Copy
EGR nieuwsbrief editie 11

Nieuwsbrief # 12

 

Van de voorzitter

2015 wordt een belangrijk jaar voor onze jonge coöperatie. Dit jaar moeten we een aantal belangrijke stappen gaan zetten om ons goed te kunnen ontwikkelen.

Allereerst wordt op 26 februari onze eerste formele ALV gehouden. Niet alleen doen we dan verslag over het eerste boekjaar van de coöperatie, maar ook kunnen we dan voor het eerst een bestuur en een ledenraad kiezen. Ik hoop dat jullie allemaal komen.

Verder zullen we dit jaar ook een aantal projecten gaan opstarten op het gebied van energiebesparing en energieopwekking. Om deze projecten te kunnen uitvoeren hebben we energieke mensen nodig. Jullie kunnen ons helpen bij het verder vorm geven van onze producten en dienstverlening. Daarom voor 2015:

ALV 2015

Op 26 februari 2015 organiseren we een algemene ledenvergadering. Aanvang 20.00 (entree vanaf 19.30) in de Boodschap in Rijen. Alle leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • Opening door de voorzitter

 • Verslag van het eerste boekjaar (september 2013 tot en met 31-12-2014), tevens plannen voor het komende jaar, door het bestuur en de werkgroepen

 • Financieel verslag over het eerste boekjaar door de penningmeester

 • Decharge van het bestuur

 • Verkiezing van het nieuwe bestuur

 • Verkiezing van de ledenraad

Pauze

 • Gezamenlijke discussie over ontwikkelingen in de markt en de kansen die er voor ons liggen

Dit is je kans om actief mee te werken aan een klimaatneutraal Gilze en Rijen. Heb je interesse en ambieer je een zetel in de ledenraad of bestuursfunctie? Meld je vóór 10 februari 2015 aan via info@energiegilzerijen.nl

Bestuursverkiezing

De coöperatie bestaat voor en door de leden. Er is gekozen voor een structuur met een klein bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en een aantal werkgroepen. Dit heeft gewerkt, maar nu projecten groter gaan worden, vraagt dit ook meer van het bestuur. Met het oog op de komende ontwikkelingen is een breder bestuur nodig voor ontlasting van huidige bestuursleden, betere verdeling van de taken en de inbreng van meer expertise.

We verwachten van de voorzitter en bestuursleden dat hij/zij aanwezig is bij de maandelijkse bestuursvergaderingen. Daarnaast heeft hij/zij voldoende tijd om een actieve rol te spelen in alle werkzaamheden die bij een bestuursfunctie horen.

Een bestuurder van Energie Gilze Rijen is iemand die één of meerdere van de volgende eigenschappen heeft, hij / zij:

- heeft een netwerk, vooral lokaal en regionaal.

- weet waar we financiering vandaan halen voor de coöperatie.

- kan de samenleving betrekken bij het lokale energievraagstuk.

- heeft technische expertise en volgt recente ontwikkelingen op de voet.

- strategische keuzes maakt waar we op gaan inzetten.

Conform de oprichtingsakte van de coöperatie wordt alleen de voorzitter hoofdelijk gekozen, de overige bestuursleden worden door de ALV benoemd, maar het Bestuur verdeeld onderling de taken.

Indien er meerdere kandidaten zijn voor de rol van Voorzitter zullen deze tijdens de ALV de gelegenheid krijgen zich kort voor te stellen. Daarna volgt een schriftelijke stemming. De kandidaat met de meeste stemmen is gekozen.

Tijdens de komende ledenvergadering zijn de huidige voorzitter en penningmeester aftredend en herkiesbaar.

Heb je interesse en ambieer je een zetel in het bestuur? Meld je vóór 10 februari 2015 aan via info@energiegilzerijen.nl. Geef hierbij duidelijk aan of je als kandidaat bestuurslid of als kandidaat voorzitter aanmeldt.

Instellen van een ledenraad

Meer leden en meer verantwoordelijkheden zijn de aanleiding om verandering aan te brengen in de organisatiestructuur. Er staan een aantal grote projecten op stapel, zowel binnen de coöperatie als in samenwerking met de VEC. De coöperatie zal er nu op moeten anticiperen door de organisatiestructuur van Energie Gilze Rijen aan te passen.

Tijdens de ALV van 26 februari wordt dit allemaal toegelicht en gevraagd aan de leden om hiermee in te stemmen. Zorg dat je bij dit belangrijk besluit erbij kunt zijn!!! Noteer vast in je agenda!!!

Energie Gilze Rijen is een coöperatieve vereniging waar de leden het voor het zeggen hebben.

Een coöperatieve vereniging als Energie Gilze Rijen is er voor en door de leden. Een ledenraad geeft een stem als afvaardiging van de leden. Zeker wanneer er sprake is van een evenredige verdeling vanuit de verschillende dorpskernen, kan de ledenraad een stem geven aan wat de leden willen richting het bestuur. Andersom legt het bestuur verantwoording af aan de ledenraad. Een indicatie voor de tijdsinspanning is drie maal per jaar een overleg tussen de ledenraad en het bestuur. De huidige raad van advies kan te allen tijde het bestuur en de werkgroepen (blijven) adviseren.

Voor de ledenraad zijn de volgende vacatures:

 1. 3 leden uit Gilze

 2. 5 leden uit Rijen

 3. 2 leden uit Molenschot

 4. 2 leden uit Hulten

Heb je interesse en ambieer je een zetel in de ledenraad? Meld je vóór 10 februari 2015 aan via info@energiegilzerijen.nl

Energiecafé
Tot slot

En verder …. alle leden en het (nieuwe) bestuur en ledenraad zijn van harte welkom tijdens de Energie Cafés, die in het voorjaar van 2015 opnieuw van start zullen gaan. Hou de website en nieuwsbrief in de gaten voor meer info!

 

Ja, ik wil lid worden van Energie Gilze Rijen!
Share
Tweet
Forward to Friend