Copy

Cerddwyr Cylch Teifi

Dof mewn niwl, dof mewn heulwen,
A dof drwy’r glaw yn llawen –
Awn i gyd, pob un â gwên.
Terwyn

Cerddwyr Cylch Teifi

Ardal Llandudoch - 9 Hydref 2021

Annwyl Bawb,

Gobeithio byddwch chi’n gallu dod i ymuno â ni ar ein taith gyntaf ers dechrau Covid ym mis Mawrth 2020. Isod, mae’r manylion llawn am y daith gyntaf, gwybodaeth am y rhaglen hyd yn hyn a diogelwch, a galwad am wirfoddolwyr i gymryd rhan mewn ffilm fach am gerdded yng Nghymru. 

Cofion gorau,
Philippa

Cerddwyr Cylch Teifi 

9fed Hydref 2021

Ardal Llandudoch

Arweinydd: Terwyn Tomos

Dechrau yn Abaty Llandudoch (SA43 3DX) am 10.30yb yn brydlon. Taith 2 awr. 

Dilyn yn ôl troed y mynachod.


Pwrpas y daith yw ymweld â lleoliadau o gwmpas Llandudoch sydd â chysylltiad gyda’r mynachod a fu’n byw yn Abaty Llandudoch o’r 12fed ganrif ymlaen.

Mae maes parcio yn y pentref (angen talu). Byddwn yn cyfarfod i ddechrau’r daith  yn yr abaty i gael braslun o hanes ei sefydlu, cyn cerdded lawr at Afon Teifi a cherdded ar hyd y lan hyd at y Netpwl, oedd yn lleoliad o bwys i’r mynachod, ac i genedlaethau o bysgotwyr Llandudoch.  Wedi ymweld â Charreg y Fendith, byddwn yn cerdded drwy’r pentref, gan dynnu sylw at rai nodweddion cyn mynd i fyny’r cwm ar hyd llwybr cul (Llwybr Pencwm) sydd â golygfeydd bendigedig o’r abaty ac o’r pentref a’r ardal yn gyffredinol.  Cawn glywed am bwysigrwydd yr ardal hon i fywyd bob dydd y mynachod.

Wedi cyrraedd Cwm Degwel, byddwn yn dychwelyd i’r pentref ar hyd y ffordd fawr, eto gan dynnu sylw at nodweddion sy’n berthnasol i hanes yr abaty.

Yn ogystal â materion sy’n ymwneud â’r abaty a’r mynachod, byddwn yn rhoi sylw i nodweddion hanesyddol diddorol eraill.

DYSGWYR
Cofiwch fod dysgwyr yn dod i gerdded gyda’r grŵp er mwyn cael cyfle i sgwrsio â Chymry lleol. Da chi, agorwch sgwrs â nhw pan allwch.
 
RHAGLEN 2021 - 22 (HYD YN HYN)

Bydd pob taith yn para rhyw 2 awr, gan ddechrau am 10.30yb.

 

 • Sadwrn Hydref 9fed yn ardal Llandudoch, gyda Terwyn Tomos yn arwain
   
 • Sadwrn Tachwedd 13eg yn dechrau yn y Ganolfan Bywyd Gwyllt, Cilgerran, gyda Howard Williams yn arwain
   
 • Sadwrn Rhagfyr 4ydd yn dechrau yn Aberteifi a cherdded ar hyd yr afon. gyda Siân Bowen yn arwain

Ond wrth gwrs os bydd rheolau Cymru am Covid yn newid, bydd angen inni addasu neu ganslo teithiau. Rhoddwn wybod i chi trwy e-bost. Ni fyddwn yn trefnu man i gymdeithasu ar ôl y teithiau er mwyn peidio annog pobl i gwrdd dan do, ond gallwch wneud fel y mynnwch wrth gwrs.

Bydd e-bost gyda’r manylion llawn am bob taith yn dod atoch chi wythnos cyn y daith bob tro. Ond hoffwn eich annog i ddarllen y nodiadau isod am ddiogelwch rhag Covid a diogelwch rhag damweiniau ar y teithiau cyn i chi ddod ar y teithiau.

IECHYD A DIOGELWCH


Cofiwch mai chi sy’n gyfrifol am eich iechyd a diogelwch eich hunain.

Diogelwch rhag Covid-19

O 7 Awst 2021 cododd Llywodraeth Cymru weddill y cyfyngiadau statudol ynglŷn â chwrdd yn yr awyr agored ond, am fod yr haint yma o hyd, eu cyngor yw parhau i fod yn ofalus ac yn synhwyrol.

Ac felly gofynnir i’n cerddwyr:
 • sicrhau eich bod wedi cael y ddau frechiad os ydynt ar gael ichi;
 • ceisio cadw rhyw bellter cymdeithasol rhesymol oddi wrth gerddwyr sy’n perthyn i aelwydydd eraill;
 • ac wrth gwrs, peidio â dod i daith os ydych chi’n: 
  • hunan-ynysu, neu
  • dangos unrhyw symptom sy’n gysylltiedig â’r haint.
Diogelwch ar deithiau – rhag damweiniau
 • darllenwch fanylion y daith i sicrhau eich bod yn ddigon abl i’w chyflawni heb oedi’n ormodol;
 • dewch â dillad addas gan ystyried adeg y flwyddyn a rhagolygon y tywydd, yn enwedig esgidiau cymwys i dir gwlyb ac anwastad;
 • cadwch gysylltiad â gweddill y criw trwy aros o flaen y trefnydd a fydd wrth gefn y rhes o gerddwyr;
 • hysbyswch drefnydd os gadewch chi’r daith yn gynnar;
 • cadwch gŵn ar dennyn;
 • cymerwch ofal arbennig wrth groesi ffyrdd ac wrth gerdded: 
  • ar hyd ffyrdd heb balmant;
  • ar lethrau serth;
  • ar lwybrau lle mae disgyniad ar un ochr fel yn aml ar lwybrau’r arfordir
Ffilm i hybu cerdded yng Nghymru

Hoffech chi fod mewn ffilm fach i hybu twristiaeth Cymru? Dyma neges oddi wrth Siân Jones <Sian.Jones@thinkorchard.com>, Production <Production@thinkorchard.com> o gwmni teledu Orchard. Os bydd gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, ymatebwch iddi’n uniongyrchol yn lle trwof i (efallai bydd yn werth ichi ddefnyddio’r ddau gyfeiriad e-bost uchod iddi)

Hello. I'm contacting from Orchard TV in Cardiff.  We produce some of Visit Wales' campaigns and are currently looking for a retired couple who love to walk, to feature in a new Autumn / Winter campaign.  I wondered if this group had any members that would be interested?  We would need to film for a whole day if not a day and a half, all expenses covered and the chance to visit some beautiful places in Wales. If there is a retired couple that would be interested, please email me for further information.  [Ac yn ymateb ar ôl i mi holi am yr iaith, mae'n dweud] It's an advertising campaign for Visit Wales rather than a programme. If we have Welsh speakers that is even better!  
Rhannwch Rhannwch
Trydarwch Trydarwch
Anfonwch at ffrind Anfonwch at ffrind
Cyhoeddwyd gan dysgu.com yn 2021, dan drwydded Comins Creadigol.
Erys hawlfraint y lluniau gyda'r ffotograffwyr gwreiddiol. 
darllen ar y we / read on the web

dat-danysgrifio o'r rhestr / unsubscribe from this list   

diweddaru dewisiadau tanysgrifio / update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp