Copy

Nieuwsbrief 3

Ontwikkelingen
Vinkeveense Plassen
16 december 2015
 

De vorige nieuwsbrief over de ontwikkelingen Vinkeveense Plassen dateert van september. Ondertussen is er onder meer hard gewerkt aan de Kadernota voor het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen en is er een bijeenkomst geweest met ondernemers over het profiel van de plassen.

 
In deze nieuwsbrief daarom de volgende onderwerpen.
  • Waar staan we nu in het proces?
  • Hoe is de Kadernota tot stand gekomen en hoe nu verder?
  • Een impressie van de bijeenkomst over het profiel van de plassen.
  • Een bijdrage van Waternet over schoon water in de plassen.
Het proces

In onze nieuwsbrief van september was dit plaatje opgenomen. Op dat moment waren we nog bezig met het verzamelen van bouwstenen.

Als u op het schema klikt komt u in de uitgewerkte versie.
In oktober en november hebben we met stakeholders en medeoverheden gewerkt aan verschillende varianten (toekomstplaatjes) voor de legakkers en de zandeilanden. De varianten gaan bijvoorbeeld over zonering, omvang van bebouwing en verschillende functies.

Tussen de varianten moet uiteindelijk een keuze gemaakt worden. Daarom gaan we de effecten van de varianten onderzoeken. Daarbij kunt u denken aan invloed op de natuur en op het landschap en gevolgen voor de waterkwaliteit. Maar ook aspecten als de recreatieve gebruikswaarde van de plassen en economische effecten worden meegenomen.

De varianten voor ontwikkeling van de plassen en de criteria waarop deze varianten worden beoordeeld zijn samen de kern van de zogenaamde Kadernota. Het afronden van de Kadernota kost iets meer tijd dan oorspronkelijk gedacht. We verwachten dat deze in januari beschikbaar komt.

De kadernota en dan...?

Met de Kadernota wordt een minimaal en maximaal kader voor ontwikkelingen voor de toekomst bepaald. De eerste maanden van 2016 toetsen we deze varianten aan wet- en regelgeving en onderzoeken we de effecten ervan op thema's als natuur, landschap en economie. De thema's zijn in overleg met stakeholders en overheidspartners bepaald. Het resultaat van dit onderzoek is een rapport dat alle noodzakelijke informatie bevat om rond de zomer van 2016 een keus te kunnen maken voor een ‘voorkeursalternatief’ voor de plassen.

Dit voorkeursalternatief hoeft niet de maximale of minimale variant te zijn, maar kan ook een mix van beide zijn. Ook kan het zijn dat het voorkeursalternatief wordt aangevuld met maatregelen die effecten die we niet willen, verzachten. Het onderzoek dat de komende maanden wordt uitgevoerd, is de basis voor deze keuzes.
29 september - bijeenkomst over het profiel van de plassen

In de vorige nieuwsbrief kondigden wij een bijeenkomst aan over het ‘recreatief profiel van de Vinkeveense plassen’. Tijdens deze bijeenkomst heeft Tinco Lycklama van het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd (BRVT) de eerste uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek dat zij gedaan hebben. Vervolgens is hierover vanuit het perspectief van ‘verblijfsrecreatie’, ‘watersport’ en ‘inwoners’ verder gediscussieerd en gezocht naar het ideale recreatieve profiel voor de plassen. Dat is uiteraard niet in één avond te schetsen, maar de avond bood wel nuttige aangrijpingspunten voor in de Kadernota. Een weergave van de resultaten van de avond vindt u op www.vinkeveen.nl (onder definitieve stukken).

Daar vindt u ook het volledige onderzoek van BRVT. Het onderzoek schetst een beeld van de (omvang van de) recreatiebehoefte van verschillende doelgroepen en in hoeverre het aanbod rond de Vinkeveense plassen daarop aansluit. BRVT geeft ook adviezen over de doelgroepen waarop recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden rond de plassen zich zouden kunnen richten.

Het advies van BRVT is, net als de uitkomsten van de bijeenkomsten van 24 juni en 29 september, input voor de varianten van de Kadernota. Ook bij de effectbeoordeling kan het worden gebruikt. Schoon water in de Vinkeveense plassen 
Het water in de Vinkeveense plassen wordt steeds schoner. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt hier hard aan met verschillende maatregelen. Zo is het water in de Kleine Plas en Zuidplas helderder geworden en zien we steeds meer waterplanten in de Zuidplas. Maar we zijn er nog niet, het water kan en moet nog schoner worden. 

Lozingen afvalwater
Het water in de Vinkeveense Plassen kan nog schoner worden. Zo is het verboden om afvalwater uit de keuken of toilet te lozen op het oppervlaktewater. Wij constateren echter dat dit hier en daar wel plaatsvindt. Samen met u en de gemeente willen we kijken hoe we dit kunnen veranderen. Iedereen heeft hier baat bij: de bewoners en recreanten, maar ook de vissen en planten.

Maatregelen tot nu toe
Stikstoffen en fosfaten zijn de belangrijkste bronnen van vervuiling. Het waterschap heeft daarom tussen 2009 en 2015 het water dat in open verbinding staat met de plas vooraf gedefosfateerd. Met het defosfateren van het ‘inlaatwater’ is de fosfaatbelasting in de Vinkeveense Plassen fors beperkt.

Waarom nog schoner?
Water gaat over landsgrenzen heen. Daarom zijn er internationale afspraken die zijn vastgesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) die sinds 2000 van kracht is. Sinds die tijd is het waterschap druk bezig om het oppervlaktewater en grondwater te beschermen en te verbeteren; dit geldt ook voor de Vinkeveense Plassen.

Vragen?
Hebt u vragen of ideeën, neem dan contact op met Waternet, via Ives van Leth, T: 020 608 5371 of per e-mail: ives.van.leth@waternet.nl
De volgende nieuwsbrief
In de volgende nieuwsbrief vertellen we u meer over de inhoud van de Kadernota en geven we inzicht in de planning van de volgende stappen.
Twitter
Website
Email