Copy

Cerddwyr Cylch Teifi

Dof mewn niwl, dof mewn heulwen,
A dof drwy’r glaw yn llawen –
Awn i gyd, pob un â gwên.
Terwyn

Cerddwyr Cylch Teifi

11 Mehefin 2022 - Ardal Foel Drygarn

Golygfa o Garn Menyn o Eglwyswrw (Dylan Moore / Wikipedia Commons)

Annwyl Bawb,

Gobeithio byddwch chi’n gallu dod i ymuno â ni ar ein taith ddydd Sadwrn nesaf. Isod, mae’r manylion llawn am y daith a'n canllawiau diogelwch. Y daith hon fydd yr un olaf yn ein rhaglen eleni, ond gobeithiwn ailddechrau ym mis Hydref. 

Er bod y rheolau am fesurau amddiffyn rhag Covid yng Nghymru wedi’u llacio, gofynnwn i bawb gymryd pob gofal posibl, gan beidio dod os bydd unrhyw arwydd o haint gennych neu os ydych yn fregus.

Byddem yn croesawu’n wresog unrhyw gynnig am arwain taith i ni flwyddyn nesaf (mis Hydref 2022 ymlaen). Cysylltwch os gallwch gynnig un.

Cofion gorau,
Philippa

Cerddwyr Cylch Teifi
Sadwrn 11 Mehefin 
Ardal Foel Drygarn
Arweinydd: Hefin Wyn

 
Gadael y man parcio am 10.30
Taith egnïol o 3.25 milltir, a fydd yn gorffen erbyn 1:00.  

Parcio wrth yr heol o Grymych i Fynachlog-ddu (‘Croes Mihangel’) ar SN 165 330 (ychydig yn nes at Fynachlog-ddu na’r man parcio ar fapiau OS). Ar gyfer Satnav, SA66 7SA yw’r cod post agosaf, er nad yw’n arwain i’r union le iawn.

Cerdded ar hyd y ffordd wedyn i gyfeiriad Mynachlog-ddu am ryw hanner awr a throi i'r dde ar hyd feidir Glanrhyd Fach ac wedyn dilyn llwybr am ryw hanner awr arall (esgyniad: tua 400 troedfedd) nes cyrraedd Carnmeini. Bydd yn wlyb mewn mannau. Dylid gwneud yn siŵr nad yw sgidie yn gollwng neu efalle gwisgo wellintons. Cyfle i oedi ymhlith y meini cyn cydio yn Llwybr y Ffordd Euraidd a cherdded ar y gwaered i lawr i Groes Mihangel at y cerbydau.

RHAGLEN 2021 - 2022 

Mae pob taith yn para rhyw 2 awr, gan ddechrau am 10.30yb.
 • Sadwrn Hydref 9fed yn ardal Llandudoch, gyda Terwyn Tomos yn arwain
   
 • Sadwrn Tachwedd 13eg yn dechrau yn y Ganolfan Bywyd Gwyllt, Cilgerran, gyda Howard Williams yn arwain
   
 • Sadwrn Rhagfyr 4ydd yn dechrau yn Aberteifi a cherdded ar hyd yr afon. gyda Siân Bowen yn arwain
 • Sadwrn  Ionawr 8fed yn ardal Mynachlog-ddu gyda Hefin Wyn yn arwain

 • Sadwrn Chwefror 12fed yn Llangrannog gyda Dafydd Davies yn arwain
   
 • Sadwrn Mawrth 12fed - Cwm Gwaun gyda Judith Wainwright 
   
 • Sadwrn Ebrill 2il - Trefdraeth gyda Hedd Ladd Lewis
   
 • Sadwrn Mai 14eg - Castellnewydd Emlyn gyda Dafydd Davies
   
 • Sadwrn Mehefin 11eg - Foel Drygarn yn y Preselau gyda Hefin Wyn

Ni threfnir man i gymdeithasu ar ôl y teithiau er mwyn peidio annog pobl i gwrdd dan do, ond gallwch wneud fel y mynnoch wrth gwrs.

Hoffem eich annog i ddarllen y nodiadau isod am ddiogelwch rhag Covid a diogelwch rhag damweiniau ar y teithiau cyn i chi ymuno â ni.

IECHYD A DIOGELWCH

Cofiwch mai chi sy’n gyfrifol am eich iechyd a diogelwch eich hunain.

Diogelwch rhag Covid-19

Gofynnir i’n cerddwyr:
 • gadw draw os nad ydych wedi cael y brechiadau i gyd sydd ar gael ichi

 • geisio cadw rhyw bellter cymdeithasol rhesymol oddi wrth gerddwyr sy’n perthyn i aelwydydd eraill;

 • ac wrth gwrs, peidio â dod i daith os ydych chi’n: 

  • hunan-ynysu, neu

  • dangos unrhyw symptom sy’n gysylltiedig â’r haint.

Diogelwch ar deithiau – rhag damweiniau

 • darllenwch fanylion y daith i sicrhau eich bod yn ddigon abl i’w chyflawni heb oedi’n ormodol;
 • dewch â dillad addas gan ystyried adeg y flwyddyn a rhagolygon y tywydd, yn enwedig esgidiau cymwys i dir gwlyb ac anwastad;
 • cadwch gysylltiad â gweddill y criw trwy aros o flaen y trefnydd a fydd wrth gefn y rhes o gerddwyr;
 • hysbyswch drefnydd os gadewch chi’r daith yn gynnar;
 • cadwch gŵn ar dennyn;
 • cymerwch ofal arbennig wrth groesi ffyrdd ac wrth gerdded: 
  • ar hyd ffyrdd heb balmant;
  • ar lethrau serth;
  • ar lwybrau lle mae disgyniad ar un ochr fel yn aml ar lwybrau’r arfordir
Rhannwch Rhannwch
Trydarwch Trydarwch
Anfonwch at ffrind Anfonwch at ffrind
Cyhoeddwyd gan dysgu.com yn 2022, dan drwydded Comins Creadigol.
Erys hawlfraint y lluniau gyda'r ffotograffwyr gwreiddiol. 
darllen ar y we / read on the web

dat-danysgrifio o'r rhestr / unsubscribe from this list   

diweddaru dewisiadau tanysgrifio / update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp