Copy
Digwyddiadau Cymraeg yn ardal Aberteifi
Welsh language events in the Cardigan area

Pethe Cylch Teifi

Digwyddiadau Cymraeg yn ardal Aberteifi. 
Welsh language events in the Cardigan area.

Llun yr Wythnos - manylyn o "Y Llwybr" gan Meinir Mathias, o'r sioe o'i gwaith newydd sydd yn oriel Canfas ar hyn o bryd yn Aberteifi. Dyma'r llun cyflawn.
Pic of the Week - detail of "Y Llwybr [The Path]" by Meinir Mathias, from the show of her new work which is currently in Canfas gallery in Aberteifi. Here is the complete picture.

Hysbysebion
Announcements

Pigion yr Wythnos

Sgwrsio... a mwy!
Conversation... and more!

Diweddariad cyffrous: mae sawl grŵp wedi dechrau cwrdd "yn y cnawd" eto. Allwch chi roi gwybod i ni os bydd eich grŵp yn dechrau cwrdd eto? Diolch! nic@dysgu.com

Dydy'r rhan fwya o grwpiau sgwrsio arferol ddim yn cwrdd ar hyn o bryd, ond mae llawer o gyfleoedd i ddysgwyr y Gymraeg gwrdd â'i gilydd a gyda Chymry Cymraeg a siaradwyr rhugl eraill bob wythnos. Os ydych chi'n gwybod am grwpiau eraill sy ddim yn y rhestr yma, rhowch wybod i ni, os gwelwch yn dda. 
Exciting update: some groups have started to meet "in the flesh" again. Please let us know if your local group will be starting meeting again. Diolch! nic@dysgu.com

Most of the usual conversation groups aren't meeting at the moment, but there are still lots of online opportunities for Welsh learners to meet each other and with fluent Welsh speakers every week. If you know of other groups not listed here, please let us know.
Dydd Llun
  • Clwb Darllen Sir Gâr - bob yn ail dydd Llun / every other Monday, 3.00pm - 4.00pm. Addas i lefel Mynediad 1 a 2, sesiwn hwyliog ar Zoom / Suitable for Entry 1 & 2 level, an informal Zoom meeting. Cara Llywelyn-Davies cel19@aber.ac.uk

Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sul

Digwyddiadau

Dydd Llun, 6 Medi 2021
Sesiwn Blasu am ddim - Free Welsh Taster Session

Mae gwers flasu rithiol yn cael ei chynnig am ddim i bobl sydd â diddordeb i ddysgu Cymraeg.  Mae’r wers yn cael ei chynnal am 7.00pm ddydd Llun, 6 Medi – bydd cyflwyniad i eirfa ac ymadroddion pob dydd, yn ogystal â chyfle i wrando ar siaradwr gwadd arbennig.  Bydd mwy o wybodaeth am gyrsiau newydd sbon sy’n dechrau ym mis Medi, a bydd dysgwyr yn derbyn côd arbennig i gael disgownt 50% ar bris cwrs, dim ond £45 ar gyfer y flwyddyn.

Cliciwch yma am fwy o fanylion ac i gofrestru
Join our free, virtual Welsh taster session at 7.00pm on Monday, 6 September – you’ll enjoy a half-hour introduction to Welsh, picking up everyday words and phrases.  You’ll then have a chance to enjoy a short inspirational talk and find out more about new Welsh classes for beginners starting in September – you’ll also get a code to receive 50% off the price of a course, just £45 for the whole year.

Click here for more details and to register

Dydd Sadwrn, 25 Medi 2021
Medi'r Gymraeg - Cilgerran

Dydd Sadwrn, 25 Medi am 2.00yp tan tua 4.30 - un o gyfres o ddigwyddiadau wedi'u trefnu gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg i helpu dysgwyr yr iaith dod i nabod eu hardaloedd, a siaradwyr iaith gyntaf sy'n byw yn lleol.

Taith gerdded trwy Penrallt Fach a Rhos y Gilwen gyda hanes yr ardal gan Hedd Ladd Lewis. Bydd opsiwn i orffen yn y Rampin i gael lluniaeth, a bydd cwis Zoom (gyda grwpiau o ardaloedd eraill) am 7yh.

Rhagor o fanylion ar y poster hwn.

MANYLION CYSWLLT: ailinor@hotmail.com / 07807 836572 / 01239 621190
Saturday, September 25 at 2.00pm until about 4.30 - one of a series of events organized by the Welsh Language Society to help Welsh learners get to know their areas, and the first language speakers living locally.

A walk through Penrallt Fach and Rhos y Gilwen with the history of the area by Hedd Ladd Lewis. There will be an option to finish in the Rampin for refreshments, and there will be a Zoom quiz (with groups from other areas) at 7pm.

More details on this poster.

CONTACT DETAILS: ailinor@hotmail.com / 07807 836572/01239 621190

Dydd Sadwrn, 23 Hydref 2021
Rali "Nid Yw Cymru Ar Werth"

Rali Tydrath, wedi'i threfnu gan Gymdeithas yr Iaith - hefyd llinell derfyn taith gerdded o Dyddewi i Dydrath.

Trefdraeth, 1.00yp

Manylion ar y poster hwn ar ar y dudalen Facebook yma.

Welsh Language Society rally in Trefdraeth, also marking the end of a walk from St Davids. Details on this poster and on this Facebook page.

Adnoddau Ar-lein
Online Resources

Byddwn ni'n ychwanegu pethau newydd at frig y rhestr yma, a byddan nhw mewn teip du
We'll add any new links to the top of this list, and they will be in black type

Gwaith Cartre

Er ei bod yn eithaf tebyg na fydd Eisteddfod yn digwydd go iawn am sbel, mae ambell Eisteddfod rithiol yn digwydd, ac isod mae manylion un leol gyda chystadleuaeth i ddysgwyr (sy'n cael eu galw'n bobl 'Cymraeg Ail Iaith'). Mae rhestr o Eisteddfodau eraill yma:  http://smala.net/steddfota/?page_id=285
Although it is unlikely that an Eisteddfod will take place for a while, there are a few virtual Eisteddfodau taking place, and below are the details of local ones with a competition for learners (known as 'Welsh Second Language'). There is a list of other Eisteddfodau here:  http://smala.net/steddfota/?page_id=285
Cyhoeddwyd gan Dysgu.com yn 2021 , dan drwydded Comins Creadigol.
Erys hawlfraint y lluniau gyda'r ffotograffwyr gwreiddiol. 
darllen ar y we / read on the web

datdanysgrifio o'r rhestr / unsubscribe from this list   

diweddaru dewisiadau tanysgrifio / update subscription preferences 

 

Facebook | Twitter

Email Marketing Powered by Mailchimp