Copy
View this email in your browser
Nyhetsbrev

Aldersvennlig Norge – følg oss på Facebook!

Desember 2019

Eldre er mer enn omsorg

Vi blir flere eldre og vi lever lenger. Om få år er vi dobbelt så mange eldre som i dag. Mange av oss lever nesten en tredel av livet vårt som pensjonister. De fleste av disse årene som friske med uutnyttede ressurser. Eldrepolitikk er utvilsomt mer enn helse og omsorg.

Regjeringens program for et aldersvennlig Norge dreier seg om de friske eldre og det de representerer.

– Skal vi lykkes med en aldersvennlig fremtid må hele storsamfunnet involveres. Dette er et ansvar på tvers. De eldre har selv et ansvar for å bidra til at de får en bra alderdom. Næringsliv, offentlige virksomheter, stat, kommune og frivilligheten må forstå hva denne gruppen kan bidra med, sier Trude Drevland som leder rådet for et aldersvennlig Norge.

I 2016 la regjeringen frem strategien Flere år – flere muligheter, som i hovedsak retter seg mot personer i 60–70 årene som står mellom arbeidsliv og pensjonistliv. Strategien konkretiseres gjennom eldrereformen Leve hele livet. Reformen består av fem innsatsområdet: et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Et aldersvennlig Norge operasjonaliseres gjennom et eget nasjonalt program som hovedsakelig retter seg mot aktører og sektorer utenfor helse- og omsorgssektoren.

Den demografiske endringen med flere eldre blir ofte presentert som trussel mot velferdsstaten og en utfordring for helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Men faktum er at vi lever lenge som friske pensjonister. I aldersgruppen 67-79 år var det 12,6 prosent av befolkningen som brukte helse- og omsorgstjenester i 2017 (SSB). De mange, friske, spreke og aktive eldre er en ressurs for samfunnet.

Nordmenns pensjonsalder går sakte, men sikkert oppover. I gjennomsnitt pensjonerer vi oss når vi er 65,5 år (SSP). Årsaken til at folk pensjonerer seg tidlig er sammensatt. Noen ønsker det selv, mens andre føler at de må. Uavhengig av årsak er det mange gode, friske år som skal leves uten å skulle gå på jobb. Disse årene må fylles med meningsfullt innhold for å holde helseproblemene på avstand. Det er dette programmet for et aldersvennlig Norge har i oppdrag å jobbe for, både gjennom bevisstgjøring og gjennom konkret involveringstiltak.

Programmet for et aldersvennlig Norge
Helsedirektoratet har fått et oppdrag for 2019–2020 med å etablere programmet som består av fem oppgaver:
  1. Planlegg for egen alderdom – en kampanje på tilrettelegging av bolig, sosialt fellesskap og et aktivt liv
  2. Eldrestyrt planlegging av aldersvennlige lokalsamfunn
  3. Nasjonalt nettverk for aldersvennlige kommuner – basert på WHOs konsept
  4. Partnerskapsordning for aldersvennlige organisasjoner, institusjoner, bedrifter og virksomheter
  5. Ta i bruk seniorressursen i arbeidsliv og frivillig arbeid
Rådet for et aldersvennlig Norge ble etablert i 2019 og består av representanter for syv ulike organisasjoner og virksomheter som skal bidra til gjennomføringen av programmet. Rådet ledes av Trude Drevland. Programmet har sekretariatsfunksjon for rådet. Fra 2021 skal det etableres et senter for et aldersvennlig Norge i Ålesund. Programmets arbeid vil videreføres av senteret. Senteret skal samlokaliseres med det nasjonale eldreombudet som etableres i 2020.
Hvem er de eldre i Norge i dag?
Er de bare syke og pleietrengende? Se vår nye video!

Eldrerådene har aldri vært viktigere

– De eldre utgjør betydelige ressurser, ikke minst for lokalsamfunnet og nærmiljøet. Gevinstene er store dersom det legges til rette for at eldre kan delta aktivt med erfaring, kunnskap, tid og overskudd, sier Ingrid Køhler Knutsen, prosjektleder for programmet for et aldersvennlig Norge.

En av oppgavene i programmet handler om eldrestyrt planlegging, som betyr at de eldre selv må trekkes inn og engasjeres.

– Kommunene bør involvere eldre i arbeidet med å planlegge og utforme nærmiljø og lokalsamfunn. De kommunale og fylkeskommunale eldrerådene inviteres særskilt gjennom programmet til å ta del i arbeidet med å skape et aldersvennlige Norge, legger Knutsen til.

Høstens lokalvalg betyr også nye eldreråd i kommuner og fylkeskommuner. Og her har Aldersvennlig Norge sett det som viktig å skape oppmerksomhet og interesse for eldrerådenes funksjon og rolle i lokalsamfunnet.

Representanter for Aldersvennlig Norge med rådsleder Trude Drevland i spissen har deltatt på ulike arenaer og samlinger der kommunale og fylkeskommunale eldreråd møtes. Det har gitt gode muligheter til å få direkte dialog med eldrerådene

I løpet av etableringsåret for programmet for et aldersvennlig Norge har Drevland deltatt på om lag 50 arrangementer. Tidligere i år ble utvalgte eldreråd invitert til dialogmøte for å dele innspill til arbeidet i programmet og hvordan programmet kan understøtte eldrerådene i deres arbeid. I mai skal det arrangeres en nasjonal konferanse for eldrerådene.

Eldres medvirkning er også en av grunnsteinene i Verdens helseorganisasjons konsept og nettverk for aldersvennlig byer og lokalsamfunn (WHO Global Network for Age-friendly Cities and Communities). Som en del av programmet for et aldersvennlig Norge har KS, kommunesektorens interesseorganisasjon, tatt på seg å utvikle modeller og nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn i Norge. Her er rundt 80 kommuner med i arbeidet.

Vi ønsker dialog

I programmet og rådet ligger det et betydelig informasjons- og kommunikasjonsbehov. Vi ønsker å ha en tett og god dialog med samfunnet rundt oss. Som en del av kommunikasjonsarbeidet har vi etablert en nettside som støttes av en Facebook-side. Dere finner nettsiden våre under aldersvennlig.no og Aldersvennlig Norge på Facebook.

Etter hvert som dere blir bedre kjent med oss, håper vi dere vil ta kontakt og komme med innspill og forslag. Å skape et aldersvennlig samfunn handler om hva vi som samfunn kan gjøre for at eldre skal kunne delta, leve aktive liv og bevare sin selvstendighet så lenge som mulig. Samtidig handler det om den enkeltes ansvar for eget liv, helse og alderdom. Det er begge disse perspektivene vi i et Aldersvennlig Norge jobber for og skal jobbe for. Her trenger vi alles bidrag. Dette er et ansvar på tvers.

KONTAKT:
Ingrid Køhler Knutsen
Helsedirektoratet
+47 402 26 475
aldersvennlignorge@helsedir.no
Aldersvennlig Norge på Facebook
Aldersvennlig Norges nettside


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Aldersvennlig Norge · Postboks 220 Skøyen · Oslo, 0213 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp