Copy
FAKTA FRA MANIFEST ANALYSE

Boligbygging alene ikke nok

  • Økt boligbygging er eneste tiltak mot prisveksten med bred politisk støtte 
  • Erfaringer fra Irland viser at massiv boligbygging alene ikke demper prisene
  • Det kommer fram i «Når boligboblen brister», en ny rapport om boligboomen i Irland og Norge

13. DESEMBER 2012


FORKLARING: Utviklingen i prisvekst og boligbygging i Irland. Kilde: BIS, OECD og CSO.

Norge har siden tidlig 90-tall opplevd at boligprisene har vokst langt raskere enn reallønningene. De økende prisene har ofte blitt forklart med manglende boligbygging, særlig fra bankene og byggenæringen. Erfaringer fra andre land viser derimot at økt boligbygging alene ikke nødvendigvis demper prisene. 

Irland opplevde gjennom 1990- og første del av 2000-tallet en liknende prisutvikling i boligmarkedet som Norge. Mellom 1995 og 2007 tredoblet prisene seg. Den voldsomme prisveksten ble forklart med økonomisk vekst, befolkningsøkning og for lite boligbygging. Irske myndigheter la derfor til rette for massiv utbygging av nye boliger for å dekke etterspørselen og stabilisere prisene.

Men som det framgår av figuren over lyktes de ikke: selv om boligbyggingen vokste kraftig, særlig etter 2002, førte det ikke til en utflating av prisene. Husstandenes forventning om videre prisvekst var så sterk at de fortsatte å ta opp store lån og drive prisene oppover, før det til slutt endte i kollaps. 

GJØR NORGE NOK? 
Med sterk prisvekst (se figur under) og den høyeste gjeldsgraden av alle OECD-land er det nødvendig å få kontroll på prisveksten for å redusere trusselen boligmarkedet utgjør mot norsk økonomi. Hittil har økt boligbygging vært det eneste politiske tiltaket med bred politisk støtte. Erfaringene fra Irland viser at det ikke er noen garanti for at boligbygging alene demper prisene.


KILDE: Statsbudsjettet 2013

Statsviter Terje Solberg har skrevet mastergrad om boligboblen i Irland og likheten mellom den og situasjonen i Norge. Med støtte fra Manifest Master-programmet har han skrevet rapporten «Når boligboblen brister», hvor han presenterer sine hovedfunn. Les hele rapporten her

Manifest senter for samfunnsanalyse
Besøksadresse: Kristian Augusts gate 11
Postadresse: Postboks 0179, St.Olavs Plass, 0130 Oslo
post@manifestanalyse.no
telefon: 22 99 52 10