De afgelopen tijd hebben we mijlpalen bereikt. Voor een kwaliteitsimpuls in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling komt structureel € 10 miljoen extra beschikbaar, het kwaliteitsdocument is gereed en er zijn vier regionale bijeenkomsten in aantocht. U krijgt deze nieuwsbrief omdat u als ambtenaar, bestuurder of professional betrokken bent bij de aanpak van huiselijk geweld. We informeren u graag over de laatste ontwikkelingen.
Dit is de zesde digitale nieuwsbrief van RegioAanpak Veilig Thuis. Binnen het programma werken we met gemeenten en instellingen aan een verbeterd, toekomstbestendig stelsel van huiselijk geweld en kindermishandeling. Nog meer weten? Kijk op www.regioaanpakveiligthuis.nl
 

Tien miljoen extra voor kwaliteitsimpuls

Voor een kwaliteitsimpuls in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling komt per 2015 structureel € 10 miljoen extra beschikbaar. Dat is afgesproken in een bestuurlijk overleg tussen de VNG, de Federatie Opvang  en staatssecretaris Van Rijn. Met het geld kunnen de instellingen en gemeenten de ambities uit de regiovisies waar maken. Ook kan het nieuwe objectieve verdeelmodel op een geleidelijke manier worden ingevoerd.  

In gesprek over prestaties? Gebruik het kwaliteitsdocument 

In het kwaliteitsdocument Opvang slachtoffers van huiselijk geweld hebben gemeenten en instellingen gedeelde noties over kwaliteit opgeschreven. Het kwaliteitsdocument is op 13 mei officieel gelanceerd bij het landelijk congres over Vrouwenopvang. Het document helpt instellingen hun kwaliteitsbeleid verder te ontwikkelen. Het is ook een hulpmiddel bij het gesprek tussen instellingen en gemeenten over prestaties en kwaliteitseisen.  
 lees meer » 
 

Kom naar een van de regiobijeenkomsten
 

Gemeenten ondersteunen om het beleid voor de aanpak van huiselijk geweld effectief in de praktijk te brengen. Dat is het doel van vier regionale bijeenkomsten (in juli en september), een vervolg op het landelijk congres van vorig jaar. De bijeenkomsten zijn een gezamenlijk initiatief van het programma RegioAanpak Veilig Thuis, het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie. Na een plenair overzichtsverhaal zijn er vijf masterclasses waarin we thema’s uitdiepen.

Resultaten Verbeterplan Vrouwenopvang zijn merkbaar 

Het Verbeterplan Vrouwenopvang heeft geleid tot een merkbare verbetering van de kwaliteit van de opvang. Medewerkers van de opvang, gemeenteambtenaren en andere betrokkenen sloten het verbeterplan af met het congres ‘Een krachtig perspectief’. Uit de verhalen van betrokken kwam  naar voren dat slachtoffers veel meer dan vroeger zelf de regie houden op hun leven en dat ook kinderen worden gezien en behandeld. 
 lees meer » 
 

Gesmeerde samenwerking in de regio Arnhem 

In de regio Arnhem ligt de concept regiovisie aanpak van huiselijk geweld bij de colleges van B en W. Ambtelijk werkten Arnhem en de regiogemeenten, Renkum in het bijzonder, prettig samen. Wat niet wegneemt dat er op punten flink is gediscussieerd, bijvoorbeeld over het al of niet vóórkomen van eer gerelateerd geweld in de regio. Of over het doorbreken van handelingsverlegenheid. Joan de Graaff en Desiree Veer vertellen in een dubbelinterview.   
 lees meer »
 

Mijn kind hoeft niet hetzelfde mee te maken 

Het is cruciaal dat kinderen in de opvang hulp krijgen om te voorkomen dat geweld overgaat van generatie op generatie. De VNG, de Federatie Opvang en Staatssecretaris Van Rijn (VWS) hebben daarom afgesproken dat alle opvanginstellingen aan het werk gaan met de hulpvraag van kinderen (Veerkracht methodiek). Bij het congres over Vrouwenopvang was er veel belangstelling voor de workshop ‘Mijn kind hoeft niet hetzelfde mee te maken’.
 lees meer »
 

Regiovisie Zeeland is in concept klaar

De regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Zeeland is in concept gereed. De visie is opgesteld door het CZW Bureau, het gezamenlijke Zeeuwse bureau voor beleidsondersteuning Zorg en Welzijn. De aanpak is op de schaal van de gehele provincie, maar tegelijkertijd ligt er een sterke nadruk op lokaal werken. Het nieuw te vormen AMHK moet op een laagdrempelige manier aansluiten bij lokale teams.     
 lees meer »
 

Hoe gaat het in het land?

De tijd gaat dringen voor het maken van een regiovisie. Over ruim een half jaar moeten alle regio’s een visie klaar hebben en de zomervakantie komt eerst nog tussendoor. Hoe is de situatie in de verschillende regio’s? Rinkse Masselman, implementatieadviseur bij programma RegioAanpak Veilig Thuis maakt de balans op. ‘De uitgangspunten van de visie van de G4 worden overal onderschreven, maar elke regio geeft er zijn eigen kleur aan.’ 

 

RegioAanpak Veilig Thuis. Naar een samenhangende aanpak van geweld in huiselijke kring.
 

Webredacteur | Marjan Arenoe, Marjan@tondeldoosmedia.nl
 
Wilt u op de hoogte blijven? Vanuit het programma zullen we u geregeld informeren over nieuwe ontwikkelingen. U vindt alle informatie op onze website
www.regioaanpakveiligthuis.nl. Bij nieuws en ontwikkelingen die u als belanghebbende moet weten, verschijnt deze nieuwsbrief. Hebt u vragen over uw eigen aanpak? Wilt u ondersteuning of advies bij het opzetten van een regiovisie? Wij helpen u graag. Mail naar info@regioaanpakveiligthuis.nl.
Email Marketing Powered by Mailchimp