Copy
Digwyddiadau Cymraeg yn ardal Aberteifi
Welsh language events in the Cardigan area

Pethe Cylch Teifi

Digwyddiadau Cymraeg yn ardal Aberteifi. 
Welsh language events in the Cardigan area.

Llun yr Wythnos - oes 'na unrhywbeth fwy prydferth na gôl ym munud ola'r gêm? (Cwestiwn rhethregol yw hwn, peidiwch â sgwennu mewn.)
Pic of the Week - is there anything more beautiful than a goal in the last minute of the game? (This is a rhetorical question, don't write in.)

Hysbysebion
Announcements

Clwb Haf
Summer Club 

(Mae'n flin 'da fi, dechreuodd hwn wythnos diwethaf, a doedd dim amser 'da fi wneud y cylchlythyr - gobeithio bydd modd i bobl ymuno o hyd - ebostiwch y tiwtoriaid isod am fanylion.)

Sesiynau anffurfiol i chi ymarfer eich Cymraeg trwy sgwrsio, canu, cwisys a gemau.

Mynediad
Mercher 10:00 - 11:30 - 
16 Mehefin 2021 am 6 wythnos cat43@aber.ac.uk 

Sylfaen a Chanolradd
Mercher 10:00 - 11:30 - 16 Mehefin 2021 am 6 wythnos mee25@aber.ac.uk 

Uwch
Mawrth 10:00 - 11:30
 - 15 Mehefin 2021 am 6 wythnos dgn2@aber.ac.uk 

Addas i ddysgwyr ardal Ceredigion, De Powys a Sir Gâr (iaith y de)
Suitable for South Walian dialect learners 
I fynychu, e-bostiwch am ddolen Zoom 
To attend, email for a Zoom link 
 
(I'm sorry, this started last week, and I haven't had time to do the newsletter recently - hopefully people will still be able to sign up - email the tutors for details.)

Informal sessions for you to practice your Welsh through conversation, singing, quizzes and games.

Mynediad / Entry
Wednesday 10:00 - 11:30 - 
16 June 2021 for 6 weeks cat43@aber.ac.uk 

Sylfaen a Chanolradd / Foundation & Intermediate
Wednesday 10:00 - 11:30 - 
16 June 2021 for 6 weeks mee25@aber.ac.uk 

Uwch / Advanced
Mawrth 10:00 - 11:30
 - 15 Mehefin 2021 am 6 wythnos dgn2@aber.ac.uk 

Addas i ddysgwyr ardal Ceredigion, De Powys a Sir Gâr (iaith y de)
Suitable for South Walian dialect learners 
I fynychu, e-bostiwch am ddolen Zoom 
To attend, email for a Zoom link 
 

Cymdeithas Edward Llwyd
Cystadleuaeth i Ddysgwyr

Dych chi’n dysgu Cymraeg?

Dyma’ch cyfle i ennill £150!
Cystadleuaeth: Erthygl i’r Naturiaethwr

Oes gennych chi ddiddordeb mewn byd natur, neu mewn effeithiau dyn ar fyd natur?

Y Naturiaethwr yw cylchgrawn Cymdeithas Edward Llwyd, sef Cymdeithas Genedlaethol Naturiaethwyr Cymru. 

Mae hon yn gystadleuaeth i ddysgwyr i ysgrifennu erthygl ar unrhyw bwnc sy’n ymwneud â byd natur neu effeithiau dyn ar fyd natur.

Dylech chi ysgrifennu rhwng 1,000 a 2,000 o eiriau a chroesewir lluniau addas i fynd gyda’r erthygl. Anfonwch yr erthyglau mewn dogfen Word neu raglen gyfrifiadurol debyg, os yn bosib, drwy ebost at: naturiaethwr@triban.net

Bydd erthyglau addas yn cael eu cyhoeddi yn Y Naturiaethwr, a bydd gwobr o £150 i’r erthygl orau.

Anfonwch eich erthygl erbyn 5ed o Orffennaf 2021 os gwelwch yn dda.

Mae enghreifftiau o’r Naturiaethwr i’w gweld ar y we, yma:
www.cymdeithasedwardllwyd.cymru/y-naturiaethwr/

Competition to write an article for Welsh language naturalists' magazine.

Her yr Haf 2021
Summer Challenge 2021

Sut dych chi am ymarfer eich Cymraeg dros yr haf? Mae digon o gyfleoedd i ddefnyddio a mwynhau eich Cymraeg dros y misoedd nesaf. Dewiswch chwech o’r heriau isod. Nodwch y dyddiad y gwnaethoch chi’r her a brawddeg neu ddwy yn sôn am eich profiad. Cwblhewch eich ffurflen erbyn 21 Awst i gael cyfle i ennill cwrs am ddim ym mis Medi (os dych chi’n ennill a dych chi wedi talu am eich cwrs newydd yn barod, byddwn yn trefnu ad-daliad).

Cliciwch yma am fanylion.
How will you practise your Welsh over the summer? There are plenty of opportunities for you to use and enjoy your Welsh over the coming months. Choose six of the following challenges. Note the date you completed the challenge and add a sentence or two about your experiences.  Submit your form by 21 August for a chance to win a free course in September (if you’ve already paid for your new course, we’ll arrange a repayment). 

Click here for details.

Pigion yr Wythnos

 • Y Clwb Darllen - chwech o sgwrsiau gyda chwech o ddysgwyr difyr, yng nghwmni Manon Steffan Ros
  Podcast where Welsh learners discuss what they've been reading
   
 • Y Gweiadur yw geiriadur ar-lein sy'n cynnwys cymorth gramadegol, i ddysgyr o bob safon. Mae ar agor nawr i ddefynddwyr newydd.
  Gweiadur is an online dictionary with grammatical support, for learners of all levels. It is now open to new users.

Sgwrsio... a mwy!
Conversation... and more!

Diweddariad cyffrous: mae un grŵp wedi dechrau cwrdd "yn y cnawd" eto. Allwch chi roi gwybod i ni os bydd eich grŵp yn dechrau cwrdd eto? Diolch! nic@dysgu.com

Dydy'r rhan fwya o grwpiau sgwrsio arferol ddim yn cwrdd ar hyn o bryd, ond mae llawer o gyfleoedd i ddysgwyr y Gymraeg gwrdd â'i gilydd a gyda Chymry Cymraeg a siaradwyr rhugl eraill bob wythnos. Os ydych chi'n gwybod am grwpiau eraill sy ddim yn y rhestr yma, rhowch wybod i ni, os gwelwch yn dda. 
Exciting update: at least one group has started to meet "in the flesh" again. Please let us know if your local group will be starting meeting again. Diolch! nic@dysgu.com

Most of the usual conversation groups aren't meeting at the moment, but there are still lots of online opportunities for Welsh learners to meet each other and with fluent Welsh speakers every week. If you know of other groups not listed here, please let us know.
Dydd Llun
 • Clwb Darllen Sir Gâr - bob yn ail dydd Llun / every other Monday, 3.00pm - 4.00pm. Addas i lefel Mynediad 1 a 2, sesiwn hwyliog ar Zoom / Suitable for Entry 1 & 2 level, an informal Zoom meeting. Cara Llywelyn-Davies cel19@aber.ac.uk

Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sul

Digwyddiadau

18 - 20 Mehefin 2021
Drama: Faust a Greta

THEATR BYW / LIVE THEATRE

Nos Wener/Friday . 18/06/21 . 7pm
Sadwrn/Saturday . 19/06/21 . 3pm & 7pm
Nos Sul/Sunday . 20/06/21 . 7pm
Addasiad cyfoes o hen glasur ar gyfer Cymru heddiw - yn ffrydio’n fyw yn syth i’ch ‘stafell fyw!

Wedi’i lwyfannu mewn theatr wag, mae byd tywyll a thwyllodrus, a phrofiadau newydd, yn aros amdanoch.

Pa mor bell allwn ni eich temtio?

TOCYNNAU £5
Faust + Greta is a modern interpretation of a timeless classic for today’s Wales - live streamed straight to your home!

Staged in an empty theatre, a dark and devious world, and new experiences beckon.

How far can we tempt you?

£5 TICKETS

Nos Wener, 18 Mehefin 2021
Sgwrs gyda Non Parri

Sgwrs ar Zoom gyda'r gantores Non Parry, am ei phrofiadau o iselder. Rhagor o fanylion ar Facebook yma neu ar wefan Meddwl.org.

I gofrestru am y sgwrs, cliciwch yma.

A Zoom webinar by musican Non Parry, yn Gymraeg.

Dydd Sadwrn, 19 Mehefin 2021
Gŵyl y Dysgwyr (ar-lein)

Dyma amserlen cyflawn Gŵyl y Dysgwyr fory - cliciwch yma i'w lawrlwytho, neu fan hyn i'w gweld ar Facebook.

Caiff y digwyddiadau eu cynnal ar Zoom ac ar Facebook Live.

Pa weithgaredd ydych yn edrych ymlaen ato fwyaf?
Here is the full timetable for tomorrow's Welsh learners festival -  click here to download it, or here to see it on Facebook.

The events will all be held on either Zoom or Facebook Live.

What activity are you most looking forward to?

Nos Fawrth, 22 Mehefin 2021
Darlith: O.M. Edwards ac Ysgolion Cymru

Cynhelir darlith nesaf y Cymmrodorion ar 22 Mehefin am 6.30yh ar-lein. 

O.M.Edwards A Chymreictod Ysgolion Cymru
 
yng nghwmni Ann Keane
Cyn Brif Arolygydd ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru
 
6.30yh Dydd Mawrth 22 Mehefin
I ymuno â’r digwyddiad cliciwch yma neu ewch trwy eu gwefan, lle gwelir rhagor o sgwrsiau, yn Gymraeg a Saesneg.
 
Mae'r ddarlith yn rhad ac am ddim ac yn agored i bawb.

A lecture on the great educationalist O.M.Edwards.

Nos Iau, 24 Mehefin 2021
Sesiwn Sgwrs y Rampin

Grŵp sgwrsio anffurfiol newydd ar gyfer dysgwyr a ffrindiau, yn nhafarn eiconig Cilgerran, Y Rampin (Mason Arms). Bob ail a phedwaredd nos Iau y mis, o 7.00yh ymlaen.

I unrhyw un a hoffai ymarfer eu Cymraeg mewn ffordd hamddenol iawn, beth am ddod draw i ymuno â ni? Waeth beth yw eich gallu, bydd ffrindiau sy'n siarad Cymraeg yma i sgwrsio a helpu gyda sgwrs bob dydd.

Rhagor o fanylion ar dudalen Facebook y dafarn
A new informal conversation group for Welsh learners and friends, in the iconic Cilgerran pub, The Rampin (Mason Arms). Every second and fourth Thursday evening, from 7.00pm onwards.

For anyone who would like to practice their Welsh in a very relaxed non-classroom way, why not come along & join us. No matter what your ability, Welsh speaking friends will be here to chat & help with every day conversation.

More details the pub's Facebook page

28 - 30 Mehefin 2021
Cwrs Haf 

Ymunwch â ni yn ein Cwrs Haf (arlein trwy Zoom) 3 diwrnod i adolygu’r gwaith dych chi wedi’i ddysgu’n y dosbarth. Cyfle i ymafer siarad yr iaith drwy’r dydd! Cliciwch ar ddolen y cwrs isod i gofrestru. Mae'r dosbarth blasu yn addas i ddechreuwyr pur.

Join us at our three day (online via Zoom) Summer course to revise what you have learnt in class. An opportunity to practise speaking Welsh all day long! Click on the course links below to register. The Taster class is for complete beginners.

Dydd Iau, 1 Gorffennaf 2021
Clwb Ffilm i Ddysgwyr

CLWB FFILM I DDYSGWYR

yng nghwmni Dilys Jones a Gill Griffiths

Ar gyfer dysgwyr lefel Canolradd, Uwch a Hyfedredd sy'n mynychu dosbarrthiadau yng Ngheredigion, Powys a Sir Gâr

10.00 - 11.00 Dydd Iau 1 Gorffennaf 2021
Croeso a chyflwyno ffilm Solomon a Gaenor.

10.00 - 11.00 Dydd Iau 8 Gorffennaf 2021
Trafod ffilm Solomon a Gaenor a chyflwyno ffilm Branwen

10.00 - 11.00 Dydd Iau 15 Gorffennaf 2021
Trafod ffilm Branwen

A new film club for Welsh learners. Suitable for Intermediate level and above.

2 - 27 Awst 2021
Cwrs Haf Dwys / Intensive Summer Course 

Pedair wythnos o ddysgu dwys, i fynd â chi trwy lefel cyfan o'ch taith iaith, boed yn ddechreuwr pur, neu'n ddysgwr profiadol.

Tri sesiwn dysgu ar Zoom bob dydd (Llun i Wener), cefnogaeth gan diwtor trwy ebost neu Zoom, a digwyddiadau anffurfiol gyda'r nos ddwywaith yr wythnos.

Cewch fynychu am ddwy wythnos, neu am y mis cyfan, i gyd am £90, gyda gostyngiadau pellach i bensiynwyr, myfyrwyr, neu'r rhai ar fudd-daliadau neu lwfans cyflogaeth.

Manylion pellach, a dolenni cofrestru ar y ffurflen hon.
Four weeks of intensive learning, to take you through one whole level of your language journey, whether you're a complete beginner, or an experienced learner.

Three daily teaching sessions on Zoom (Monday to Friday), tutorial support by email or Zoom, and informal evening events twice a week.

You can attend for two weeks, or for the whole month, all for £90, with further discounts for pensioners, students, or those on benefits or employment allowance.

Further details, and registration links on this form.

Adnoddau Ar-lein
Online Resources

Byddwn ni'n ychwanegu pethau newydd at frig y rhestr yma, a byddan nhw mewn teip du
We'll add any new links to the top of this list, and they will be in black type

Gwaith Cartre

Manylion cystadleuaethau (eisteddfodol ac fel arall) sy'n addas i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg, ynghyd â dyddiadau cau'r cystadleuthau yna.

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Philippa, philippa.gibson@gmail.com
Creative writing competitions suitable for Welsh learners, which are an excellent opportunity to practice your written Welsh. Note the "Dyddiad Cau" (closing date) - very often you will need to email or post your entries to arrive by this date.

For more details, contact Philippa, philippa.gibson@gmail.com
Er ei bod yn eithaf tebyg na fydd Eisteddfod yn digwydd go iawn am sbel, mae ambell Eisteddfod rithiol yn digwydd, ac isod mae manylion un leol gyda chystadleuaeth i ddysgwyr (sy'n cael eu galw'n bobl 'Cymraeg Ail Iaith'). Mae rhestr o Eisteddfodau eraill yma:  http://smala.net/steddfota/?page_id=285

Eisteddfod Genedlaethol

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi manylion cystadlaethau dysgu Cymraeg, gan gynnwys barddoniaeth (Cerdd i godi calon - Agored) a rhyddiaith (Blwyddyn Goll, hyd at 500 gair, Agored). Ceir rhagor o fanylion trwy ddilyn y dolenni isod. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 Mehefin 2021.

(045) Cystadleuaeth Barddoniaeth (Agored)

(046) Cystadleuaeth Rhyddiaith (Agored)

(047) Sgwrs ar Zoom (Mynediad)

(048) Taswn i’n gallu troi’r cloc yn ôl (Sylfaen)

(049) Llythyr at berson enwog (Canolradd)

(050) Sgwrs rhwng dau neu dri ar blatfform digidol (Agored)

(051) Pennod Gyntaf Nofel i Ddysgwyr ar lefel Canolradd (Agored i bawb, gan gynnwys siaradwyr rhugl)
The National Eisteddfod has published details of competitions for Welsh learners, including poetry ("A Poem to Warm the Heart" - Open) and prose ("The Lost Year", up to 500 words, Open). Further details can be found by following the links below. The closing date for entries is 1 June 2021.

(045) Poetry Competition (Open)

(046) Prose Competition (Open)

(047) Chat via Zoom (Entry level)

(048) If I could turn back the clock (Foundation)

(049) Letter to famous person (Intermediate)

(050) Conversation between 2 or 3 on a digital platform (Open)

(051) First Chapter of a Novel for Learners at Intermediate level (Open to all, including fluent speakers)

Gŵyl Fawr Aberteifi

Cystadlaethau Llên Gŵyl Fawr Aberteifi 2021 - Dyddiad cau 18fed o Fehefin

3. Cystadlaethau i Ddysgwyr. 

 1. Lefel Mynediad (hyd at 100 o eiriau)  £25 £10 £15

"Sgwrs rhwng dau berson mewn ciw"

 1. Lefel Sylfaen (hyd at 150 o eiriau) £25 £10 £15

 "Fy hoff ran o Gymru"

 1. Lefel Canolradd (hyd at 200 o eiriau)  £25 £10 £15

"Fy swydd gyntaf"

      4. Lefel Uwch (350 o eiriau neu fwy)   £25 £10 £15

 "Diwrnod Allan"

Dyddiad cau 18fed o Fehefin

Gellir anfon y gwaith at Rhidian Evans ar drwy’r post i’r cyfeiriad isod neu ar ebost i rhidian_evans@hotmail.com 

Rhidian Evans
Dolawenydd
Heol Caemorgan 
Aberteifi 
Ceredigion
SA43 1QU 
Cyhoeddwyd gan Dysgu.com yn 2021 , dan drwydded Comins Creadigol.
Erys hawlfraint y lluniau gyda'r ffotograffwyr gwreiddiol. 
darllen ar y we / read on the web

datdanysgrifio o'r rhestr / unsubscribe from this list   

diweddaru dewisiadau tanysgrifio / update subscription preferences 

 

Facebook | Twitter

Email Marketing Powered by Mailchimp