Copy

Nieuwsbrief 2

Ontwikkelingen
Vinkeveense Plassen
10 september 2015
 

Op 24 juni jl. hebben we tijdens een bijeenkomst over de ontwikkelingen op en rond de plassen gesproken. Aanwezigen hebben we verteld wat er speelt. En we hebben verkend over welke ontwikkelingen we het eigenlijk wel eens zijn. Dit was input voor het vervolg. 
U was bij deze bijeenkomst en/of u hebt zich opgegeven voor deze nieuwsbrief. 
In deze nieuwsbrief
  • vertellen we u wat we na 24 juni gedaan hebben;
  • geven we aan wat we de komende tijd gaan doen;
  • krijgt u - digitaal - de folder Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen die we naar alle legakkereigenaren hebben gestuurd;
  • attenderen we u op een vervolgbijeenkomst over de positionering en profilering van de plassen.
Wat hebben we na woensdag 24 juni gedaan?

De procesbegeleiding voor het bestemmingsplan en de noodzakelijke onderzoeken wordt gedaan door Arcadis. Arcadis heeft hiervoor de diverse specialismen in huis. De mensen van Arcadis zijn gedurende de zomermaanden aan de slag gegaan met alle beschikbare informatie.

Milieueffectrapportage verplicht?
Arcadis toetst of een milieueffectrapportage verplicht is voor dit bestemmingsplan. Een dergelijke rapportage brengt de milieugevolgen van een besluit in beeld voordat het besluit wordt genomen. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in het milieueffectrapport (MER). Een MER wordt opgesteld bij activiteiten en projecten die mogelijk belangrijk nadelige gevolgen voor het milieu hebben. Bij het bestemmingsplan Plassengebied speelt op het gebied van milieu met name de mogelijkheid dat er extra verkeer komt door de toegestane ontwikkeling, met als mogelijk gevolg dat extra stikstof neerslaat op bijvoorbeeld De Botshol (een Natura 2000-gebied). Als een milieueffectrapportage verplicht is, heeft dit gevolgen voor het proces dat we als gemeente moeten doorlopen.

Handhaving
Daarnaast Arcadadis op een rij welke keuzes er gemaakt kunnen worden op het gebied van handhaving. als het gaat om de bestaande situatie.

Onderzoek naar recreatie op de plassen
Het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd heeft op verzoek onderzoek gedaan naar vraag en aanbod van recreatieve voorzieningen op de plassen. Op basis van kengetallen en bezoek aan vrijwel alle Vinkeveense recreatieondernemers schetsen zij een beeld van zowel de vraag als het als het aanbod van recreatieve voorzieningen rond de plassen.

Wat gaan we de komende tijd doen?
Bovenstaande activiteiten horen nog bij stap 2 Bouwstenen (zie schema).

Tijdens stap 3 maken we op basis van de bouwstenen uit stap 2 een aantal alternatieve toekomstplaatjes en stellen we beoordelingscriteria voor. Deze landen dan in de Kadernota die voor besluitvorming aan de gemeenteraad wordt aangeboden.


Als u op het schema klikt komt u in de uitgewerkte versie.
Op 29 september - bijeenkomst over het profiel van de plassen

Het onderzoek van het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd biedt inzicht in vraag en aanbod van recreatieve voorzieningen rond de plassen. Dit geeft niet direct richting de ontwikkeling van de plassen. Daar zijn nog keuzes in te maken. Bijvoorbeeld keuzes over de doelgroepen die we willen bedienen of juist niet. De gegevens van het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd bieden wel houvast om hierover met elkaar te spreken: Wat zou het toekomstige profiel van de plassen kunnen zijn?
 
Wij organiseren op 29 september in de avond een bijeenkomst waarmee we hiermee aan de slag gaan. Daarvoor nodigen ondernemers en betrokken organisaties uit. Het gaat om ondernemersvereniging Vinkeveen, platform InVinkeveen, stichting De Groene Venen en De Kleine Natuur en om alle ondernemers rond de plassen. We vinden een diverse inbreng belangrijk, omdat we, ook als het over recreatieve voorzieningen gaat, een breed scala aan belangen op tafel willen hebben. De inbreng van ondernemers vinden we belangrijk, omdat zij het uiteindelijk ‘moeten gaan doen’. Deze bijeenkomst gaat specifiek over hun bedrijven.
Bent u geen ondernemer in het plassengebied en/of niet aangesloten bij een van de bovengenoemde organisaties, maar bent u wel geïnteresseerd? Omwonenden, Vinkeveners of andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst. Daar houden we een beperkt aantal plekken voor vrij.

Folder bestemmingsplan Vinkeveense Plassen

Eind augustus is een folder over de bestemmingsplanprocedure verspreid onder de eigenaren van legakkers en eilanden op de plassen.

Daarmee nodigen we ook hen uit ons te volgen via deze digitale nieuwsbrief en informeren we hen over het feit dat er op dit moment nog veel níet mag op de plassen.
Twitter
Website
Email