Copy

Cerddwyr Cylch Teifi

Dof mewn niwl, dof mewn heulwen,
A dof drwy’r glaw yn llawen –
Awn i gyd, pob un â gwên.
Terwyn

Cerddwyr Cylch Teifi

2 Ebrill 2022 - Trefdraeth

Coetan Arthur, Trefdraeth - llun gan Lis Burke (cc)

Annwyl Bawb,

Gobeithio byddwch chi’n gallu dod i ymuno â ni ar ein taith ddydd Sadwrn nesaf. Isod, mae’r manylion llawn am y daith, a'n canllawiau diogelwch. 

Er bod disgwyl llacio'r rheolau am fesurau amddiffyn rhag Covid yng Nghymru ddydd Llun, gofynnwn i bawb gymryd pob gofal posibl, gan beidio dod os bydd unrhyw arwydd o haint gennych neu os ydych yn fregus.

Byddem yn croesawu’n wresog unrhyw gynnig am arwain taith i ni flwyddyn nesaf (mis Hydref 2022 ymlaen). Cysylltwch os gallwch gynnig un.

Cofion gorau,
Philippa

Cerddwyr Cylch Teifi
Sadwrn 2 Ebrill
Trefdraeth
Arweinydd: Hedd Ladd-Lewis


Cwrdd gyferbyn â Chapel Tabernacl ger maes parcio’r dref (Long Street SN 057 392 Cod post: SA42 0TN – tâl) gan gychwyn ar y daith am 10.30 yn brydlon. O’r briffordd ar sgwâr y dref trowch i lawr tuag at y môr i gyrraedd y maes parcio.

Y daith
Taith gylch o ryw ddwy filltir ac ychydig yn llai na dwy awr sy’n sych dan droed gydol y ffordd.  Cerdded lawr heibio'r ysgol gynradd  a dilyn yr afon draw i'r Parrog. Croesi'r Parrog a lan i Feidr Brenin ac yna’n ôl i ffordd y Parrog, cyn croesi'r heol fawr ger Capel Bethlehem. Cerdded lan i'r hen felin, heibio'r castell ac yna draw i'r Eglwys. Heibio hen Ysgol Thomas Morgan a Nant y Blodau cyn ymuno 'da heol y Cilgwyn. Croesi'r heol fawr a lawr i Benbont a Charreg Coetan Arthur. Dilyn y feidr yn ôl i'r hen gastell tomen a beili, yn ôl lan heibio'r hen ysgol a Chapel Ebenezer i'r maes parcio.

Dringfa: tua 150 o droedfeddi.

Pwyntiau o ddiddordeb
Hanes cyfoethog y dref, golygfeydd gwych drosti; blodau’r gwanwyn.

Nid yw trefnwyr y daith yn cynnig lle i gymdeithasu, oherwydd Covid, ond mae digon o gyfleon yn Nhrefdraeth gan gynnwys y Flas Fronlas a VicNorth yn Heol y Farchnad.

RHAGLEN 2021 - 2022 

Bydd pob taith yn para rhyw 2 awr, gan ddechrau am 10.30yb.
 • Sadwrn Hydref 9fed yn ardal Llandudoch, gyda Terwyn Tomos yn arwain
   
 • Sadwrn Tachwedd 13eg yn dechrau yn y Ganolfan Bywyd Gwyllt, Cilgerran, gyda Howard Williams yn arwain
   
 • Sadwrn Rhagfyr 4ydd yn dechrau yn Aberteifi a cherdded ar hyd yr afon. gyda Siân Bowen yn arwain
 • Sadwrn  Ionawr 8fed yn ardal Mynachlog-ddu gyda Hefin Wyn yn arwain

 • Sadwrn Chwefror 12fed yn Llangrannog gyda Dafydd Davies yn arwain
   
 • Sadwrn Mawrth 12fed - Cwm Gwaun gyda Judith Wainwright 
   
 • Sadwrn Ebrill 2il - Trefdraeth gyda Hedd Ladd Lewis
   
 • Sadwrn Mai 14eg - Castellnewydd Emlyn gyda Dafydd Davies
   
 • Sadwrn Mehefin 11eg - Foel Drygarn yn y Preselau gyda Hefin Wyn

Ond wrth gwrs os bydd rheolau Cymru am Covid yn newid, bydd angen inni addasu neu ganslo teithiau. Rhoddwn wybod i chi trwy e-bost. Ni fyddwn yn trefnu man i gymdeithasu ar ôl y teithiau er mwyn peidio annog pobl i gwrdd dan do, ond gallwch wneud fel y mynnwch wrth gwrs.

Bydd e-bost gyda’r manylion llawn am bob taith yn dod atoch chi wythnos cyn y daith bob tro. Ond hoffwn eich annog i ddarllen y nodiadau isod am ddiogelwch rhag Covid a diogelwch rhag damweiniau ar y teithiau cyn i chi ddod ar y teithiau.

IECHYD A DIOGELWCH

Cofiwch mai chi sy’n gyfrifol am eich iechyd a diogelwch eich hunain.

Diogelwch rhag Covid-19

Gofynnir i’n cerddwyr:
 • gadw draw os nad ydych wedi cael y brechiadau i gyd sydd ar gael ichi,

 • geisio cadw rhyw bellter cymdeithasol rhesymol oddi wrth gerddwyr sy’n perthyn i aelwydydd eraill;

 • ac wrth gwrs, peidio â dod i daith os ydych chi’n: 

  • hunan-ynysu, neu

  • dangos unrhyw symptom sy’n gysylltiedig â’r haint.

Diogelwch ar deithiau – rhag damweiniau

 • darllenwch fanylion y daith i sicrhau eich bod yn ddigon abl i’w chyflawni heb oedi’n ormodol;
 • dewch â dillad addas gan ystyried adeg y flwyddyn a rhagolygon y tywydd, yn enwedig esgidiau cymwys i dir gwlyb ac anwastad;
 • cadwch gysylltiad â gweddill y criw trwy aros o flaen y trefnydd a fydd wrth gefn y rhes o gerddwyr;
 • hysbyswch drefnydd os gadewch chi’r daith yn gynnar;
 • cadwch gŵn ar dennyn;
 • cymerwch ofal arbennig wrth groesi ffyrdd ac wrth gerdded: 
  • ar hyd ffyrdd heb balmant;
  • ar lethrau serth;
  • ar lwybrau lle mae disgyniad ar un ochr fel yn aml ar lwybrau’r arfordir
Rhannwch Rhannwch
Trydarwch Trydarwch
Anfonwch at ffrind Anfonwch at ffrind
Cyhoeddwyd gan dysgu.com yn 2022, dan drwydded Comins Creadigol.
Erys hawlfraint y lluniau gyda'r ffotograffwyr gwreiddiol. 
darllen ar y we / read on the web

dat-danysgrifio o'r rhestr / unsubscribe from this list   

diweddaru dewisiadau tanysgrifio / update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp