Copy

Cerddwyr Cylch Teifi

Dof mewn niwl, dof mewn heulwen,
A dof drwy’r glaw yn llawen –
Awn i gyd, pob un â gwên.
Terwyn

Cerddwyr Cylch Teifi

12 Mawrth 2022 - Cwm Gwaun

(Llun o’r Cerddwyr yn Llandudoch, Hydref 2021, gan Nick Smart)

Annwyl Bawb,

Gobeithio byddwch chi’n gallu dod i ymuno â ni ar ein taith ddydd Sadwrn nesaf. Isod, mae’r manylion llawn am y daith, a'n canllawiau diogelwch. 

O ystyried sefyllfa Omicron, gofynnwn i bawb gadw draw os nad ydynt wedi cael y tri brechiad neu, fel arall, brawf llif unffordd negyddol wedi’i gymryd wedi’i gymryd ychydig cyn y daith. Cofiwch fod symptomau Omicron yn gallu bod yn fwy tebyg i annwyd nag i symptomau arferol Covid-19 (sef tymheredd uchel, peswch cyson, newydd, neu golli eich synnwyr arogli neu flasu). 

Cofion gorau,
Philippa

Cerddwyr Cylch Teifi
Sadwrn 12fed mis Mawrth
Ardal Cwm Gwaun
Arweinydd: Judith Wainwright

Gadael Maes Parcio Sychbant am 10.30 yn brydlon. Mae’r Maes Parcio ger y troad i Ffald-y-brenin yn y cwm, SN 045 349, cod post SA65 9UA. Mae’r lle parcio wrth waelod y trac.

Y daith
Taith gylch o ychydig llai na 3 milltir ac yn ddwy awr o hyd. O’r maes parcio awn ni ar hyd yr heol dawel i gyfeiriad Pont-faen am chwarter milltir ac ar lwybrau wedyn, yn gyntaf i’r chwith (cyn Dan Coed), lan i lethr serth Coed Tregynon ac ar ymyl uchaf y goedlan i lecyn uwchben y rhaeadr. Yma mae pont newydd wedi’i hadeiladu gan Ffrindiau’r Parc Cenedlaethol, lle bydd pobl yn gallu gweld y rhaeadr (mae’r grisiau’n serth ond bydd y rhan honno’n opsiynol). Wedyn byddwn ni’n dilyn y llwybr heibio Tregynon, i lawr y cwm ac ar hyd yr afon i gyrraedd y ffordd ger Llannerch gan ddychwelyd i’r maes parcio ar hyd ffordd wledig dawel.

Mae dringfa o ryw 250 troedfedd ar y llwybr serth trwy Goed Tregynon.  Mae’r llwybr yn fwdlyd mewn mannau.

Pwyntiau o ddiddordeb
Dyma daith gyntaf y Cerddwyr trwy Gwm Gwaun; cyfle am gipolwg da ar y rhaeadr, golygfeydd hardd dros Gwm Gwaun, blodau gwyllt cynnar y Gwanwyn, gwartheg Long Horn Carn Edward, ardal Gymraeg arbennig a hanesyddol sydd fel camu ’nôl mewn amser.

Nid yw trefnwyr y daith yn trefnu lle i gymdeithasu, oherwydd Covid, ond mae Tafarn Bessie yn weddol agos os bydd rhai am ddiod ar ôl cerdded (ond sylwer nad oes bwyd ar gael yno).

RHAGLEN 2021 - 22 (HYD YN HYN)

Bydd pob taith yn para rhyw 2 awr, gan ddechrau am 10.30yb.
 • Sadwrn Hydref 9fed yn ardal Llandudoch, gyda Terwyn Tomos yn arwain
   
 • Sadwrn Tachwedd 13eg yn dechrau yn y Ganolfan Bywyd Gwyllt, Cilgerran, gyda Howard Williams yn arwain
   
 • Sadwrn Rhagfyr 4ydd yn dechrau yn Aberteifi a cherdded ar hyd yr afon. gyda Siân Bowen yn arwain
 • Sadwrn  Ionawr 8fed yn ardal Mynachlog-ddu gyda Hefin Wyn yn arwain

 • Sadwrn Chwefror 12fed yn Llangrannog gyda Dafydd Davies yn arwain
   
 • Sadwrn Mawrth 12fed - Cwm Gwaun gyda Judith Wainwright 
   
 • Sadwrn Ebrill 2il - Trefdraeth gyda Hedd Ladd Lewis
 • Mai - i’w drefnu

 • Sadwrn Mehefin 11eg - Foel Drygarn yn y Preselau gyda Hefin Wyn

Ond wrth gwrs os bydd rheolau Cymru am Covid yn newid, bydd angen inni addasu neu ganslo teithiau. Rhoddwn wybod i chi trwy e-bost. Ni fyddwn yn trefnu man i gymdeithasu ar ôl y teithiau er mwyn peidio annog pobl i gwrdd dan do, ond gallwch wneud fel y mynnwch wrth gwrs.

Bydd e-bost gyda’r manylion llawn am bob taith yn dod atoch chi wythnos cyn y daith bob tro. Ond hoffwn eich annog i ddarllen y nodiadau isod am ddiogelwch rhag Covid a diogelwch rhag damweiniau ar y teithiau cyn i chi ddod ar y teithiau.

IECHYD A DIOGELWCH

Cofiwch mai chi sy’n gyfrifol am eich iechyd a diogelwch eich hunain.

Diogelwch rhag Covid-19

Gofynnir i’n cerddwyr:
 • gadw draw os nad ydych wedi cael y brechiadau i gyd sydd ar gael ichi, neu, fel arall, brawf llif unffordd negyddol wedi’i gymryd ychydig cyn y daith
 • geisio cadw rhyw bellter cymdeithasol rhesymol oddi wrth gerddwyr sy’n perthyn i aelwydydd eraill;
 • ac wrth gwrs, peidio â dod i daith os ydych chi’n: 
  • hunan-ynysu, neu
  • dangos unrhyw symptom sy’n gysylltiedig â’r haint gan gofio fod symptomau Omicron yn gallu bod yn fwy tebyg i annwyd nag i symptomau arferol Covid-19 (sef tymheredd uchel, peswch cyson, newydd, neu golli eich synnwyr arogli neu flasu).

Diogelwch ar deithiau – rhag damweiniau

 • darllenwch fanylion y daith i sicrhau eich bod yn ddigon abl i’w chyflawni heb oedi’n ormodol;
 • dewch â dillad addas gan ystyried adeg y flwyddyn a rhagolygon y tywydd, yn enwedig esgidiau cymwys i dir gwlyb ac anwastad;
 • cadwch gysylltiad â gweddill y criw trwy aros o flaen y trefnydd a fydd wrth gefn y rhes o gerddwyr;
 • hysbyswch drefnydd os gadewch chi’r daith yn gynnar;
 • cadwch gŵn ar dennyn;
 • cymerwch ofal arbennig wrth groesi ffyrdd ac wrth gerdded: 
  • ar hyd ffyrdd heb balmant;
  • ar lethrau serth;
  • ar lwybrau lle mae disgyniad ar un ochr fel yn aml ar lwybrau’r arfordir
Rhannwch Rhannwch
Trydarwch Trydarwch
Anfonwch at ffrind Anfonwch at ffrind
Cyhoeddwyd gan dysgu.com yn 2022, dan drwydded Comins Creadigol.
Erys hawlfraint y lluniau gyda'r ffotograffwyr gwreiddiol. 
darllen ar y we / read on the web

dat-danysgrifio o'r rhestr / unsubscribe from this list   

diweddaru dewisiadau tanysgrifio / update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp