Copy
View this email in your browser

 

Waarom is het waardevol om te meten aan ongeregeld hoge grondwaterstanden? Wat valt er onder de verkennende metingen die het NOBV uitvoert? En waar wordt een IGRS voor gebruikt? Daarover leest u meer in deze nieuwsbrief. In maart was weer een deelexpeditie en organiseerden we een online informatie- en vragenuur over SOMERS waar we deze nieuwsbrief op terugkijken. Ook brengen we graag de nieuwe infographic over het onderzoeksprogramma onder de aandacht. En hebt u onze podcastseries Studio Veenweide & Studio Veenweide - De Verdieping al beluisterd? De veldreportages zijn ook los te beluisteren via de NOBV-website.

Veel kijk- lees- en luisterplezier gewenst! 

Pui Mee Chan, programmamanager NOBV 

Nieuws uit het veld

In Aldeboarn vindt momenteel een vergelijkingsproef van verschillende fluxkamers plaats. De kamerset die is gebouwd door de VU voor de meetplot in Vegelingsoord, is tijdelijk geplaatst naast de Eosense-kamers die in het maatregelplot in Aldeboarn staan. Ook de kamers voor mobiel meten zijn tijdelijk in het maatregelplot geplaatst ter vergelijking. De proef is bedoeld om vast te stellen in hoeverre verschillende typen kamers (Eosense, VU, mobiel meten en handmatige kamers) vergelijkbare fluxen opleveren. Ook wordt onderzocht in hoeverre de kamerfluxen vergelijkbaar zijn met die van de eddy covariance, een methode om de emissies van een groter gebied te meten. Omdat bij de verschillende NOBV-locaties met verschillende systemen worden gemeten is het, met het oog op het vergelijken van de CO2-emissies van verschillende locaties, belangrijk om te weten in hoeverre verschillende systemen tot verschillende metingen leiden. Op dit moment worden er binnen de vergelijkingsproef alleen CO2-emissies gemeten. In de toekomst zal er mogelijk ook gekeken worden naar aanvullende zaken als bodem-, lucht-, en grastemperatuur en bodemvocht binnen. Ook zal er mogelijk buiten de kamers gemeten worden om te testen in hoeverre de aanwezigheid van de kamers deze variabelen beïnvloedt en in hoeverre die invloed anders is voor kamers met hoge versus lage wanden.
Zodra de vergelijkingsproef is afgerond zullen de VU-kamers van Aldeboarn verhuizen naar de meetlocatie in Vegelinsoord. Daar wordt sinds eind vorig jaar gemeten aan moerige grond. Op de meetplot daar zijn inmiddels verschillende sensoren, peilbuizen en het meteo station geplaatst.
Op de meetlocatie in Rouveen was er muizenvraat waardoor bekabeling moet worden hersteld. Ook was een vochtprobleem in een van de analyzers, maar dat is inmiddels weer verholpen.
In Lange Weide is de eddy covariance-mast geplaatst. Wilt u meer weten over metingen met de eddy covariance? Doe dan mee met de Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden op 30 mei of beluister de veldreportage met onderzoeker Ronald Hutjes uit aflevering 6 van Studio Veenweide.

Meer weten over de bestaande onderzoekslocaties? Bekijk de locatiefactsheets op de website.

Monitoringssysteem SOMERS en rekenregels

Om te bepalen of de reductiedoelstelling van 1 Mton uit veenweiden zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord op termijn daadwerkelijk wordt gehaald, moet de landelijke CO2-uitstoot reductie in het veenweidegebied jaarlijks worden bijgehouden. Daarvoor is SOMERS (Subsurface Organic Matter Emission Registration System) ontwikkeld. Met dit monitoringssysteem kan de CO2-uitstoot op perceelsniveau worden bepaald – met én zonder maatregel.
Met SOMERS zijn rekenregels bepaald die als indicatieve ondersteuning kunnen dienen bij het bepalen van de effecten van voorgestelde maatregelen op de broeikasgasuitstoot in het veenweidegebied. Het zijn inschattingen voor ‘karakteristieke’ situaties in drie verschillende gebieden in Nederland. De modellen waarmee deze rekenregels zijn opgesteld hebben als hoofddoel het monitoren van de reductie van emissie van broeikasgassen, en kijken dus naar het peilgestuurde veenweidegebied in heel Nederland. De rekenregels voor de karakteristieke’ situaties in drie verschillende gebieden in Nederland zijn te vinden op onze website. Een toelichting op het gebruik van de rekenregels vindt u hier.
Eind mei wordt een uitgebreide rapportage over SOMERS opgeleverd. In maart organiseerden we een online informatie- en vragensessie over SOMERS. Deze sessie is hier terug te kijken. 

Nieuwe meetlocaties

In Zegveld gaan binnenkort de metingen aan Klei in veen van start. Daarmee onderzoekt het NOBV een nieuwe maatregel om broeikasgasemissies en bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan. Meer informatie over klei in veen is hier te vinden.
In Demmerik is bij Staatsbosbeheer een geschikte locatie gevonden voor het meten aan grasland met ongeregeld hoge grondwaterstanden bij extensief gebruik.  Hier is al langere tijd sprake van natte omstandigheden door een hoog slootpeil, maar de grondwaterstand wordt niet gestuurd met een waterinfiltratiesysteem. De grondwaterstand kan dus in droge periodes nog wel uitzakken. Bekijk voor meer informatie over grondwaterstand deze animatie.
In de Krimpenerwaard zijn de verkennende metingen aan cranberrypercelen gestart. Er zijn peilbuizen geplaatst waarmee de grondwaterstanden bij cranberryteelt gemeten worden. Ook zijn er sensoren geplaatst om bodemvocht en bodemtemperatuur te meten. In Zegveld worden ook peilbuizen en sensoren geplaatst ten behoeve van de verkennende metingen aan miscanthus.
In het Ilperveld zijn de verkennende metingen aan veenmosgroei van start gegaan. Veenmos groeit hier in kleine vakken waar geëxperimenteerd wordt met aanzuring als aanvullende maatregel. Als onderdeel van het Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIP-NL) zal er worden opgeschaald, waardoor de koolstofvastlegging van veenmos door het NOBV kan worden onderzocht. Broeikasgasfluxen worden op deze locatie gemeten met een EC-mast. Ook zal er vier keer per jaar de maaiveldhoogte worden gescand met een laserscanner om aangroei van veenmos en massatoename in kaart te brengen.
Kijk voor meer informatie en de animatie over natte teelten op de website.

Infographic

In deze infographic is het onderzoek van het NOBV samengevat.

Satellietmetingen

Op een aantal locaties wordt naast broeikasgasuitstoot ook bodemdaling intensief gemeten met behulp van de InSAR meetmethode. InSAR staat voor Interferometric Synthetic Aperture Radar. InSAR gebruikt radarbeelden die van de aarde worden gemaakt met een satelliet. Per jaar worden tot vele tientallen beelden verkregen van hetzelfde gebied. Dit wordt gebruikt om gedetailleerde tijdreeksen van hoogteverandering uit af te leiden. InSAR maakt daarvoor gebruik van de fase van de golf van het bij de satelliet terugkerende aan de grond gereflecteerde signaal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een IGRS. IGRS staat voor Integrated Geodetic Reference Station. Dit bestaat uit een gefundeerde GNNS (Global Navigation Satellite System)-mast met een frame met daarop bevestigd radarreflectoren en referentiepunten voor verschillende hoogtemetingen. Het IGRS is gefundeerd in de (verondersteld) stabiele zandondergrond waarvan ook de eventuele beweging wordt gemeten. Op die manier kunnen andere metingen absoluut gemaakt worden. Op de meetlocaties Rouveen en Zegveld worden bodemdalingsmetingen gedaan met behulp van InSAR en IGRS. Deze meetmethode is onderdeel van een groter (internationaal) netwerk. Bekijk de factsheet voor meer informatie over deze meetmethode. Na de zomer organiseren we een webinar over InSAR en GNNS. Meer informatie daarover volgt in de volgende nieuwsbrief.

Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Op 28 maart was er weer een deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. In deze editie gingen we samen met de Radboud Universiteit Nijmegen (RUN) in op de metingen die de Radboud Universiteit uitvoert binnen het NOBV. Junior onderzoeker Tom Heuts en Reinder Nouta, projectleider en onderzoeker bij Wetterskip Fryslan, gaven een toelichting op de mobiele metingen die de RUN uitvoert binnen het NOBV. Onderzoeker Christian Fritz en Fons Smolders, bijzonder hoogleraar biogeochemie, gingen in op biochemische processen, stikstof en de koolstofcyclus. Post-doc onderzoeker Ralf Aben zoomde samen met PhD Judith van der Knaap tot slot in op locaties waar de Radboud Universiteit onderzoek doet en op innovaties op het gebied van meetapparatuur. U kunt de deelexpeditie terugkijken via deze link.
Op 30 mei van 10.00-11.30 uur is er in samenwerking met Wageningen University (WU), TNO en het NKB een nieuwe online Deelexpeditie. Aan bod komen onder meer broeikasgasmetingen met behulp van eddy covariance, vliegtuigmetingen en opschaling. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen. Aanmelden voor deze deelexpeditie kan via deze link.

Agenda

23-27 mei: European Geosciences Union General Assembly
30 mei: Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden
13-15 september: ICOS (Integrated Carbon Observation System) Science Conference 2022
9 oktober: Nationaal Congres Bodemdaling
3 november: LOSS-symposium
 

Website Website
Email Email
YouTube YouTube
LinkedIn LinkedIn
Copyright © STOWA 2022, Alle rechten voorbehouden. Vragen? Mail naar info@nobveenweiden.nl

Wil je graag wijzigen hoe je deze email ontvangt?
Pas je instellingen aan or schrijf je uit van deze lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp