Copy
Digwyddiadau Cymraeg yn ardal Aberteifi
Welsh language events in the Cardigan area

Pethe Cylch Teifi

Digwyddiadau Cymraeg yn ardal Aberteifi. 
Welsh language events in the Cardigan area.

Llun yr Wythnos - Creigiau Eglwys Gadeiriol, Sir Benfro (1970) gan Graham Sutherland, o wefan Christie's.
Pic of the WeekCathedral Rocks, Pembrokeshire (1970) by Graham Sutherland, from Christie's website.

Hysbysebion
Announcements

Eisteddfod SSiW
(tan/until 05/11/21)

Eisteddfod Ar-lein  i Ddysgwyr y Gymraeg

Dyma iech cyfle CHI i ymuno a chael hwyl gyda'r traddodiad Cymreig gwych hwnnw - yr Eisteddfod - yn hollol ar-lein. Dewisir y categorïau i weddu i wahanol lefelau eich dysgu ac i'ch annog i ymestyn eich Cymraeg mewn ffordd greadigol a dangos i ni'r holl dalent sydd allan yna, ond y prif nod yw cael hwyl gyda'ch Cymraeg.

Rhaid derbyn pob cais erbyn 5 Tachwedd 2021.

Manylion llawn yr holl gystadlaethau ar wefan SaySomethinginWelsh.
 
Online Eisteddfod for Welsh Learners

This is YOUR opportunity to join in and have fun with that great Welsh tradition – the Eisteddfod – completely online. The categories are chosen to suit the different levels of your learning and to encourage you to stretch your Welsh in a creative way and show us all the talent that is out there, but the main aim is to have fun with your Welsh.

All entries must be received by 5 November 2021.

Full details of all competitions on the SaySomethinginWelsh website.

Cwis Kahoot yr Hydref
(tan 25/10/21)

CWIS KAHOOT! 
18/10/2021 - 25/10/21
ROWND: HYDREF

Bydd y cwis ar gael i chwarae tan 9:00 bore dydd Llun (25/10/21) gyda'r ennillydd yn cael ei gyhoeddi am 9:50.

Ewch i'r linc isod neu dilynwch cyfarwyddiadau'r poster i ymuno
https://kahoot.it/challenge/06593169

An online general knowledge quiz (questions in Welsh only), with an autumnal theme.

Sgwrsio... a mwy!
Conversation... and more!

Mae sawl grŵp wedi dechrau cwrdd "yn y cnawd" eto. Allwch chi roi gwybod i ni os bydd eich grŵp yn dechrau cwrdd eto? Diolch! nic@dysgu.com

Dydy'r rhan fwya o grwpiau sgwrsio arferol ddim yn cwrdd ar hyn o bryd, ond mae llawer o gyfleoedd i ddysgwyr y Gymraeg gwrdd â'i gilydd a gyda Chymry Cymraeg a siaradwyr rhugl eraill bob wythnos. Os ydych chi'n gwybod am grwpiau eraill sy ddim yn y rhestr yma, rhowch wybod i ni, os gwelwch yn dda. 
Some groups have started to meet "in the flesh" again. Please let us know if your local group will be starting meeting again. Diolch! nic@dysgu.com

Most of the usual conversation groups aren't meeting at the moment, but there are still lots of online opportunities for Welsh learners to meet each other and with fluent Welsh speakers every week. If you know of other groups not listed here, please let us know.
Dydd Llun
 • Clwb Darllen Sir Gâr - bob yn ail dydd Llun / every other Monday, 3.00pm - 4.00pm. Addas i lefel Mynediad 1 a 2, sesiwn hwyliog ar Zoom / Suitable for Entry 1 & 2 level, an informal Zoom meeting. Cara Llywelyn-Davies cel19@aber.ac.uk

Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sul

Digwyddiadau

Nos Wener *HENO* - 22 Hydref 2021
Gŵyl Bro'r Preseli - Noson Sgwrs a Chân

Noson Sgwrs a Chân yng nghwmni Stacey Blythe or grŵp Elfen a Neil Rosser a Pwdin Reis heno am 7.30yh ar Facebook Live. 

Manylion ar Facebook.

Does dim angen tocyn (na chyfrif Facebook?), cewch ymuno gan glicio'r ddolen uchod.
An evening of music and chat with Stacey Blythe from the folk group Elfen, and Neil Rosser and Pwdin Reis, tonight at 7.30pm on Facebook Live.

Details on Facebook.

No ticket (or Facebook account?) needed, you can join the audience by clicking the link above.

21 - 23 Hydref 2021
Taith Gerdded - Nid Yw Cymru Ar Werth!

Taith Cerdded Tyddewi i Dydrath i ymuno â Rali Sir Benfro: Nid yw Cymru ar Werth

Mae croeso cynnes i chi ymuno gyda ni am ran, neu’r holl, daith ond mae’n llwybr anodd llafurus – gall y trac (ffyrdd gweledig a llwybrau arfordir) fod yn serth, yn arw ac yn anwastad.

Taith 3 diwrnod fydd hon!
 • 21/10/21: Tyddewi i Drefin - tua 23km - dechrau wrth y Groes Celtaidd, sgwâr Tyddewi - 10:00 
   
 • 22/10/21: Trefin i Wdig - tua 18km - dechrau yng nghanol Trefin - 10:00 
   
 • 23/10/21: Abergwaun i Drefdraeth - tua 16km - dechrau sgwâr Abergwaun - 08:00 i gyrraedd y rali erbyn 1yh 
Ar hyn o bryd mae 4 llety ar gael yn Nhrefin am £25 y noson, gan gynnwys brecwast. Bydd angen i chi archebu a thalu trwof i os ydych chi eisiau un ohonyn nhw. 

Dewch â'ch lluniaeth eich hun, dillad ac esgidiau addas a pheidiwch ymuno os nad ydych yn ddigon ffit. 

Chi sy'n gyfrifol am eich iechyd a diogelwch eich hunain ar y daith
mwy o wybodaeth - ailinor@hotmail.com / 07807 836572 / 01239 621190
 

Dyma boster (pdf / jpg) i chi lawrlwytho, os hoffech chi ledu'r gair. Mae rhagor o fanylion am yr ymgyrch ar wefan y Gymdeithas, a hefyd ar Facebook.

A three-day trek across Sir Benfro, from Tyddewi to Trefdraeth, arriving in time for the "Wales Is Not For Sale" rally in Trefdraeth on the Saturday. Organised by Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Dydd Sadwrn, 23 Hydref 2021
Rali "Nid Yw Cymru Ar Werth"

Rali Tydrath, wedi'i threfnu gan Gymdeithas yr Iaith - hefyd llinell derfyn taith gerdded o Dyddewi i Dydrath (gweler uchod).

Trefdraeth, 1.00yp

Manylion ar y poster hwn ac ar y dudalen Facebook yma.

Welsh Language Society rally in Trefdraeth, also marking the end of the walk from St Davids (see above). Details on this poster and on this Facebook page.

Nos Iau, 28 Hydref 2021
Y Clwb Hanes - Alun Lenny

Fel rhan o raglen dysgu anffurfiol Prifysgol Aberystwyth byddwn yn lansio Clwb Hanes ar nos Iau, 28 Hydref.

Nod y clwb yw cyflwyno gwahanol agweddau ar hanes Cymru o Oes y Tywysogion i ferched Comin Greenham.

Y bwriad yw cwrdd unwaith y mis ar-lein ar un ai nos Iau neu fore Gwener, gan ddibynnu ar argaeledd y siaradwyr gwadd, a bydd y sesiynau hyn yn addas i ddysgwyr lefel Uwch a Hyfedredd a dysgwyr da ar lefel Canolradd.

Bydd cyfle i holi cwestiynau ar ddiwedd pob sesiwn.

Er mwyn derbyn manylion cysylltu, cysylltwch â Richard Vale (riv1@aber.ac.uk).

[Gol. Mae Richard wedi gofyn i fi rannu'r manylion cysylltu yma:]
 

Clwb Hanes

28 Hydref am 7pm - Hanes y Beibl Cymraeg gydag Alun Lenny

https://zoom.us/j/96220974441?pwd=ZGs3OVFtM2NIT0ZWdTR0YTk5N2FPdz09

Meeting ID: 962 2097 4441
Passcode: 554215

 

Y siaradwr cyntaf fydd Alun Lenny, darlledwr, newyddiadurwr, pregethwr a chynghorydd sir.

