Copy
Digwyddiadau Cymraeg yn ardal Aberteifi
Welsh language events in the Cardigan area

Pethe Cylch Teifi

Digwyddiadau Cymraeg yn ardal Aberteifi. 
Welsh language events in the Cardigan area.

Blodau'r Gwanwyn gan Syr Cedric Morris
Llun yr Wythnos - manylyn o'r llun "Blodau'r Gwanwyn" (1923) gan Syr Cedric Morris.
Pic of the Week - detail from "Spring Flowers" (1923) by Sir Cedric Morris.

Pethe Newydd a Phigion
New Stuff a Quick Links

Beth sy'n newydd yn y cylchlythyr yr wythnos hon (sef, bron popeth!):
Shortcuts to the new or updated items (i.e. nearly everything!): 

Sgwrsio... a mwy!
Conversation... and more!

Mae sawl grŵp wedi dechrau cwrdd "yn y cnawd" eto. Allwch chi roi gwybod i ni os bydd eich grŵp yn dechrau cwrdd eto? Diolch! nic@dysgu.com

Dydy'r rhan fwya o grwpiau sgwrsio arferol ddim yn cwrdd ar hyn o bryd, ond mae llawer o gyfleoedd i ddysgwyr y Gymraeg gwrdd â'i gilydd a gyda Chymry Cymraeg a siaradwyr rhugl eraill bob wythnos. Os ydych chi'n gwybod am grwpiau eraill sy ddim yn y rhestr yma, rhowch wybod i ni, os gwelwch yn dda. 
Some groups have started to meet "in the flesh" again. Please let us know if your local group will be starting meeting again. Diolch! nic@dysgu.com

Most of the usual conversation groups aren't meeting at the moment, but there are still lots of online opportunities for Welsh learners to meet each other and with fluent Welsh speakers every week. If you know of other groups not listed here, please let us know.
Dydd Llun
  • Clwb Darllen Sir Gâr - bob yn ail dydd Llun / every other Monday, 3.00pm - 4.00pm. Addas i lefel Mynediad 1 a 2, sesiwn hwyliog ar Zoom / Suitable for Entry 1 & 2 level, an informal Zoom meeting. (Cara Llywelyn-Davies cel19@aber.ac.uk)

Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sul

Digwyddiadau

Nos Wener, 11 Mawrth 2022
Drama, Felinfach: "Shirley Valentine"

Dewch i weld Shelley Rees sy’n serennu fel gwraig tŷ gyda phwysau’r byd ar ei hysgwyddau, yn mynd ar wyliau i Roeg ac yn darganfod llawer mwy yno na’r disgwyl yn y cyfieithiad newydd gan Y Consortiwm Cymraeg o gomedi wych Willy Russell, Shirley Valentine.

Tocynnau ar gael nawr
📆 11-03-2022
⏰ 7:30yh
🎟 01570 470697 | theatrfelinfach@ceredigion.gov.uk

Canllaw Oed 14+

Gweithredir canllawiau Covid-19 a bydd mesurau pellhau cymdeithasol ar waith yn y digwyddiad.

(Manylion uchod oddi ar Facebook)

Welsh language adaption of Willy Russell's much-loved play.

Dydd Sadwrn, 12 Mawrth 2022
Cerddwyr Cylch Teifi - Cwm Gwaun

Cerddwyr Cylch Teifi
Sadwrn 12fed mis Mawrth
Ardal Cwm Gwaun
Arweinydd: Judith Wainwright

Gadael Maes Parcio Sychbant am 10.30 yn brydlon. Mae’r Maes Parcio ger y troad i Ffald-y-brenin yn y cwm, SN 045 349, cod post SA65 9UA. Mae’r lle parcio wrth waelod y trac.

Y daith
Taith gylch o ychydig llai na 3 milltir ac yn ddwy awr o hyd. O’r maes parcio awn ni ar hyd yr heol dawel i gyfeiriad Pont-faen am chwarter milltir ac ar lwybrau wedyn, yn gyntaf i’r chwith (cyn Dan Coed), lan i lethr serth Coed Tregynon ac ar ymyl uchaf y goedlan i lecyn uwchben y rhaeadr. Yma mae pont newydd wedi’i hadeiladu gan Ffrindiau’r Parc Cenedlaethol, lle bydd pobl yn gallu gweld y rhaeadr (mae’r grisiau’n serth ond bydd y rhan honno’n opsiynol). Wedyn byddwn ni’n dilyn y llwybr heibio Tregynon, i lawr y cwm ac ar hyd yr afon i gyrraedd y ffordd ger Llannerch gan ddychwelyd i’r maes parcio ar hyd ffordd wledig dawel.

Mae dringfa o ryw 250 troedfedd ar y llwybr serth trwy Goed Tregynon.  Mae’r llwybr yn fwdlyd mewn mannau.

Pwyntiau o ddiddordeb
Dyma daith gyntaf y Cerddwyr trwy Gwm Gwaun; cyfle am gipolwg da ar y rhaeadr, golygfeydd hardd dros Gwm Gwaun, blodau gwyllt cynnar y Gwanwyn, gwartheg Long Horn Carn Edward, ardal Gymraeg arbennig a hanesyddol sydd fel camu ’nôl mewn amser.

Nid yw trefnwyr y daith yn trefnu lle i gymdeithasu, oherwydd Covid, ond mae Tafarn Bessie yn weddol agos os bydd rhai am ddiod ar ôl cerdded (ond sylwer nad oes bwyd ar gael yno).

Cysylltwch â Philippa am fanylion pellach - philippa.gibson@gmail.com / 01239 654561

Cerddwyr Cylch Teifi Walkers
Saturday 12th March
Gwaun Valley area
Leader: Judith Wainwright


Depart Sychbant Car Park at 10.30 prompt. The Car Park is at the turning point of Ffald-y-brenin in the valley, SN 045 349, postcode SA65 9UA. The parking place is at the bottom of the track.

The walk
A circular walk of just under 3 miles and two hours in length. From the car park we take the quiet road towards Pont-faen for a quarter of a mile and then on footpaths, first left (before Dan Coed), up to the steep slope of Coed Tregynon and at the top edge of the woodland to a spot above the waterfall. Here a new bridge has been built by the Friends of the National Park, where people will be able to see the waterfall (the steps are steep but that section will be optional). We then follow the path past Tregynon, down the valley and along the river to reach the road near Llannerch and return to the car park along a quiet country road.

The steep path through Coed Tregynon has a climb of about 250 feet. The path is muddy in places.

Points of interest
This is the first time Cerddwyr Cylch Teifi has walked through the Gwaun Valley; a chance for a good view of the waterfall, beautiful views over the Gwaun Valley, early spring wildflowers, Carn Edward's Long Horn cattle, a special and historic Welsh area that feels like stepping back in time.

The organizers of the walk do not arrange a place to socialize, because of Covid, but the Bessie’s Inn is fairly close if anyone wants a drink after a walk (but note that food is not available there).

Contact Philippa for further details - philippa.gibson@gmail.com / 01239 654561

Nos Iau, 17 Mawrth 2022
CYD Llandysul - cwrdd yn fyw!

Neges gan Lesley, trefnydd y grŵp sgwrsio yn Llandysul:

Shw'mae Pawb?
Mae hi'n amser hir iawn ers inni cwrdd yn Y Porth ond mae'r amser wedi cyrraedd i wisgo i fyny, brwsio eich gwallt, a chwrdd unwaith eto.

Felly, ymunwch â ni am beint a sgwrs Nos Iau, Mawrth 17eg am 7.30yh yn Y Porth, Llandysul.

Mae’n debyg bod llawer o bethau i’w trafod, ond meddyliais y byddai’n haws pe bai gennym thema eto i roi cyfle i bawb i baratoi a siarad.

Thema y Mis hwn: “Beth ydych chi’n ei hoffi am y Gwanwyn?”

Mae croeso mawr i bawb ddod - yn enwedig i ddysgwyr newydd. Rhannwch os gwelwch yn dda.
A message from Lesley, organizer of the Llandysul Welsh chat group

Dear All,
It's been a long time since we met in Y Porth but the time has come to dress up, brush your hair, and meet again.

So, join us for a pint and a chat,  Thursday March 17th at 7.30pm at Y Porth, Llandysul.

There are probably lots of things to discuss, but I thought it would be easier if we had a theme again to give everyone a chance to prepare and talk.

This Month's Theme "What do you like about Spring?"

Nos Wener, 25 Mawrth 2022
Gig y Seler: HMS Morris / Eädyth / Y Dail

Bar y Seler, Stryd y Cei, Aberteifi. Nos Wener, 25 Mawrth 2022, drysau yn agor am 7.00. Yn rhad ac am ddim!

(manylion isod oddi ar Facebook)

I ddathlu Dydd Miwsig Cymru eleni, mae Clwb Ifor Bach a Miwsig wedi trefnu taith arbennig o amgylch Cymru. Felly dewch i'r Seler ar 25 Mawrth i fwynhau gwledd o gerddoriaeth gan rhai o artistiaid gorau Cymru.
Cellar Bar, Quay Street, Cardigan. Friday, 25 March 2022, doors open at 7.00. Free entry!

(details below from Facebook)

To celebrate Welsh Language Music day this year, Clwb Ifor Bach and Miwsig have planned a special tour around Wales. So come to the Cellar Bar in Cardigan on 25th March to enjoy some of the best music coming out of Wales right now. 
 

Adnoddau Ar-lein
Online Resources

Byddwn ni'n ychwanegu pethau newydd at frig y rhestr yma, a byddan nhw mewn teip du
We'll add any new links to the top of this list, and they will be in black type

Gwaith Cartre

Er ei bod yn eithaf tebyg na fydd llawer o Eisteddfodau yn digwydd go iawn am sbel, mae ambell Eisteddfod rithiol ac ambell Eisteddfod fyw yn digwydd, ac isod mae manylion am Eisteddfod fyw leol gyda chystadleuaeth i ddysgwyr (sy'n cael eu galw'n "Siaradwyr Newydd"). Mae rhestr o Eisteddfodau eraill yma:  http://smala.net/steddfota/?page_id=285
Although it is unlikely that many Eisteddfodau will actually be held for a while, there are some virtual and some live Eisteddfods happening, and below are details of a local live Eisteddfod with a competition for learners (called "New Speakers"). There is a list of other Eisteddfodau here: http://smala.net/steinebota/?page_id=285

The Eisteddfod below will be most suitable for learners at Canolradd and Uwch levels and above.
If you would like more details, please contact Philippa Gibson  philippa.gibson@gmail.com   01239 654561

EISTEDDFOD CYMDEITHAS CEREDIGION

Caffi Emlyn, Tanygroes

Mae Cymdeithas Ceredigion yn grŵp Cymraeg llenyddol. Mae’n cwrdd yng Nghaffi Emlyn Tanygroes (SA43 2JE) unwaith y mis yn ystod y gaeaf ac mae croeso i aelodau newydd. Bob blwyddyn, cynhelir Eisteddfod gyda chystadlaethau llenyddol, yn ystod noson Cawl Gŵyl Dewi. Does dim rhaid i chi fod yn aelod o Gymdeithas Ceredigion i gymryd rhan yn yr Eisteddfod, ac mae’n bosibl cystadlu yn yr Eisteddfod a pheidio dod i’r noson. 

Mae’r manylion am yr Eisteddfod nesaf yma    http://smala.net/steddfota/wp-content/uploads/2021/11/Eisteddfod-Cymdeithas-Ceredigion-2022.pdf ac isod:

Nos Sadwrn 5 Mawrth 2022

Cawl ac Eisteddfod Gŵyl Dewi - (i ddechrau am 7:00 yr hwyr)

Mae angen bwcio i ddod i'r noson:  c.byrnejones257@btinternet.com

Beirniad yr Eisteddfod: Y Prifardd Aneirin Karadog

CYSTADLEUAETH Rhif 12: Cystadleuaeth i siaradwyr newydd: Cerdd neu ryddiaith ar y testun ‘Gwreiddiau’

Gwobr: £10

Rhaid i bob ymgais unigol fod o dan ffugenw, gydag enw'r ymgeisydd ar wahân.  Derbynnir cynigion drwy’r post arferol neu drwy e-bost.

Dyddiad Cau: dydd Sul 20ed o Chwefror

Y cyfansoddiadau i law Carol Byrne Jones, Pencartws, Ffordd Tre-saith, Aber-porth, SA43 2EB c.byrnejones257@btinternet.com

Os hoffech chi gael mwy o fanylion, cysylltwch â Philippa Gibson philippa.gibson@gmail.com    01239 654561

Cyhoeddwyd gan Dysgu.com yn 2022 , dan drwydded Comins Creadigol.
Erys hawlfraint y lluniau gyda'r ffotograffwyr gwreiddiol. 
darllen ar y we / read on the web

datdanysgrifio o'r rhestr / unsubscribe from this list   

diweddaru dewisiadau tanysgrifio / update subscription preferences 

 

Facebook | Twitter

Email Marketing Powered by Mailchimp