Copy
Digwyddiadau Cymraeg yn ardal Aberteifi
Welsh language events in the Cardigan area

Pethe Cylch Teifi

Digwyddiadau Cymraeg yn ardal Aberteifi. 
Welsh language events in the Cardigan area.

Llun yr Wythnos - Pòs i’r myncïod, yn Aberaeron (Insta)
Pic of the Week - Monkey Puzzle, Aberaeron (Insta)

Pethe Newydd a Phigion
New Stuff a Quick Links

Beth sy'n newydd yn y cylchlythyr yr wythnos hon, ac ambell i bethach arall:
Shortcuts to new or updated items, and a few bits and bobs: 
 
 • Hefyd - siarad â dysgwyr yr iaith
  Podlediad newydd gyda dysgwyr Cymraeg yn siarad am eu taith at yr iaith
  A new podcast with Welsh learners discuss their personal journies to Cymraeg
   
 • Iaith ar Daith - cyfres 3
  Cyfres newydd o raglen boblogaidd lle mae "selebs" yn dysgu Cymraeg gyda chyfaill
  A new series of the popular S4C series where "celebs" learn Welsh with a friend
   
 • BBC Radio 3 - Free Thinking
  Rhaglen Saesneg am y pethynas rhwng Cymru a'r Gymraeg
  Catherine Fletcher explores the relationship between Cymru and Cymraeg - Wales and Welsh
   
 • Top Tips i Siarad Mwy o Gymraeg
  5 ways to encourage people to speak to you in Welsh 

Côr Dysgwyr Ceredigion
Ceredigion Learners' Choir

Neges gan Elin Mair (bosib eu bod nhw wedi dewis noson erbyn hyn, mae hyn o sbel yn ôl! Flin 'da fi Elin!):

Helo! Shwmae ers lawer dydd!

Gobeithio eich bod chi i gyd yn cadw'n iawn ac yn awyddus i ganu unwaith eto!

Neges sydyn i holi a fyddai diddordeb gyda chi i ganu a chystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron ym mis Awst? Bydd y gystadleuaeth ddydd Iau y 4ydd o Awst.

Byddwn yn ymarfer yn Festri Capel Llwyncelyn fel o'r blaen. Pa noson? Dyna'r cwestiwn mawr!! Felly wrth i chi ymateb efallai byddai'n syniad i chi roi gwybod pryd dych chi ar gael. Fydda i ddim ar gael ar nos Fercher, nos Sadwrn na nos Sul.  

Felly beth amdani? Gobeithio clywa i nol wrthoch chi. Croeso i aelodau newydd wrth gwrs.

elinmair20@googlemail.com
 
A message from Elin Mair (they may have decided on an evening by now, this is from a while ago! Sori Elin!) :

Would you be interested in competing in the Eisteddfod in Tregaron on the 4th of August?

We'll be practising in Llwyncelyn again. Which evening, is the big question! Therefore, as you respond, could you please let me know when you'd be able to meet for practices. I won't be able to do Wednesday, Saturday nor Sunday evenings, so don't worry about commenting on those.

I hope to hear from you. New members are welcome of course.

elinmair20@googlemail.com
 

Cwrs Haf Dwys
Intensive Summer Course

Mae modd i chi gofrestru eich diddordeb i fynychu ein Cwrs Haf Dwys 4 wythnos (ar-lein). Byddwch yn cwblhau lefel gyfan (Mynediad, Sylfaen, Canolradd neu Uwch) mewn 4 wythnos a gallwch fynychu am 2 neu 4 wythnos am £90 yn unig! Mae Cwrs Cymraeg Proffesiynol 5 diwrnod (ar gyfer siaradwyr Cymraeg rhugl) hefyd ar gael.

Manylion ar y daflen hon

You can now register your interest to attend our 4 week online Summer Course.  You will complete an entire level (Mynediad, Sylfaen, Canolradd or Uwch) in 4 weeks and can attend for 2 or 4 weeks @ just £90!  A 5 day Professional Welsh Course (for fluent Welsh speakers) is also available.

Details in this leaflet

Sgwrsio... a mwy!
Conversation... and more!

Mae sawl grŵp wedi dechrau cwrdd "yn y cnawd" eto. Allwch chi roi gwybod i ni os bydd eich grŵp yn dechrau cwrdd eto? Diolch! nic@dysgu.com

Dydy'r rhan fwya o grwpiau sgwrsio arferol ddim yn cwrdd ar hyn o bryd, ond mae llawer o gyfleoedd i ddysgwyr y Gymraeg gwrdd â'i gilydd a gyda Chymry Cymraeg a siaradwyr rhugl eraill bob wythnos. Os ydych chi'n gwybod am grwpiau eraill sy ddim yn y rhestr yma, rhowch wybod i ni, os gwelwch yn dda. 
Some groups have started to meet "in the flesh" again. Please let us know if your local group will be starting meeting again. Diolch! nic@dysgu.com

Most of the usual conversation groups aren't meeting at the moment, but there are still lots of online opportunities for Welsh learners to meet each other and with fluent Welsh speakers every week. If you know of other groups not listed here, please let us know.
Dydd Llun
 • Clwb Darllen Sir Gâr - bob yn ail dydd Llun / every other Monday, 3.00pm - 4.00pm. Addas i lefel Mynediad 1 a 2, sesiwn hwyliog ar Zoom / Suitable for Entry 1 & 2 level, an informal Zoom meeting. (Cara Llywelyn-Davies cel19@aber.ac.uk)

Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sul

Digwyddiadau

Dydd Sadwrn, 30 Ebrill 2022
Sadwrn Barlys, Aberteifi

Mae'n ddydd Sadwrn olaf mis Ebrill, felly mae'n Ddydd Sadwrn Barlys yn Aberteifi!

Bydd gan Dysgu Cymraeg Ceredigion yn bresennol, gyda stondin ar bwys Neuadd y Dre, felly os oes cwestiynau gyda chi ynglŷn â dysgu, ewch atyn nhw a dweud helo. 

Mwy o fanylion y sioe ar dudalen Facebook.

Gyda'r nos, bydd gig gwerin, yng nghwmni Gwilym Bowen Rhys:

30 Ebrill
Sadwrn Barlys
Sesiwn Gwerin Stryd
3pm Ymlaen 
Gwylim Bowen Rhys - 8pm
£5 @ Sesiwn Selar Aberteifi 
 
It's the last Saturday of April, so it's Barley Saturday in Cardigan!

Dysgu Cymraeg Ceredigion will be in attendance, with a stall near the Guild Hall, so if you have any questions about learning, come and say hello.

More details of the show on this Facebook page.

In the evening, there'll be a folk evening, with Gwilym Bowen Rhys, in the Cellar Bar:

30 April 2022
Barley Saturday
Street Folk Session
3pm Onwards
Gwylim Bowen Rhys - 8pm
£5 @ Sesiwn Selar Aberteifi 

Dydd Sadwrn, 2 Mai 2022
Gŵyl Fel ‘na Mai, Crymych

Gŵyl Fel ‘na Mai- Dyma ŵyl newydd sbon i'r calender eleni.

2 Lwyfan, ardal blant, ardal fwyd, bar, parcio.

Artistiaid yn cynnwys:

Mei Gwynedd
Dafydd Iwan
Los Blancos
Bwncath
Plu
Einir Dafydd
Dafydd Pantrod a’r band
DJ Daf
Dafydd Pantrod a’r band
Côr Bois Clwb Rygbi Crymych
Erin Byrne
Manon Elster Jones
Côr Dysgu Cymraeg Sir Benfro
Ysgol Bro Preseli
Mwy i’w cadarnhau

Tocynnau ar werth nawr.

Manylion ar Facebook

A new one-day festival of Welsh language music and more. Details on the Facebook page.

Nos Wener, 13 Mai 2022
Taith Gerdded - Castell Henllys

O gylchlythyr "Pethe Penfro"

Nos Wener, 13 Mai am 6.00. Croeso i bawb ymuno ar daith gerdded flynddol y Fenter ar y cyd â Dysgu Cymraeg Sir Benfro yng Nghastell Henllys. Taith Gerdded o dan arweiniad Carol Owen, Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyda Barbeciw i ddilyn.

ymholiad@mentersirbenfro.com
From the "Pethe Penfro" newsletter

Friday, May 13 at 6.00. Everyone is welcome to join the annual Menter Iaith walk in conjunction with Learning Welsh Pembrokeshire at Castell Henllys. A walk led by Carol Owen, Pembrokeshire Coast National Park, followed by a BBQ.

ymholiad@mentersirbenfro.com
 

Nos Sadwrn, 14 Mai 2022
Ceri Rhys Matthews - Pwerdy

Mae'r Pwerdy - Powerhouse yn hapus i fod yn ôl yn y gêm o'r diwedd, ac i allu cyflwyno Noson Allan / Noson Allan arbennig iawn arall ar
Nos Sadwrn 14eg Mai am 7.30yh gyda Ceri Rhys Matthews.

Mae tocynnau ar gael o siop Ffab yn Llandysul neu wrth y drws, ac yn gyfyngedig i 40 sedd.
Pris £10/£8 gostyngiadau.
Talwch mewn arian parod yn unig.
     
Mae’r noson, gyda Ceri Rhys Matthews, yn mynd â ni ar gered cerddorol a sgyrsiol distrwythur drwy strydoedd Abertawe drwy gyfrwng alawon ffliwt digyfeiliant, trwy gyfrwng hanesion tref ei Mabinogi sy’n cael eu cofio a’u cam-gofio, eu dychmygu, eu breuddwydio a’u hanghofio.
The Pwerdy - Powerhouse are happy to be back in action at last, and to be able to present another very special Night Out/Noson Allan event on
Saturday 14th May at 7.30pm with Ceri Rhys Matthews.

Tickets are available from siop Ffab in Llandysul or on the door, and are limited to 40 seats.
Price £10/£8 concessions.
Please pay in cash only.    
     
The evening, with Ceri Rhys Matthews, takes us on an unstructured musical and conversational dander through the streets of Swansea via the medium of unaccompanied flute tunes, through remembered and mis-remembered, imagined, dreamed and forgotten histories of the town of his Mabinogi.

Nos Iau, 26 Mai 2022
Clwb Hanes - Catrin Stevens

Y bwriad yw cwrdd unwaith y mis ar-lein ar un ai nos Iau neu fore Gwener, gan ddibynnu ar argaeledd y siaradwyr gwadd, a bydd y sesiynau hyn yn addas i ddysgwyr lefel Uwch a Hyfedredd a dysgwyr da ar lefel Canolradd.

Bydd cyfle i holi cwestiynau ar ddiwedd pob sesiwn.
Er mwyn derbyn manylion cysylltu, cysylltwch â Richard Vale (riv1@aber.ac.uk).

Nos Iau y 26ain o Fai bydd y Clwb Hanes yn clywed am hanes menywod Cymru yng nghwmni Catrin Stevens sydd newydd gyhoeddi llyfr am brofiadau menywod yng Nghymru yn ystod y cyfnod 1920-1960.
 

Dyma’r ddolen:

https://zoom.us/j/96220974441?pwd=ZGs3OVFtM2NIT0ZWdTR0YTk5N2FPdz09

Croeso cynnes i bawb. Nid oes angen cofrestru.

A monthly History Club, meeting online with a different guest speaker every month. Suitable for learners at lefelau Uwch ac Hyfedredd.

Adnoddau Ar-lein
Online Resources

Wedi mynd!

Dw i wedi symud y rhestr hon o’r cylchlythyr i GoogleDocs, gan nad yw hi'n newid yn aml ac yn cymryd llawer o le. Bydd dolen i’r ddogfen Google ar waelod bob cylchlythyr, o dan adnoddau ar-lein eraill / other online resouces
It's gone and went!

I've moved this list from the newsletter onto GoogleDocs as it doesn't change very often and takes up a lot of room. There'll be a link to the Google Doc at the bottom of each newsletter, under adnoddau ar-lein eraill / other online resouces.

Gwaith Cartre

Eisteddfodau wedi dechrau eto ar ôl cau oherwydd Covid-19 ac isod mae manylion am Eisteddfod fyw leol gyda chystadlaethau i ddysgwyr. Mae rhestr o Eisteddfodau eraill yma:  http://smala.net/steddfota/?page_id=285

Os hoffech ragor o fanylion, cysylltwch â Philippa Gibson philippa.gibson@gmail.com 01239 654561

Eisteddfodau have started again after closing because of Covid-19 and below are details of a local live Eisteddfod with competitions for learners. There is a list of other Eisteddfodau here:
http://smala.net/steddfota/?page_id=285

If you would like more details, please contact Philippa Gibson  philippa.gibson@gmail.com   01239 654561

EISTEDDFOD LLANDUDOCH

Dydd Sadwrn, Mai 21ain, 2022

yng Nghanolfan Goffa Llandudoch

a hefyd

Talwrn y Beirdd a Beirniadaethau Llên

Nos Fercher, Mai 18fed am 7.30 p.m. yn Neuadd Ysgol Llandudoch Meuryn – Y Prifardd Ceri Wyn Jones, Aberteifi

Mae rhaglen yr Eisteddfod yma:

https://smala.net/steddfota/wp-content/uploads/2022/03/Rhaglen-Llandudoch-2022_.pdf

Cystadlaethau llenyddol i Ddysgwyr (Noddwyd gan Dysgu Cymraeg Sir Benfro)

88. Lefel Mynediad (hyd at 100 o eiriau): Sgwrs rhwng dau berson mewn ciw.

1af : £15.00 2il: £10; 3ydd: £5

89. Lefel Sylfaen (hyd at 150 o eiriau): Fy hoff ran o Gymru,

1af : £15.00 2il: £10; 3ydd: £5

90. Lefel Canolradd (hyd at 200 o eiriau): Fy swydd gyntaf.

1af : £15.00 2il: £10; 3ydd: £5

91. Lefel Uwch/ Profiadol (350 gair neu fwy): Diwrnod allan. 1af : £15.00 2il:

£10; 3ydd: £5

92. Limrig yn cynnwys y llinell : “Fe es i un diwrnod i’r mynydd.” 1af : £10

93. Tlws Llenyddol y Dysgwyr. Cystadleuaeth sy’n agored i unrhyw un sydd wedi dysgu Cymraeg fel oedolyn. Dau ddarn o lenyddiaeth mewn gwahanol ffurfiau. Gwobr: Tlws Coffa Rhin Palmer (rhoddedig gan ei theulu, i’w gadw am flwyddyn) a £50 (rhodd Teulu Dychwelfa).

 

Anfonwch eich gwaith at yr ysgrifennydd Llên erbyn Ebrill 23ain, 2022 – Mrs Melrose Thomas, Dychwelfa, Heol Finch, Llandudoch, Sir Benfro, SA43 3EA . Derbynnir cynnyrch trwy e-bost o’i anfon at llandudoch@steddfota.org 

Cofiwch gynnwys enw a manylion cyswllt (ffôn neu gyfeiriad), os gwelwch yn dda, neu chewch chi ddim cystadlu.

Dyfernir Tlws Llenyddol y Dysgwyr nos Sadwrn, Mai 21ain, 2022 yng Nghanolfan Goffa Llandudoch


Dyfernir y gwobrau llenyddol eraill mewn NOSON BEIRNIADAETHAU A THALWRN Y BEIRDD am 7.30 pm, Nos Fercher, Mai 18fed 2022 yn Neuadd Ysgol Llandudoch yng nghwmni’r beirniad llên, y Prifardd Aneirin Karadog a’r Meuryn, y Prifardd Ceri Wyn Jones Mynediad £5.00 (yn cynnwys lluniaeth ysgafn)

Cyhoeddwyd gan Dysgu.com yn 2022 , dan drwydded Comins Creadigol.
Erys hawlfraint y lluniau gyda'r ffotograffwyr gwreiddiol. 
darllen ar y we / read on the web

datdanysgrifio o'r rhestr / unsubscribe from this list   

diweddaru dewisiadau tanysgrifio / update subscription preferences 

adnoddau ar-lein eraill / other online resouces

Facebook | Twitter

Email Marketing Powered by Mailchimp