Copy

Cerddwyr Cylch Teifi

Dof mewn niwl, dof mewn heulwen,
A dof drwy’r glaw yn llawen –
Awn i gyd, pob un â gwên.
Terwyn

Cerddwyr Cylch Teifi

Ein teithiau nesaf
Our next walks

(Llun: Nick Smart)

Annwyl Gyfeillion,

Gan fod ein neges ddiwethaf atoch chi cyn taith mis Ionawr heb gynnwys dyddiadau pendant am y teithiau nesaf, rwy'n anfon hyn atoch nawr i gadarnhau ein bod yn trefnu’r teithiau isod, ac mae’r rhestr hefyd yn dangos enwau’r arweinwyr:

  • Sadwrn Chwefror 12fed - Llangrannog  -  Dafydd Dafis. 
  • Sadwrn Mawrth 12fed - Cwm Gwaun - Judith Wainwright
  • Sadwrn Ebrill 2il - Trefdraeth - Hedd Ladd Lewis

Byddwn yn anfon manylion taith Chwefror wythnos cyn y daith, wrth gwrs, fel arfer. 

Gobeithio bydd hyn yn eich galluogi i gadw’r dyddiadau’n rhydd i gerdded gyda ni!

Cofion gorau,

Philippa

 

--

Philippa Gibson

01239 654561

Dear Friends,

As our last message to you before the January walk did not include exact dates for the next walks, I am sending you this now to confirm that we are arranging the walks below, and the list also shows the names of the leaders :

  • Saturday February 12th - Llangrannog - Dafydd Dafis.
  • Saturday March 12th - Gwaun Valley - Judith Wainwright
  • Saturday April 2nd - Newport - Hedd Ladd Lewis

We’ll send out the February walk details a week in advance, of course, as usual.

Hopefully this will allow you to keep the dates free to walk with us!

Best wishes,

Philippa

 

--

Philippa Gibson

01239 654561

Rhannwch Rhannwch
Trydarwch Trydarwch
Anfonwch at ffrind Anfonwch at ffrind
Cyhoeddwyd gan dysgu.com yn 2022, dan drwydded Comins Creadigol.
Erys hawlfraint y lluniau gyda'r ffotograffwyr gwreiddiol. 
darllen ar y we / read on the web

dat-danysgrifio o'r rhestr / unsubscribe from this list   

diweddaru dewisiadau tanysgrifio / update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp