Copy
FAKTA FRA MANIFEST ANALYSE
HØY RISIKO VED INNSKUDDSPENSJON

Med det populære produktet innskuddspensjon, kan børssvingninger utenfor den enkeltes kontroll føre til at ytelsen faller fra 50 prosent til 20 prosent av sluttlønn, avhengig av pensjoneringstidspunkt.

19. MARS 2013


OPP OG NED: OECD illustrerer store svingninger i ytelsene ved innskuddspensjon. Kurvene viser pensjon som andel av sluttlønn ved ulike pensjoneringstidspunkt i fire land. Kilde

Manges tjenestepensjoner blir endret fra ytelsesbasert ordning til innskuddsbasert. Dette flytter risiko fra pensjonskassene og finansbransjen over til den enkelte. 

 Ytelsespensjon betyr at ordningen garanterer en viss ytelse, for eksempel en prosent av sluttlønn.

• I privat sektor blir slike ordninger erstattet med innskuddspensjon, der bare innskuddet er gitt, mens ytelsen kommer an på hvordan innskuddspengene forrenter seg (for eksempel på børsen).

• I offentlig sektor har de ansatte klart å beholde ytelsesprinsippet.


PENSJONSLOTTERIET
Hvilken inntekt pensjonisten får å leve av, blir med innskuddsordning avhengig av svingninger i den kapitalistiske økonomien, børskurser og så videre. En studie fra OECD, gjengitt av The Economist, viser hvor store utslag som følger av flaks og uflaks i «pensjonslotteriet».

 
• En amerikaner med maks flaks gikk av med pensjon på toppen av dot.com-boomen, rundt år 2000, og fikk 50 prosent av sluttlønn i pensjon.

• En ansatt født ti år senere, med nøyaktig samme oppsparing, ville fått kun 20 prosent av sluttlønn.


Les mer hos The Economist

OM REGNESTYKKET
OECD har simulert utfallene for ansatte i ulike land gjennom de siste 70 årene. De har spart 5 prosent av lønna gjennom 40 år. 60 prosent er spart i aksjer, 40 prosent i statsobligasjoner. 

Manifest senter for samfunnsanalyse
Besøksadresse: Kristian Augusts gate 11
Postadresse: Postboks 0179, St.Olavs Plass, 0130 Oslo
post@manifestanalyse.no
telefon: 22 99 52 10