Copy
Digwyddiadau Cymraeg yn ardal Aberteifi
Welsh language events in the Cardigan area

Pethe Cylch Teifi

Digwyddiadau Cymraeg yn ardal Aberteifi. 
Welsh language events in the Cardigan area.

Llun yr Wythnos - manylyn un o'r lluniau o'r Prosiect Hiraeth, gan yr artist o Gilgerran, Lucy Burns. Mae gan Lucy arddangosfa yn Oriel Canfas, Aberteifi ar hyn o bryd.
Pic of the Week - detail of one of the pictures from the Hiraeth Project, by Cilgerran artist Lucy Burns. Lucy is currently exhibiting in Oriel Canfas, Cardigan.

Pethe Newydd
New Stuff

Beth sy'n newydd yn y cylchlythyr yr wythnos hon (sef, bron popeth!):
Shortcuts to the new or updated items (i.e. nearly everything!): 

Hysbysebion 

Clwb Cardiau Post Cymraeg
Post Cards in Welsh

Mae'r Clwb Cardiau Post Cymraegyn gyfle i ffrindiau hên a newydd gadw mewn cysylltiad a gwneud ffrindiau newydd! 

Mae aelodau CCPC yn addo i anfon o leia un cerdyn post bob mis, i ddysgwr neu siaradwr y Gymraeg. Mae'n syniad syml, ond un sy wedi helpu llawer i ymarfer eu Cymraeg a dod mewn cyswllt â siaradwyr ym mhedwar ban y byd!

Cewch ragor o wybod ar dudalen Facebook y Clwb, neu trwy ebostio'r trefnydd, cardiaupost@gmail.com

Mae'r fideo isod gan un o'r dysgwyr, Nigel, sy'n esbonio sut mae'r Clwb yn gweithio.

(Diolch i Imogen am ddweud am y Clwb.)
The Welsh Postcard Club is an opportunity for old and new friends to keep in touch and make new friends!

CCPC members promise to send at least one postcard a month, to a Welsh learner or Welsh speaker. It's a simple idea, but one that has helped many to practice their Welsh and come into contact with speakers all over the world!

Find out more on the Club's Facebook page, or by emailing the organizer, cardiaupost@gmail.com

The video below is from one of the learners, Nigel, who explains how the Club works.
Clwb Cardiau Post - Say Something in Welsh

Cystadleuaeth Dysgwyr Merched y Wawr

Dyddiad Cau: 1 Mawrth 2022

Closing date: 1 March 2022

Manylion ar y poster hwn / Details on this poster

Sgwrsio... a mwy!
Conversation... and more!

Mae sawl grŵp wedi dechrau cwrdd "yn y cnawd" eto. Allwch chi roi gwybod i ni os bydd eich grŵp yn dechrau cwrdd eto? Diolch! nic@dysgu.com

Dydy'r rhan fwya o grwpiau sgwrsio arferol ddim yn cwrdd ar hyn o bryd, ond mae llawer o gyfleoedd i ddysgwyr y Gymraeg gwrdd â'i gilydd a gyda Chymry Cymraeg a siaradwyr rhugl eraill bob wythnos. Os ydych chi'n gwybod am grwpiau eraill sy ddim yn y rhestr yma, rhowch wybod i ni, os gwelwch yn dda. 
Some groups have started to meet "in the flesh" again. Please let us know if your local group will be starting meeting again. Diolch! nic@dysgu.com

Most of the usual conversation groups aren't meeting at the moment, but there are still lots of online opportunities for Welsh learners to meet each other and with fluent Welsh speakers every week. If you know of other groups not listed here, please let us know.
Dydd Llun
 • Clwb Darllen Sir Gâr - bob yn ail dydd Llun / every other Monday, 3.00pm - 4.00pm. Addas i lefel Mynediad 1 a 2, sesiwn hwyliog ar Zoom / Suitable for Entry 1 & 2 level, an informal Zoom meeting. (Cara Llywelyn-Davies cel19@aber.ac.uk)

Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
 • Coffi a Clonc Sir Benfro - wedi gorffen am y tro / finished for now
   
 • Cyd Aberteifi (yn fyw!) - 11.00 - 12.30 bob dydd Gwener, yn Hafan y Pysgotwyr, Aberteifi - cyswllt: howard.swnynant@btinternet.com
Dydd Sul

Digwyddiadau

Nos Wener 28 Ionawr 2022 (HENO!)
Darlith ar-lein - "Tynged yr Iaith"

Ein Gwir Hanes

Ganol Chwefror bydd yn drigain mlynedd union ers traddodi’r ddarlith allweddol a phellgyrhaeddol "Tynged yr Iaith", gan Saunders Lewis, darlith a gafodd effaith mawr iawn ar wleidyddiaeth Cymru.

Testun : Tynged yr Iaith – darlith enwog Saunders Lewis, Chwefror 1962.

Siaradwr : Ieuan Wyn, Bethesda.

Nos Wener 28 Ionawr 2022 am 7 pm

Dyma’r Ddolen :
https://us02web.zoom.us/j/81029033268?pwd=VEFhbzB0cURRZVRLZ1pkcG1TOGRZdz09

Trefnir gan Canolfan Hanes Uwchgwyrfai.

An online lecture about Saunders Lewis's 1962 radio lecture, Tynged yr Iaith (the fate of the language).

Dydd Iau, 3 Chwefror 2022
Cynhadledd 'Y Ddraig Amryliw: Cymru LHDTC+'

Lleoliad: Zoom - ar-lein
Amser: Dydd Iau 3 Chwefror 2022, 09:15–14:45
Cyswllt: Dr Gareth Evans-Jones: g.evans-jones@bangor.ac.uk

Cynhadledd ar-lein sy'n trafod gwahanol agweddau diwylliannol a chymdeithasol ar y gymuned LHDTC+ yng Nghymru.

Manylion llawn ar wefan Prifysgol Bangor.

An online conference discussing different cultural and social aspects of the LGBTQ+ community in Wales.

Dydd Llun 21 a dydd Mawrth 22 Chwefror 2022
Cwrs Chwefror

Dydd Llun 21 Chwefror a dydd Mawrth 22 Chwefror 2022

Cwrs Dau Diwrnod, 9.30yb i 3.30yp, £15

Dosbarthiadau ar bob lefel o Fynediad i Uwch 4. 

Cliciwch yma am ragor o fanylion, ac am ddolen i gofrestru ar y cwrs.
Monday 21 February and Tuesday 22 February 2022

Two Day Course, 9.30am to 3.30pm, £ 15

Classes at all levels from Entry to Advanced 4.

Click here for more details, and for a link to enroll on the course.

28 Chwefror - 4 Mawrth 2022
Amdani: Gŵyl Ddarllen

Bydd Amdani: Gŵyl Ddarllen Dysgu Cymraeg yn digwydd rhwng 28 Chwefror – 4 Mawrth. Cynhaliwyd yr ŵyl rithiol am y tro cyntaf y llynedd a’i bwriad yw dathlu’r gyfres o lyfrau i ddysgwyr, ‘Amdani’, ac annog dysgwyr i ddefnyddio a mwynhau eu Cymraeg trwy ddarllen ystod o ddeunyddiau gwahanol.

Dyma flas o rai o brif ddigwyddiadau’r ŵyl:
 • Bore coffi Gŵyl Dewi yng nghwmni David Thomas, Dysgwr y Flwyddyn
 • Gig Gŵyl Dewi gan Robat Arwyn
 • Gweithdy ysgrifennu creadigol gyda Anni Llŷn
 • Clwb darllen yng nghwmni’r awdur Sarah Reynolds
 • Ffair lyfrau i rieni gyda Jo Knell o siop Cant a Mil Vintage, Caerdydd.
 • Ioga cadair gyda Laura Karadog a Catrin Jones
 • Cyhoeddi dwy stori fer newydd i ddysgwyr gan Lleucu Roberts a Pegi Talfryn
 • Podlediad, straeon fideo ac erthyglau dyddiol wedi’u teilwra ar gyfer dysgwyr ar Golwg 360
(Rhagor o fanylion i ddilyn...)

An online festival of reading, for Welsh learners.

Nos Iau, 3 Mawrth 2022
Clwb Hanes: Carwyn Graves

Yr awdur a’r hanesydd Carwyn Graves fydd ein siaradwr nesaf ar nos Iau, y 3ydd o Fawrth am 7 y.h. a hanes bwyd Cymru fydd y pwnc dan sylw.