Bydd Alun yn traethu ar hanes y Beibl Cymraeg, dylanwad cyfieithiad William Morgan ar y Gymraeg, ambell ffaith annisgwyl a hanes diweddar y Beibl, gan gynnwys Beibl.net.

A new monthly History Club, meeting online with a different guest speaker every month. Suitable for learners at lefelau Uwch ac Hyfedredd

Nos Wener, 29 *Hydref 2021
FFRWD/Ceri Rhys Matthews

Cerddoriaeth fyw gyda syntheseisyddion modiwlaidd a ffliwt gan FFRWD a CERI RHYS MATTHEWS, cyngerdd cyntaf mewn cyfres newydd yn fyw o DREGARON

Oriel Rhiannon, Y Sgwâr, Tregaron, SY25 6JL
Nos Wener, 29 Hydref 2021, 7.30yh

(Tipyn bach ma's o'n hardal, ond rydyn ni'n bwriadu mynd i hyn, ac yn gallu cynnig lifft i un neu ddau.)

Tocynnau (£8) ar gael yma
Live music with modular synthesizers and flute by FFRWD & CERI RHYS MATTHEWS, first concert in a new series live from TREGARON

Oriel Rhiannon, The Square, Tregaron, SY25 6JL
Friday, 29 October 2021, 7.30pm

(A little bit out of our area, but we plan to go to this, and can offer a lift to one or two people.)

Tickets available here (£8)

Nos Sadwrn, 6 Tachwedd 2021
Cymdeithas Ceredigion

Cymdeithas Ceredigion - Meinir Mathias
Nos Sadwrn 6/11/21
Caffi Emlyn, Tanygroes am 7.30

Cyflwyniad gan yr artist Meinir Mathias

Croeso cynnes i bawb.

Tâl Aelodaeth am y flwyddyn £10 (am 9 cyfarfod) neu £3 am un noson.

Am fod yr haint yn dal o gwmpas gofynnir i chi:
peidio â dod (wrth gwrs) os oes symptomau arnoch neu os ydych wedi cael cyngor swyddogol i hunan-ynysu
ac os ydych yn bwriadu bod yn y Caffi
 • sicrhau eich bod wedi cael y ddau frechiad
 • gwisgo mwgwd os nad oes ’da chi resymau cryf am beidio
 • cadw pellter cymdeithasol rhesymol (fe fydd digon o le rhwng y cadeiriau ta beth)
A presentation in Welsh by the artist Meinir Mathias

Dydd Gwener, 12 Tachwedd 2021
Cyflwyniad i Merched y Wawr

Wyt ti eisiau ymarfer dy Gymraeg, gwneud ffrindiau newydd, dysgu sgiliau newydd a chael tipyn o hwyl? Wyt ti wedi ystyried ymuno â Merched y Wawr? Pam lai? Mae'r mudiad yn lle croesawgar a chyfeillgar i ddysgwyr.

Bydd Tegwen Morris, Prif Weithredwr Merched y Wawr, yn ymuno â dysgwyr Ceredigion, Powys a Sir Gâr am 11.00 ar 12 Tachwedd i gyflwyno'r mudiad, ac mae croeso cynnes i bob menyw sy'n dysgu ar lefelau Canolradd, Uwch a Hyfedredd.

Dyma'r ddolen:

https://zoom.us/j/93471289318?pwd=ODNmUzdWUDlvKzlRYlA0WkRyUmtWQT09

Passcode: 783050

An introduction to Merched y Wawr, the Welsh-language women's group, suitable for students at Intermediate level and above.

Nos Iau, 18 Tachwedd 2021
Clwb Hanes - Dr Elen Phillips

Dr Elen Phillips, Amgueddfa Sain Ffagan (Llun BBC)

Nod y Clwb Hanes yw cyflwyno gwahanol agweddau ar hanes Cymru o Oes y Tywysogion i ferched Comin Greenham.

Y bwriad yw cwrdd unwaith y mis ar-lein ar un ai nos Iau neu fore Gwener, gan ddibynnu ar argaeledd y siaradwyr gwadd, a bydd y sesiynau hyn yn addas i ddysgwyr lefel Uwch a Hyfedredd a dysgwyr da ar lefel Canolradd.

