Copy

Nieuwsbrief 4

Ontwikkelingen
Vinkeveense Plassen
8 februari 2016
 

In december hebben we u geïnformeerd over de manier waarop we gewerkt hebben aan de totstandkoming van de kadernota Plassengebied. Het college van burgemeester en wethouders heeft de kadernota inmiddels aangenomen. Op 25 februari aanstaande neemt ook de gemeenteraad een besluit over de kadernota.
In deze nieuwsbrief daarom de volgende onderwerpen.
  • Kadernota bestemmingsplan Plassengebied wordt voorgelegd aan gemeenteraad
  • Beeldkwaliteitsplan
  • Extra toezicht op de plassen het komende seizoen
De kadernota naar de raad

De kadernota beschrijft verschillende varianten voor ontwikkelingen op de plassen. Zo willen we het mogelijk maken om (met vergunning) een blokhut te plaatsen op legakkers. Vervolgens zijn er nog heel wat keuzes te maken, zoals: hoe groot mogen ze zijn, hoeveel mogen er, mogen ze overal, mag er een steiger bij. Juist over dit soort aspecten verschillen de meningen. Voor de één kan het niet groot genoeg zijn, de ander vreest al snel dat dit ten koste gaat van bijvoorbeeld de natuur of het landschap. De kadernota bepaalt de bandbreedte waarbinnen deze keuzes gemaakt kunnen worden.
Een voorbeeld: Dicht bij de Botshol liggen diverse legakkers. De minimale variant die hiervoor is opgenomen in de kadernota, is dat er geen (extra) bebouwing mag worden gerealiseerd. Argument hiervoor is, dat deze legakkers dicht bij een kwetsbaar natuurgebied liggen. De maximale variant voor deze legakkers maakt de realisatie van blokhutten tot 48 m² mogelijk. Argument hiervoor is, dat wanneer eigenaren meer gebruiksmogelijkheden krijgen voor hun eiland, dat ze dat dan ook beter gaan onderhouden.

Wie heeft er gelijk? En wat moeten we gaan kiezen? Daarvoor gaan we onderzoek doen. De komende maanden wordt onderzocht wat de effecten van deze varianten zijn op onderwerpen als natuur, landschap en waterkwaliteit, maar ook op punten als de instandhouding van de legakkers en de recreatieve gebruikswaarde. Pas als we de feiten op een rij hebben, kan de gemeenteraad binnen de bandbreedte van de kadernota een definitieve keus maken.

Ook voor de zandeilanden is een minimale en maximale variant ontwikkeld. Daarbij gaat het met name over de vraag waar bebouwing zou moeten worden toegelaten. Alleen op de eilanden met een aansluiting aan land (de minimale variant) of ook op de andere eilanden (de maximale variant). Ook hiervoor geldt dat we door onderzoek in kaart gaan brengen wat de effecten hiervan zijn.

De gemeenteraad bepaalt dus met de kadernota de bandbreedte van het onderzoek dat we gaan doen. Uiteindelijk moet de gemeenteraad ook een keuze maken. Voordat dat zover is, komen we bij u terug met de resultaten van het onderzoek.

De kadernota is te raadplegen via www.vinkeveen.nl. Met name de hoofdstukken 3 en 4 geven een goed beeld van wat we gaan doen.
Beeldkwaliteitsplan

Een rode lijn in de bijeenkomsten en gesprekken over de plassen is dat iedereen de plassen mooi vindt en een fijne plek om te recreëren. Veel mensen hebben echter ook zorgen over of dat mooie landschap door bebouwing niet wordt aangetast. Belangrijk hierbij is hoe de bebouwing er uit ziet, waar hij staat en hoe de legakker verder is ingericht. Dit soort zaken regelt een bestemmingsplan niet. Dat gaat vooral over maten en gebruik, maar niet over materialen, kleuren en landschappelijke inpassing. 

We willen meer mogelijkheden voor bebouwing creëren, maar we willen daarmee niet het landschap te kort doen. Daarmee zouden we het kind met het badwater weggooien. Daarom maken we naast een bestemmingsplan een beeldkwaliteitsplan. Hierin worden richtlijnen gegeven hoe de legakkers met bebouwing eruit kunnen gaan zien. Dit is natuurlijk niet van de één op de andere dag gerealiseerd; het is een streefbeeld.

De komende maanden kunnen we u hier meer van laten zien.
Exta toezicht op de plassen het komende seizoen 

We werken aan nieuwe regels voor bebouwing op de plassen (bestemmingsplan) en aan een streefbeeld voor hoe dat er uit gaat zien (beeldkwaliteitsplan). Als gemeente spannen we ons hiervoor in om daarmee ook tegemoet te komen aan de wensen van gebruikers op de plas. Het duurt nog even voordat we met deze nieuwe regels kunnen gaan werken. We verwachten eind dit jaar daarin keuzes te kunnen maken en pas in de loop van 2017 worden ze definitief.

In de tussentijd gelden de ‘oude’ bestemmingsplanregels nog. Dit bestemmingsplan geeft héél beperkte bouwmogelijkheden. Op de meeste legakkers mag niet worden gebouwd of niet meer dan een kist. 

We zijn ons er van bewust dat de feitelijke situatie anders is. Met de komst van een nieuw bestemmingsplan willen we hierin een nieuwe start maken en met het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan in de hand, werken aan de toekomstige kwaliteit van de plassen.

Daarom doen we nu een oproep aan alle gebruikers van de plassen om totdat de nieuwe regels er zijn géén nieuwe (illegale) bebouwing neer te zetten.

Om onze oproep kracht bij te zetten en om te laten zien dat we serieus werk willen maken van de kwaliteit van het plassengebied, gaan onze toezichthouders het komende seizoen vaker de plas op. Het doel hiervan is om nieuwe illegale bebouwing te voorkomen. In de praktijk betekent dit dat ze bouwactiviteiten zullen stilleggen als ze die constateren. Wanneer ze te laat komen en constateren dat ergens toch nieuwe bebouwing is ontstaan, zullen ze de overtreder met een brief laten weten dat dit niet door de beugel kan en dat de bebouwing mogelijk moet worden afgebroken of aangepast aan de nieuwe regels.

Mocht u de gemeente het komende seizoen dus vaker op de plas zien, dan weet u wat de reden hiervoor is. Uiteindelijk gaat het ons tenslotte allemaal om hetzelfde: Mooie plassen en plezierig recreëren.
Twitter
Website
Email