Dyma’r ddolen:

https://zoom.us/j/96220974441?pwd=ZGs3OVFtM2NIT0ZWdTR0YTk5N2FPdz09

Croeso cynnes i bawb. Nid oes angen cofrestru.


A virtual evening with the historian Carwyn Graves. Suitable for Welsh learners at Canolradd level and above, and a warm welcome to all. No need to register.

Adnoddau Ar-lein
Online Resources

Byddwn ni'n ychwanegu pethau newydd at frig y rhestr yma, a byddan nhw mewn teip du
We'll add any new links to the top of this list, and they will be in black type

Gwaith Cartre

Er ei bod yn eithaf tebyg na fydd llawer o Eisteddfodau yn digwydd go iawn am sbel, mae ambell Eisteddfod rithiol ac ambell Eisteddfod fyw yn digwydd, ac isod mae manylion am Eisteddfod fyw leol gyda chystadleuaeth i ddysgwyr (sy'n cael eu galw'n "Siaradwyr Newydd"). Mae rhestr o Eisteddfodau eraill yma:  http://smala.net/steddfota/?page_id=285
Although it is unlikely that many Eisteddfodau will actually be held for a while, there are some virtual and some live Eisteddfods happening, and below are details of a local live Eisteddfod with a competition for learners (called "New Speakers"). There is a list of other Eisteddfodau here: http://smala.net/steinebota/?page_id=285

The Eisteddfod below will be most suitable for learners at Canolradd and Uwch levels and above.
If you would like more details, please contact Philippa Gibson  philippa.gibson@gmail.com   01239 654561

EISTEDDFOD CYMDEITHAS CEREDIGION

Caffi Emlyn, Tanygroes

Mae Cymdeithas Ceredigion yn grŵp Cymraeg llenyddol. Mae’n cwrdd yng Nghaffi Emlyn Tanygroes (SA43 2JE) unwaith y mis yn ystod y gaeaf ac mae croeso i aelodau newydd. Bob blwyddyn, cynhelir Eisteddfod gyda chystadlaethau llenyddol, yn ystod noson Cawl Gŵyl Dewi. Does dim rhaid i chi fod yn aelod o Gymdeithas Ceredigion i gymryd rhan yn yr Eisteddfod, ac mae’n bosibl cystadlu yn yr Eisteddfod a pheidio dod i’r noson. 

Mae’r manylion am yr Eisteddfod nesaf yma    http://smala.net/steddfota/wp-content/uploads/2021/11/Eisteddfod-Cymdeithas-Ceredigion-2022.pdf ac isod:

Nos Sadwrn 5 Mawrth 2022

Cawl ac Eisteddfod Gŵyl Dewi - (i ddechrau am 7:00 yr hwyr)

Mae angen bwcio i ddod i'r noson:  c.byrnejones257@btinternet.com

Beirniad yr Eisteddfod: Y Prifardd Aneirin Karadog

CYSTADLEUAETH Rhif 12: Cystadleuaeth i siaradwyr newydd: Cerdd neu ryddiaith ar y testun ‘Gwreiddiau’

Gwobr: £10

Rhaid i bob ymgais unigol fod o dan ffugenw, gydag enw'r ymgeisydd ar wahân.  Derbynnir cynigion drwy’r post arferol neu drwy e-bost.

Dyddiad Cau: dydd Sul 20ed o Chwefror

Y cyfansoddiadau i law Carol Byrne Jones, Pencartws, Ffordd Tre-saith, Aber-porth, SA43 2EB c.byrnejones257@btinternet.com

Os hoffech chi gael mwy o fanylion, cysylltwch â Philippa Gibson philippa.gibson@gmail.com    01239 654561

Cyhoeddwyd gan Dysgu.com yn 2022 , dan drwydded Comins Creadigol.
Erys hawlfraint y lluniau gyda'r ffotograffwyr gwreiddiol. 
darllen ar y we / read on the web

datdanysgrifio o'r rhestr / unsubscribe from this list   

diweddaru dewisiadau tanysgrifio / update subscription preferences 

 

Facebook | Twitter

Email Marketing Powered by Mailchimp