Bydd cyfle i holi cwestiynau ar ddiwedd pob sesiwn.

Er mwyn derbyn manylion cysylltu, cysylltwch â Richard Vale (riv1@aber.ac.uk).


18 Tachwedd am 7y.h. (i’w gadarnhau)

Dr Elen Phillips, prif guradur Amgueddfa Cymru (Sain Ffagan), fydd ein siaradwr nesaf.


“Casglu Covid, Cymru 2021” yw’r  pwnc, sef holiadur torfol sy’n cofnodi profiadau pobl Cymru o’r cyfnod clo.

Dyma gyflwyniad rhagorol a hynod o ddiddorol.


A new monthly History Club, meeting online with a different guest speaker every month. Suitable for learners at lefelau Uwch ac Hyfedredd

Dydd Sadwrn, 20 Tachwedd 2021
Sadwrn Siarad Arlein / Online Day School

Sadwrn Siarad ar-lein + gig Gwilym Bowen Rhys

20 Tachwedd 2021, 9.30 tan 15.30 - £10 / £6
Gyda gig yn y prynhawn.

Dosbarthiadau ar bob lefel - iaith y de neu'r gogledd.

Mae rhagor o fanylion, a dolenni cofrestru yn eich Bwletin y Myfyrwyr - cewch lawrlwytho copi fan hyn.
Online Day School + Gwilym Bowen Rhys gig

20 November 2021, 9.30 until 15.30 - £10 / £6
With an afternoon gig.

Classes at all levels - North or South dialects, and including a taster class for absolute beginners.

Further details and enrollment links are in your Student Bulletin - download a copy here.

Adnoddau Ar-lein
Online Resources

Byddwn ni'n ychwanegu pethau newydd at frig y rhestr yma, a byddan nhw mewn teip du
We'll add any new links to the top of this list, and they will be in black type

Gwaith Cartre

Er ei bod yn eithaf tebyg na fydd Eisteddfod yn digwydd go iawn am sbel, mae ambell Eisteddfod rithiol yn digwydd, ac isod mae manylion un leol gyda chystadleuaeth i ddysgwyr (sy'n cael eu galw'n bobl 'Cymraeg Ail Iaith'). Mae rhestr o Eisteddfodau eraill yma:  http://smala.net/steddfota/?page_id=285
Although it is unlikely that an Eisteddfod will take place for a while, there are a few virtual Eisteddfodau taking place, and below are the details of local ones with a competition for learners (known as 'Welsh Second Language'). There is a list of other Eisteddfodau here:  http://smala.net/steddfota/?page_id=285

EISTEDDFOD CYMDEITHAS CEREDIGION

Caffi Emlyn, Tanygroes

5 Mawrth 2022

Cawl ac Eisteddfod Gŵyl Dewi - (i ddechrau am 7:00 yr hwyr)

Mae angen bwcio i ddod i'r noson:  c.byrnejones257@btinternet.com

Beirniad: Y Prifardd Aneirin Karadog

CYSTADLEUAETH 12: Cystadleuaeth i siaradwyr newydd: Cerdd neu ryddiaith ar y testun ‘Gwreiddiau’
Gwobr: £10

Rhaid i bob ymgais unigol fod o dan ffugenw, gydag enw'r ymgeisydd ar wahân.  Derbynnir cynigion drwy’r post arferol neu drwy e-bost.

Dyddiad Cau: dydd Sul 20ed o Chwefror

Y cyfansoddiadau i law Carol Byrne Jones, Pencartws, Ffordd Tre-saith, Aber-porth, SA43 2EB c.byrnejones257@btinternet.com
Cyhoeddwyd gan Dysgu.com yn 2021 , dan drwydded Comins Creadigol.
Erys hawlfraint y lluniau gyda'r ffotograffwyr gwreiddiol. 
darllen ar y we / read on the web

datdanysgrifio o'r rhestr / unsubscribe from this list   

diweddaru dewisiadau tanysgrifio / update subscription preferences 

 

Facebook | Twitter

Email Marketing Powered by Mailchimp