Copy

Cerddwyr Cylch Teifi

Dof mewn niwl, dof mewn heulwen,
A dof drwy’r glaw yn llawen –
Awn i gyd, pob un â gwên.
Terwyn

Cerddwyr Cylch Teifi

Aberteifi: Tref a Gwlad - 4 Rhagfyr 2021

Llun gan "welshweekender" ar Instagram

Annwyl Bawb,

Gobeithio byddwch chi’n gallu dod i ymuno â ni ar ein taith ddydd Sadwrn nesaf. Isod, mae’r manylion llawn am y daith, gwybodaeth am y rhaglen hyd yn hyn sy'n cynnwys taith Ionawr, a'n canllawiau diogelwch.

Cofion gorau,
Philippa

Cerddwyr Cylch Teifi
Bore Sadwrn 4 Rhagfyr 
Aberteifi - Tref a Gwlad
Arweinydd: Siân Bowen

 
Gadael maes parcio’r Cei am 10.30yb (SN175 460) (Cod post SA43 1HR), sef y maes parcio lle roedd yr hen archfarchnad wrth yr afon. Codir tâl (carden yn unig) £2.90 am 3 awr - a sylwch fod angen ychydig o amser i ddeall iaith y peiriant os nad ydych yn arfer! Ond efallai bydd am ddim ar Sadyrnau mis Rhagfyr.

Braslun: dilyn Llwybr Arfordir Cymru a lonydd tawel yn ôl i’r dref.

Manylion: Taith ar hyd llwybrau a heolydd tawel ac er bod ambell riw hwnt ac yma does yr un ohonyn nhw yn serth. O ran cyflwr y llwybrau, diau y bydd ambell lecyn mwdlyd. Bydd y daith yn dirwyn i ben ar y Cei a bydd cyfle i chi ymweld ag un o amryw o lefydd bwyta os dymunwch. 

Dyma rai o’r pynciau a fydd yn derbyn ein sylw: porthladd Aberteifi a’r diwydiant adeiladu llongau (byddwn yn cerdded heibio i Bwll y Rhwydi, un o’r mannau lle y câi llongau bach eu hadeiladu); Eisteddfod Genedlaethol 1976 (saif Meini’r Orsedd yn y parc ar lan afon Teifi er nad dyna eu safle gwreiddiol); safle hen gastell Aberteifi,  cyn y codwyd castell yr Arglwydd Rhys c.1171-76; dyffryn presennol afon Teifi a’r hen ddyffryn; afon Mwldan a cherrig adeiladu Theatr y Mwldan a thai cyfagos. 

Hyd y daith:  3.4 milltir.

RHAGLEN 2021 - 22 (HYD YN HYN)

Bydd pob taith yn para rhyw 2 awr, gan ddechrau am 10.30yb.
 • Sadwrn Hydref 9fed yn ardal Llandudoch, gyda Terwyn Tomos yn arwain
   
 • Sadwrn Tachwedd 13eg yn dechrau yn y Ganolfan Bywyd Gwyllt, Cilgerran, gyda Howard Williams yn arwain
   
 • Sadwrn Rhagfyr 4ydd yn dechrau yn Aberteifi a cherdded ar hyd yr afon. gyda Siân Bowen yn arwain
 • Sadwrn  Ionawr 8fed yn ardal Foel Drygarn (i’w gadarnhau) gyda Hefin Wyn yn arwain

Ond wrth gwrs os bydd rheolau Cymru am Covid yn newid, bydd angen inni addasu neu ganslo teithiau. Rhoddwn wybod i chi trwy e-bost. Ni fyddwn yn trefnu man i gymdeithasu ar ôl y teithiau er mwyn peidio annog pobl i gwrdd dan do, ond gallwch wneud fel y mynnwch wrth gwrs.

Bydd e-bost gyda’r manylion llawn am bob taith yn dod atoch chi wythnos cyn y daith bob tro. Ond hoffwn eich annog i ddarllen y nodiadau isod am ddiogelwch rhag Covid a diogelwch rhag damweiniau ar y teithiau cyn i chi ddod ar y teithiau.

IECHYD A DIOGELWCH


Cofiwch mai chi sy’n gyfrifol am eich iechyd a diogelwch eich hunain.

Diogelwch rhag Covid-19

O 7 Awst 2021 cododd Llywodraeth Cymru weddill y cyfyngiadau statudol ynglŷn â chwrdd yn yr awyr agored ond, am fod yr haint yma o hyd, eu cyngor yw parhau i fod yn ofalus ac yn synhwyrol.

Ac felly gofynnir i’n cerddwyr:
 • sicrhau eich bod wedi cael y brechiadau i gyd sydd ar gael ichi;
 • ceisio cadw rhyw bellter cymdeithasol rhesymol oddi wrth gerddwyr sy’n perthyn i aelwydydd eraill;
 • ac wrth gwrs, peidio â dod i daith os ydych chi’n: 
  • hunan-ynysu, neu
  • dangos unrhyw symptom sy’n gysylltiedig â’r haint.
Diogelwch ar deithiau – rhag damweiniau
 • darllenwch fanylion y daith i sicrhau eich bod yn ddigon abl i’w chyflawni heb oedi’n ormodol;
 • dewch â dillad addas gan ystyried adeg y flwyddyn a rhagolygon y tywydd, yn enwedig esgidiau cymwys i dir gwlyb ac anwastad;
 • cadwch gysylltiad â gweddill y criw trwy aros o flaen y trefnydd a fydd wrth gefn y rhes o gerddwyr;
 • hysbyswch drefnydd os gadewch chi’r daith yn gynnar;
 • cadwch gŵn ar dennyn;
 • cymerwch ofal arbennig wrth groesi ffyrdd ac wrth gerdded: 
  • ar hyd ffyrdd heb balmant;
  • ar lethrau serth;
  • ar lwybrau lle mae disgyniad ar un ochr fel yn aml ar lwybrau’r arfordir
Rhannwch Rhannwch
Trydarwch Trydarwch
Anfonwch at ffrind Anfonwch at ffrind
Cyhoeddwyd gan dysgu.com yn 2021, dan drwydded Comins Creadigol.
Erys hawlfraint y lluniau gyda'r ffotograffwyr gwreiddiol. 
darllen ar y we / read on the web

dat-danysgrifio o'r rhestr / unsubscribe from this list   

diweddaru dewisiadau tanysgrifio / update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp