keuze alleen ondersteunen als die echt zinnig is en de kinderen een reële kans van slagen hebben. Dat was helaas bij deze twee kinderen niet het geval. Het is zonder meer jammer en wij kunnen alleen maar hopen dat zij inderdaad hun eigen weg vinden.

Het blijft voor Sathiko Sath van het grootste belang dat de kinderen zich kunnen ontplooien op hun eigen niveau. Dat biedt de beste garanties voor hun toekomst. Tot nog toe, met slechts één school en één onderwijsvorm, was het onderwijs gemakkelijk te monitoren. Nu in elk van de komende jaren een groepje kinderen staatsexamen doet, gaan we een spannende tijd tegemoet met veel meer differentiatie. Een nieuwe uitdaging dus!

Het Noodfonds SkS-HT
Wij hadden nooit kunnen vermoeden dat onze actie Noodfonds voor wederopbouw zoveel zou opleveren: € 170.705 om precies te zijn. Van dit bedrag werd € 12.000 gereserveerd voor First Relief, waarvan tot op heden € 4.160 is gebruikt. Het restant van deze € 12.000 houden we achter de hand voor mogelijke noodgevallen. De rest van het bedrag zal helemaal worden besteed aan wederopbouw. We gaan ons vooral richten op de gemeenschappelijke voorzieningen in de dorpen die binding hebben met Sathiko Sath of met HT. Er wordt dus geen individuele hulp geboden aan de medewerkers van HT of aan de ouders van onze kinderen. Dat zou niet alleen leiden tot versnippering, maar ook onze draagkracht ver te boven gaan. We spreken dan immers van 250 à 300 gezinnen! We moeten bovendien bedenken dat de levens van de bewoners in de dorpen zo nauw met elkaar verweven zijn dat individuele hulp tot onderlinge spanningen zou kunnen leiden.
Dit was geen gemakkelijk besluit, want de ouders van onze kinderen en de medewerkers van HT verwachtten eigenlijk individuele hulp. Dat is zeer begrijpelijk, maar zoals we hierboven uitlegden, ten enen male onmogelijk. De teleurstelling hierover verwoordde een van onze mensen als volgt: ‘Met ons verstand begrijpen we dit besluit heel goed, maar onze emotie protesteert nog een beetje.’
 

In mei waren vooral twee mensen actief in Nepal. Namens HT bezocht de gids Jan Midde de meeste dorpen en bracht waar nodig eerstehulpgoederen (First Relief). Het was allemaal te volgen op Facebook.
Het bezoek van Frans van Meerwijk, de voorzitter van SkS, had als voornaamste doel om samen met de Nepalese partners een structuur op te zetten voor het omvangrijke wederopbouwproject dat na de moesson start (zie verder op onze website onder Nieuwsbrieven). Er zijn tijdens dat bezoek als het ware piketpalen geslagen.
In oktober is Frans weer in Nepal. Hij zal uitgebreid overleggen met het Steering Committee. Tegen die tijd is de moesson immers achter de rug. Dat is het moment om alle plannen die in mei op papier werden gezet in daden om te zetten. De projectmedewerkers zullen samen met de bestuursleden van SkS, die elk een dorp vertegenwoordigen, op stap gaan om de schade vast te stellen en op grond daarvan te bepalen waar en hoe we kunnen bijdragen aan de wederopbouw. Het is van het grootste belang dat zij de goede vragen weten te stellen en de juiste mensen weten te benaderen. Om tot een rechtvaardige verdeling te komen zal worden gelet op:
  • de omvang en de ernst van de schade;
  • de omvang van de gemeenschap;
  • de reeds beschikbare middelen voor wederopbouw en herstel.
Op basis van die inventarisatie worden antwoorden/voorstellen geformuleerd: welk project, op welke locatie, wat is het belang ervan, tegen welke kosten enzovoort.
Educatie is de core business van Sathiko Sath. Het is dan ook niet vreemd dat het ook een belangrijke doelstelling is geworden van ons Rebuilding Fund. Een deel van de gelden zal worden gereserveerd voor de opleiding van mensen uit de betrokken dorpen. We zijn in gesprek met de Nepal Society of Earthquake Technology (NSET), die trainingen geeft op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen met materialen uit de eigen omgeving. Na hun opleiding kunnen zij terug naar hun dorpen, daar hun kennis doorgeven en samen aan de slag gaan met duurzame wederopbouw. Het is voor hen een geweldige manier om het heft in eigen hand te nemen.
Al met al wordt het een hele klus. We zijn dan ook verschrikkelijk blij met de vele (vrijwillige) hulp die we in Nepal zelf krijgen. Zo wordt het ook meer dan alleen maar de hand ophouden. Alle betrokkenen zijn samen verantwoordelijk voor het welslagen van de projecten.
Het is ook goed te bedenken dat dit alles alleen maar mogelijk is dankzij de vele, vele giften die we mochten ontvangen. Wel duizend keer dank!

Overheadkosten
Overheadkosten vormen vaak een discussiepunt. Wat hoort erbij en wat niet?
SkS is er altijd van uitgegaan dat alleen die kosten als overheadkosten kunnen worden gezien die absoluut noodzakelijk zijn om ons project uit te voeren en draaiende te houden. Daaronder vallen bijvoorbeeld de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, bankkosten, de accountant en de huur van vergaderruimte. Alle bestuursleden doen hun werk geheel vrijwillig. Tot op heden declareerden zij niets, zodat zo ongeveer al het geld dat we binnenkrijgen aan de opleiding van de kinderen wordt besteed. Bezoeken aan Nepal worden gecombineerd met trekkings of vakantie, of uit eigen zak betaald. Ook de kosten die bestuursleden maken in Kathmandu zijn nooit gedeclareerd bij de stichting. Zo deden we het vanaf de start.
Er kan veel geregeld worden per mail of via skype, maar toch moet je ook regelmatig zelf ter plaatse zijn om precies te weten wat er speelt of nodig is. Die noodzakelijke frequente aanwezigheid van bestuursleden maakt dat de kosten die persoonlijk worden gedragen wat uit proportie raken. Daarom werd in de bestuursvergadering van 26 augustus j.l. besloten dat de reis- en verblijfskosten (niet de maaltijden) van bestuursleden naar/in Nepal ten behoeve van het nemen van formele besluiten, evaluatie en monitoring voor SkS Nepal en/of het Rebuilding Fund door Sathiko Sath zullen worden vergoed. De reis dient in het verlengde te liggen van de portefeuille van het desbetreffende bestuurslid. Ook vervoerskosten en kosten gemaakt voor partners van SkS in Nepal ten behoeve van de efficiëntie van de besprekingen zullen voortaan door de stichting worden vergoed.
Overigens staat het bestuursleden altijd vrij de vergoedingen op eigen initiatief terug te storten in het studiefonds.
Hoe dan ook streven wij er nog steeds naar de overhead tot een minimum te beperken.
 

De film
In december 2014 maakte een enthousiaste filmploeg van mediabedrijf Zcene een documentaire over Sathiko Sath, geheel en al voor niets!
Die film is er nu, sinds april. Goed nieuws dus, maar ook schokkend. Hij was namelijk amper klaar toen de eerste aardbeving kwam. Schokkend ook omdat erin te zien is hoe het wás. Want de getoonde dorpen zijn nu zwaar beschadigd. We hebben vlak na de eerste beving besloten de film toch op onze website te zetten. Hij is mooi, ontroerend, echt. En we hopen zo dat het steentje dat we aan de wederopbouw kunnen bijdragen, die dorpen herschept in de mooie plekjes die ze waren en vooral in een zo veilig mogelijke leefomgeving voor de toekomst. Mocht je de film nog niet hebben gezien, doe het alsnog, via onze website. En heb je hem wel gezien, bekijk hem dan nog eens en bedenk hoe belangrijk het is, zeker nu, dat kinderen een goede opleiding krijgen zodat ze weerbaar in het leven kunnen staan. Dat is hard nodig in een land als Nepal.
 
Nogmaals veel dank voor uw donatie!
 
Blijf ons studiefonds steunen.
Zeker nu, nu de ontwikkeling in Nepal jaren is teruggeworpen in de tijd,
is goed onderwijs van levensbelang!
 
Zie voor meer informatie: www.sathikosath.nl
Copyright ©  2012 Sathiko Sath, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@sathikosath.nl
Email Marketing Powered by Mailchimp