Copy

Nieuwsbrief 1

Ontwikkelingen
Vinkeveense Plassen
15 juli 2015
Nazending: u hebt zich na deze datum ingeschreven voor deze nieuwsbrief

Woensdag 24 juni organiseerde de gemeente een bijeenkomst over de ontwikkelingen op en rond de Vinkeveense Plassen. U was daarbij aanwezig en/of u hebt zich opgegeven voor deze nieuwsbrief.  

Uw inbreng deze avond was zeer waardevol.

Dank daarvoor!
In deze nieuwsbrief:
 • geven we u een beeld van er speelt op en rond de Vinkeveense Plassen,
 • vertellen we u wat we tot nu toe gedaan hebben, 
 • wat de opbrengst van woensdagavond 24 juni is en
 • geven we een doorkijk naar de komende tijd.
Wat speelt er op en rond de Vinkeveense Plassen?
Op dit moment komen veel ontwikkelingen op en rond de Vinkeveense Plassen samen. Het bestemmingsplan voor de plassen moet worden herzien. Vanuit het proces rond het opheffen van het recreatieschap Vinkeveense Plassen zoekt de gemeente naar mogelijkheden om enerzijds te bezuinigen en anderzijds extra inkomsten te krijgen. De wens van ondernemers rond de plassen om gezamenlijk de plassen te promoten, lopende ontwikkelingen als het centrumplan Vinkeveen en mogelijk toekomstige ontwikkelingen op de zandeilanden vragen om samen te zoeken naar de juiste positionering en profilering van de plassen. Deze (en andere) sporen hangen samen en kunnen elkaar versterken óf in de weg zitten.
 
Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om de koers voor de plassen te bepalen. Maar daarvoor hebben we uw inbreng nodig. Hoe ver willen we gaan met de recreatieve ontwikkelingen op en rond de plassen? En wat zijn de consequenties van deze keuzes? Met name in het bestemmingsplanproces moet alle informatie op tafel komen die nodig is om deze keuzes te kunnen maken.

Het vertrekpunt hiervoor is gelukkig niet helemaal blanco. Globale keuzes heeft de gemeenteraad in het verleden al gemaakt. We baseren ons daarbij op:
 • De Structuurvisie De Ronde Venen 2030 (oktober 2013)
 • De Visie Recreatie en Toerisme (mei 2013)
 • De Toekomstvisie Legakkers (april 2013)
 • De dorpsvisie centrum Vinkeveen (februari 2014)
 • Landschapsnota De Ronde Venen 2030 (mei 2014)
 • De besluitvorming over liquidatie van het recreatieschap (april 2014).
Waarom ontwikkelingen op de Vinkeveense Plassen?
De rode lijn in deze stukken is dat het gewenst is dat de ontwikkelingsmogelijk-heden op en rond de plassen worden uitgebreid. Dit is nodig willen we de plassen voor de toekomst behouden, maar kost geld. Daarbij wordt ook steeds in de verschillende visies benadrukt dat dit niet ten koste mag gaan van de (landschappelijke en natuurlijke) kwaliteit van de plassen. De ‘hoe-vraag’ is echter in geen van deze stukken concreet beantwoord. Dat is de opgave waar we nu voor staan.
Wat hebben we tot nu toe gedaan?
De eerste helft van 2015 hebben we gebruikt om op te starten, kennis te maken, de klokken gelijk te zetten en te plannen. 
 • Er ligt een aanpak die gedeeld is met belangenorganisaties en medeoverheden.
 • Er zijn diverse gesprekken gevoerd met belangenorganisaties om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van een ieders vertrekpunt.
 • De raad heeft het procesplan bestemmingsplan goedgekeurd.
 • De aanbesteding voor onderzoek en bestemmingsplan is afgerond: Arcadis is de partij die de gemeente hierbij gaat ondersteunen.
 • De eerste input is opgehaald en er is gezocht naar een gezamenlijk vertrekpunt tijdens een brede publieksbijeenkomst op 24 juni.
24 juni: van pitches naar dialoog
Eén van de in het oog springende kenmerken van de ontwikkelingen rond de Vinkeveense plassen is de veelheid aan belangen en dus ook aan belanghebbenden. De inbreng van alle verschillende geluiden is essentieel voor een goed proces. Hoe eerder alle belangen op tafel liggen, hoe groter de kans dat ze in onderzoek, oplossingsrichtingen of maatregelen goed kunnen worden meegenomen. Uiteindelijk weegt de gemeenteraad de belangen af en maakt de noodzakelijke keuzes voor de toekomst.

Tijdens de bijeenkomst gaven zes pitches over de plassen een goed beeld van deze diversiteit van belangen. 
 • Geld verdienen op de plassen - Ondernemers Vinkeveen - Raymond de Rijk
 • Recreatie en natuur - De Groene Venen - Luuc Mur
 • Bebouwing op de legakkers - BVVL - Tom Hannes
 • Toegang tot de plassen - Ontwikkelaar AHV/Timpaan - Richard Bredewold
 • Handhaving bouwwerken en betrekken inwoners - InVinkeveen - Tino Hartsink
Daarna gingen de honderdtwintig aanwezigen aan tien tafels met elkaar in dialoog - op zoek naar ‘gedeelde waarden’. Aanwezigen konden kiezen uit twee onderwerpen:
 1. Legakkers: met thema’s variërend van bebouwing, verblijf, handhaving tot lozingen.
 2. Verdienen op de plassen: met zaken als toegang tot de plassen, waterkwaliteit, natuur, cultuurhistorie en vissen.
Per tafel zijn de ideeën, de zorgen, de kansen of juist de bedreigingen geïnventariseerd. Vervolgens was de vraag: delen we dit? Zo nee, waar kunnen we elkaar vinden? Waar bent u het aan tafel over eens? En waar komt u niet uit?

Uw inbreng
Aan de tafels met het onderwerp Legakkers was vooral de bebouwing onderwerp van gesprek. Blokhutten moeten kunnen, daar zijn de meesten het over eens. Het voorstel van de BVVL: blokhutten van maximaal 35m2 in bedekte kleuren en/of 15% van de legakker bebouwen, zien we veel terug in de opmerkingen. Toch vinden sommigen dit te groot. Wel vinden velen dat er naast het geven van meer mogelijkheden er dan ook gehandhaafd moet worden. Zonering blijft een discussiepunt evenals de vaarsnelheid. Een zorg is het afval, waaronder ook septisch afval. Een vaste stortplaats tot iedereen verplichten afval mee te nemen zijn geopperde oplossingen. 

Bij Verdienen op de plassen zijn de meesten het er over eens dat de ontsluiting van de plassen beter kan. Het gaat om bereikbaarheid in de breedste zin van het woord: van openbaar vervoer, (betaald) parkeren, het verbinden van fiets- en vaarroutes tot de bereikbaarheid van de plassen en het dorp Vinkeveen per boot. Meer en diverser aanbod van horeca is een wens. En ook aan deze tafels is zonering een punt van discussie.

Alle inbreng hebben we verzameld in het document Uitkomsten dialoogtafels dat u vindt in het rijtje pdf's die horen bij het proces bestemmingsplan Plassengebied.
Hoe verder?
In het schema staan de stappen die we de komende maanden gaan doorlopen.

Als u er op klikt komt u in de uitgewerkte versie.


Fase 1 (input) hebben we net afgerond en we gaan nu verder met fase 2 (bouwstenen). Daarin brengen we de onderwerpen waarover een keuze moet worden gemaakt in beeld. 
Met name in de stappen 3 (toekomstplaatjes) en 4 (criteria) is een goede samenwerking met de samenleving en de gemeenteraad belangrijk. In welke vorm dit gaat gebeuren, werken we momenteel uit. Via deze nieuwsbrief houden we u hiervan op de hoogte.

Het is de bedoeling dat de verschillende toekomstplaatjes (stap 3) alle wensen, belangen, ideeën en initiatieven bevatten die over tafel zijn gegaan. We willen voorkomen dat er na de onderzoeksfase nog keuzemogelijkheden blijken te bestaan die geen onderdeel waren van een plaatje. Deze stap heeft ook een directe relatie met het positioneren van de plassen en de daaraan gekoppelde promotie. Het toekomstbeeld dat we in het bestemmingsplan mogelijk willen maken, moet wel passen bij het beeld van de plassen dat ondernemers ook daadwerkelijk in de markt gaan zetten en gaan promoten.

Uiteindelijk mondt deze aanpak uit in een Kadernota (fase 5) die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter vaststelling. Deze nota geeft richting aan het onderzoek dat volgt. Doel hierbij is dat alle betrokken partijen de punten die zij hebben ingebracht kunnen terugvinden in (één van de) toekomstplaatjes of de beoordelingscriteria.
 
Wanneer de Kadernota is vastgesteld kan Arcadis aan de slag om het onderzoek ook daadwerkelijk uit te voeren. De uitkomst hiervan geeft vervolgens houvast bij het maken van de keuzes om het uiteindelijke gewenste toekomstplaatje voor de Vinkeveense Plassen samen te stellen. Hoe dit precies gaat verlopen wordt dan uitgewerkt. Dat de gemeenteraad en (partijen uit) de samenleving hier opnieuw een belangrijke rol bij spelen is evident.
Twitter
Website
Email
Copyright © 2015 Gemeente De Ronde Venen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp