Copy
Digwyddiadau Cymraeg yn ardal Aberteifi
Welsh language events in the Cardigan area

Pethe Cylch Teifi

Digwyddiadau Cymraeg yn ardal Aberteifi. 
Welsh language events in the Cardigan area.

Llun yr Wythnos - Nest ferch Rhys, cerflun helyg gan Michelle Cain yng Nghastell Cilgerran. (Llun: Instagram)
Pic of the Week - Nest ferch Rhys, willow sculpture by Michelle Cain at Cilgerran Castle. (Pic: Instagram)
Pethe Newydd
New Stuff
Beth sy'n newydd yn y cylchlythyr yr wythnos hon:
Shortcuts to the new or updated items in this week's Pethe.

Hysbysebion 

Eisteddfod Cymdeithas Ceredigion

Caffi Emlyn, Tanygroes

Mae Cymdeithas Ceredigion yn grŵp Cymraeg llenyddol. Mae’n cwrdd yng Nghaffi Emlyn Tanygroes SA43 2JE unwaith y mis yn ystod y gaeaf ac mae croeso i aelodau newydd. Bob blwyddyn, cynhelir Eisteddfod gyda chystadlaethau llenyddol, yn ystod noson Cawl Gŵyl Dewi. Does dim rhaid i chi fod yn aelod o Gymdeithas Ceredigion i gymryd rhan yn yr Eisteddfod, ac mae’n bosibl cystadlu yn yr Eisteddfod a pheidio dod i’r noson. 

Dyma’r manylion am yr Eisteddfod nesaf:
Nos Sadwrn 5 Mawrth 2022
Cawl ac Eisteddfod Gŵyl Dewi - (i ddechrau am 7:00 yr hwyr)
Mae angen bwcio i ddod i'r noson:  c.byrnejones257@btinternet.com

Beirniad yr Eisteddfod: Y Prifardd Aneirin Karadog

CYSTADLEUAETH Rhif 12: Cystadleuaeth i siaradwyr newydd: Cerdd neu ryddiaith ar y testun ‘Gwreiddiau’
Gwobr: £10

Rhaid i bob ymgais unigol fod o dan ffugenw, gydag enw'r ymgeisydd ar wahân.  Derbynnir cynigion drwy’r post arferol neu drwy e-bost.

Dyddiad Cau: dydd Sul 20ed o Chwefror
Y cyfansoddiadau i law Carol Byrne Jones, Pencartws, Ffordd Tre-saith, Aber-porth, SA43 2EB
c.byrnejones257@btinternet.com

Os hoffech chi gael mwy o fanylion, cysylltwch â Philippa Gibson philippa.gibson@gmail.com    01239 654561

The Eisteddfod above will be most suitable for learners at Canolradd and Uwch levels and above.

If you would like more details, please contact Philippa Gibson  philippa.gibson@gmail.com   01239 654561

 

Trafodaeth A:Annisgwyl

Mae Richard Vale wedi cysylltu i ddweud:
 
Rwy wedi gofyn i Gareth W Williams ddod i siarad am ei gyfrol newydd cyn y Nadolig (dyddiad i'w gadarnhau), ond yn y cyfamser mae dau o fy nosbarthiadau yn darllen y straeon yma.

Mae Richard wedi paratoi taflenni geirfa ar gyfer casgliad newydd Gareth, cewch eu lawrlwytho yma: dysgu.com/geirfa

Vocabulary sheets for a new collection of short stories.

Sgwrsio... a mwy!
Conversation... and more!

Mae sawl grŵp wedi dechrau cwrdd "yn y cnawd" eto. Allwch chi roi gwybod i ni os bydd eich grŵp yn dechrau cwrdd eto? Diolch! nic@dysgu.com

Dydy'r rhan fwya o grwpiau sgwrsio arferol ddim yn cwrdd ar hyn o bryd, ond mae llawer o gyfleoedd i ddysgwyr y Gymraeg gwrdd â'i gilydd a gyda Chymry Cymraeg a siaradwyr rhugl eraill bob wythnos. Os ydych chi'n gwybod am grwpiau eraill sy ddim yn y rhestr yma, rhowch wybod i ni, os gwelwch yn dda. 
Some groups have started to meet "in the flesh" again. Please let us know if your local group will be starting meeting again. Diolch! nic@dysgu.com

Most of the usual conversation groups aren't meeting at the moment, but there are still lots of online opportunities for Welsh learners to meet each other and with fluent Welsh speakers every week. If you know of other groups not listed here, please let us know.
Dydd Llun
  • Clwb Darllen Sir Gâr - bob yn ail dydd Llun / every other Monday, 3.00pm - 4.00pm. Addas i lefel Mynediad 1 a 2, sesiwn hwyliog ar Zoom / Suitable for Entry 1 & 2 level, an informal Zoom meeting. (Cara Llywelyn-Davies cel19@aber.ac.uk)

Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
  • Coffi a Clonc Sir Benfro - wedi gorffen am y tro / finished for now
     
  • Cyd Aberteifi (yn fyw!) - 11.00 - 12.30 bob dydd Gwener, yn Hafan y Pysgotwyr, Aberteifi - cyswllt: howard.swnynant@btinternet.com
Dydd Sul

Digwyddiadau

Dydd Sadwrn, 20 Tachwedd 2021
Sadwrn Siarad Arlein / Online Day School

Sadwrn Siarad ar-lein + gig Gwilym Bowen Rhys

20 Tachwedd 2021, 9.30 tan 15.30 - £10 / £6
Gyda gig yn y prynhawn.

Dosbarthiadau ar bob lefel - iaith y de neu'r gogledd.

Mae rhagor o fanylion, a dolenni cofrestru yn eich Bwletin y Myfyrwyr - cewch lawrlwytho copi fan hyn.
Online Day School + Gwilym Bowen Rhys gig

20 November 2021, 9.30 until 15.30 - £10 / £6
With an afternoon gig.

Classes at all levels - North or South dialects, and including a taster class for absolute beginners.

Further details and enrollment links are in your Student Bulletin - download a copy here.

Dydd Sadwrn, 20 Tachwedd 2021
Cymdeithas Edward Llwyd, Llandysul

Taith Gerdded - Llandysul

Pob dydd Sadwrn mae aelodau'r Gymdeithas yn cerdded cefn gwlad Cymru a pha bynnag le yr ydym yn cerdded mae croeso mawr i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg!

Dyma gyfle arbennig i chi cael sgyrsiau Cymraeg a dysgu dipyn am fyd natur a hanes yr ardal. Dewch gyda ni!

Llandysul / Prengwyn 20fed Tachwedd - cychwyn 10.30 (byddwch yna tua 15m yn gynt)

Taith gylch tua 5 milltir, gan fynd i gyfeiriad Prengwyn drwy gyfuniad o hewl a llwybrau - ychydig o ddringo (tua 3⁄4 milltir) wrth fynd tuag at Prengwyn. Man cyfarfod: Maes parcio pentref Llandysul (tâl) - lawr y stryd o Westy’r Porth Cod Post SA44 4QS SN418405

Arweinydd: Eileen Curry - edrych ymlaen at eich gweld chi!

Gwefan y Gymdeithas: cymdeithasedwardllwyd.cymru

Guided walk, Welsh learners welcome.

Nos Sadwrn, 4 Rhagfyr 2021
Cymdeithas Ceredigion

Eddie Ladd yn wneud panad yn Eisteddfod Sir Conwy, 2019
Caffi Emlyn, Tanygroes am 7yh

Cyflwyniad gan Eddie Ladd, a bwffe Nadoligaidd

Bydd y cyfarfod yn dechrau am 7:00 gyda chyflwyniad gan Eddie Ladd, neu Gwenith Owen Maesglas, sef sioe sy’n seiliedig ar ei magwraeth ar un o ffermydd yr ardal, gyda chaneuon, a dawns, a thipyn o sbri!

Ar ôl y cyflwyniad, tua 8yh, bydd bwffe Nadoligaidd (cost £10) i’w archebu ymlaen llaw.

Os nad ydych chi wedi archebu’r bwffe yn barod, bydd angen cysylltu â Carol Byrne Jones (Pencartws, Ffordd Tresaith, Aber-porth, SA43 2EB;  01239 811024;  c.byrnejones257@btinternet.co) erbyn dydd Sadwrn 27 Tachwedd.

Cewch dalu’r £10 ar y noson ond os bydd rhaid ichi dynnu’n ôl am ryw reswm bydd yn bwysig dweud wrth Carol yn syth gan fod y Caffi yn codi tâl am fwyd sy wedi’i archebu ond heb ei fwyta.
Cysylltwch â Philippa Gibson os hoffech wybod mwy. philippa.gibson@gmail.com

A presentation in Welsh by the multitalented performer Eddie Ladd, and a Christmas buffet with Cymdeithas Ceredigion. Suitable for more experienced learners. Contact Philippa Gibson if you'd like to know more. philippa.gibson@gmail.com

Nos Iau, 9 Rhagfyr 2021
Dolig Dysgwyr

7.00, nos Iau, 9fed o Ragfyr 2021, yn rhad ac am ddim ar Zoom.

Mae Cymdeithas Eisteddfodau Cymru'n cyflwyno:

Dolig Dysgwyr - Sesiwn Zoom Nadoligaidd arbennig ar gyfer dysgwyr a siaradwyr newydd. Cyhoeddir llinell y limrig yn rhifyn Rhagfyr o Steddfota. 

Am ragor o fanylion, ewch i dudalen Facebook y Gymdeithas, neu gysylltwch â Lois Williams (lois@steddfota.org)

An evening of Welsh language entertainment for Welsh learners and new speakers.

 

Adnoddau Ar-lein
Online Resources

Byddwn ni'n ychwanegu pethau newydd at frig y rhestr yma, a byddan nhw mewn teip du
We'll add any new links to the top of this list, and they will be in black type

Gwaith Cartre

Er ei bod yn eithaf tebyg na fydd Eisteddfod yn digwydd go iawn am sbel, mae ambell Eisteddfod rithiol yn digwydd, ac isod mae manylion un leol gyda chystadleuaeth i ddysgwyr (sy'n cael eu galw'n "Siaradwyr Newydd"). Mae rhestr o Eisteddfodau eraill yma:  http://smala.net/steddfota/?page_id=285
Although it is unlikely that an Eisteddfod will take place for a while, there are a few virtual Eisteddfodau taking place, and below are the details of local ones with a competition for learners (known as 'New Speakers'). There is a list of other Eisteddfodau here:  http://smala.net/steddfota/?page_id=285

EISTEDDFOD CYMDEITHAS CEREDIGION

Caffi Emlyn, Tanygroes

5 Mawrth 2022

Cawl ac Eisteddfod Gŵyl Dewi - (i ddechrau am 7:00 yr hwyr)

Mae angen bwcio i ddod i'r noson:  c.byrnejones257@btinternet.com

Beirniad: Y Prifardd Aneirin Karadog

CYSTADLEUAETH 12: Cystadleuaeth i siaradwyr newydd: Cerdd neu ryddiaith ar y testun ‘Gwreiddiau’
Gwobr: £10

Rhaid i bob ymgais unigol fod o dan ffugenw, gydag enw'r ymgeisydd ar wahân.  Derbynnir cynigion drwy’r post arferol neu drwy e-bost.

Dyddiad Cau: dydd Sul 20ed o Chwefror

Y cyfansoddiadau i law Carol Byrne Jones, Pencartws, Ffordd Tre-saith, Aber-porth, SA43 2EB c.byrnejones257@btinternet.com
Cyhoeddwyd gan Dysgu.com yn 2021 , dan drwydded Comins Creadigol.
Erys hawlfraint y lluniau gyda'r ffotograffwyr gwreiddiol. 
darllen ar y we / read on the web

datdanysgrifio o'r rhestr / unsubscribe from this list   

diweddaru dewisiadau tanysgrifio / update subscription preferences 

 

Facebook | Twitter

Email Marketing Powered by Mailchimp