Copy
Nieuwsbrief Schone Maaswaterketen
Editie 6, jaargang 2, april 2018
Bekijk deze e-mail in uw browser

De Maas kan en moet schoner. Binnen de Schone Maaswaterketen werken waterschappen en waterbedrijven rond de Maas samen om de waterkwaliteit van de Maas duurzaam te verbeteren. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

De samenwerking smaakt naar meer!

Op woensdag 4 april heeft de bestuurlijke bijeenkomst 'Beloften voor de toekomst' plaatsgevonden op de historische locatie Slot Loevestein. We kijken terug op een energieke bijeenkomst. Met veel enthousiasme zetten waterschappen en drinkwaterbedrijven samen stappen om het water in de Maas en het Maasstroomgebied schoner te maken. Er mag met trots worden gekeken naar wat er is bereikt. De link naar het overkoepelend eindrapport vindt u onderaan deze nieuwsbrief, net als de link naar de beide onderliggende technische rapporten. Conclusie van de bijeenkomst was dat wij als Maaswaterketenpartners blijven samenwerken.

Tijdens de bijeenkomst is het startsein gegeven voor gezamenlijke beloften voor de toekomst. In verschillende discussierondes  is met elkaar van gedachten gewisseld over de verdere samenwerking. De opbrengsten van deze discussies worden vertaald in een werkprogramma voor de komende jaren, waarin onder andere aandacht is voor aanpak bij de bron en internationale samenwerking. In het najaar van 2018 is dit programma definitief. Ook leggen we dan de verdere samenwerking vast in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met een meer permanent karakter. Wij houden u uiteraard op de hoogte.


Peter Verlaan 
Voorzitter Stuurgroep
Schone Maaswaterketen 
Bekijk hier alle foto's van 4 april 2018

"Er zijn nu mooie, concrete resultaten behaald. De vervolgstappen moeten ook heel haalbaar en concreet zijn met een duidelijk doel voor ogen."

Kees Jan de Vet
Waterschap Brabantse Delta

 

‘In de Schone Maaswaterketen werken we samen om de waterkwaliteit te verbeteren door watersysteem en waterketen met elkaar te verbinden. Dat is onze kracht.’
 
Annette Ottolini
Evides Waterbedrijf

Resultaten: Zuiveren met PACAS

De PACAS-techniek, waarbij poederkool aan het bestaande actief slib proces wordt toegevoegd, is getest op de rwzi Papendrecht van waterschap Rivierenland. Ten opzichte van het effluent van de bestaande zuivering neemt bij een dosering van 15 mg/l poederkool de hoeveelheid organische microverontreinigingen in het effluent met meer dan de helft af. Ook de ecotoxiciteit van het effluent neemt af: de zogenaamde Simoni-score voor ecotoxiciteit wordt ruim gehalveerd. De kosten van PACAS zijn met 2,5-7,5 cent per kubieke meter relatief laag in vergelijking met andere technieken. De milieubelasting is gemiddeld en mogelijk nog te verlagen door toepassen van niet-fossiele poederkool. PACAS heeft geen negatieve invloed op de bedrijfsvoering en de verwijdering van stikstof en zuurstofverbruik. Slibindikking en slibontwatering verbeteren enigszins.

Met PACAS is een techniek beschikbaar die een significante verbetering realiseert, flexibel inzetbaar is en lage investeringskosten kent. Door de doseerinstallatie modulair en verplaatsbaar te ontwerpen, kan hij tussen rwzi’s worden verplaatst.
 
Klik hier voor het uitgebreide PACAS onderzoeksrapport (STOWA/SMWK 2018-02).

PACAS installatie op rwzi Papendrecht.
De container naast de trap bevat een full scale installatie voor 25.000 inwonerequivalenten.

Resultaten: regionale hotspotanalyse 

De landelijke hotspotanalyse medicijnresten is als vertrekpunt genomen voor de analyse van effecten van aanvullende zuivering op de waterkwaliteit in het Nederlandse Maasstroomgebied. Eerst is een aantal criteria toegevoegd die het effect van de effluentlozing beschrijven op de ecologie, zoals de oeverlengte waarover beïnvloeding plaatsvindt. Vervolgens zijn de wateren waarop de rwzi’s lozen gewaardeerd.

Zuiveringen die natte natuurparels of Natura 2000 gebieden beïnvloeden krijgen extra prioriteit. Alle rwzi’s zijn op deze wijze kwalitatief met een + of een -gewaardeerd op de criteria die invulling geven aan de ecologische waarde van het ontvangende water. Op basis van de balans van plussen en minnen zijn de rwzi’s geprioriteerd. De lijst met prioritering van rwzi’s wordt gebruikt voor een nadere verdiepingsslag per waterschap.
De tien hoogst scorende rwzi’s uit de eindlijst bepalen voor 70% de invloed van effluentlozingen. Deze rwzi’s zijn te beschouwen als ‘hotspots’ binnen het Nederlandse Maasstroomgebied. Toepassing van PACAS op de tien zuiveringen vraagt jaarlijks 5 miljoen euro, ofwel gemiddeld iets meer dan 1½ euro per inwoner binnen het Maasstroomgebied.

Uit de regionale analyse blijkt ook de grote bijdrage van microverontreinigingen vanuit het buitenland. Voor medicijnresten vormt die ruwweg 50% van de totale belasting.
 
Klik hier voor het rapport met de regionale hotspotanalyse (SMWK 2018-01).

Beloften voor de toekomst

Het PACAS-onderzoek en de regionale hotspotanalyse voor het Maasstroomgebied laten mooie, bruikbare resultaten zien. De dialogen binnen de stuurgroep en werkgroepen zijn waardevol gebleken. Zij dragen bij aan wederzijds begrip en een goede verstandhouding. Daarom willen wij de samenwerking ook graag voortzetten. Wij willen onze uitvoeringskracht benutten om microverontreinigingen in het Maaswater te verminderen. De wens tot samenwerking hebben we verwoord in vijf beloften voor de toekomst:

  • We maken de Maas schoner
  • We beschouwen de hele keten, van bron tot zuiveren
  • We zetten in op internationale samenwerking
  • We zoeken naar optimalisatie van maatregelen binnen het Maasstroomgebied
  • We werken samen met andere initiatieven die de Maas schoner willen maken

Deze beloften zijn in het overkoepelend rapport voor bestuurders verder uitgewerkt.

Download rapporten

Interessante links en Schone Maaswaterketen in de media:

Agenda

  • 14 juni 2018 | Stuurgroep Schone Maaswaterketen
  • 5 juli 2018 | Drinkable Rivers
    Li An Phoa maakt een voetreis langs de Maas en vraagt aandacht voor de waterkwaliteit: we zouden het water toch moeten kunnen drinken! Zie ook: drinkablerivers.org
  • 17 oktober 2018 | Stuurgroep Schone Maaswaterketen
Forward
Share
Share

Partners


Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap De Dommel, Waterschap Rivierenland, Waterschapsbedrijf Limburg, de drinkwaterbedrijven Brabant Water, Dunea, Evides Waterbedrijf en Waterschap Limburg, Watercyclusbedrijf Waternet, STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. RIWA-Maas heeft een adviserende rol.
Heeft u deze e-mailnieuwsbrief van iemand ontvangen en wilt u zich ook aanmelden? 
Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan u kunt zich hier afmelden
 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Schinkelshoek Communicatie i.o.v. Schone Maaswaterketen · Ridderstraat · 6 · Ridderkerk, NL 2981 H · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp