Copy

Nieuwsbrief 6

Ontwikkelingen
Vinkeveense Plassen
6 juli 2016
 

Een korte nieuwsbrief over de ontwikkelingen rond de plassen voor de vakantieperiode. Wellicht brengt u uw vakantie op de plassen door. Vandaar in deze nieuwsbrief ook een bijzonder verzoek.
In deze nieuwsbrief:
  • Zienswijzenperiode Reikwijdte en detailniveau m.e.r. afgesloten
  • Het eerste advies van de commissie voor de milieueffectrapportage
  • Een oproep!
Zienswijzenperiode notitie Reikwijdte en detailniveau m.e.r. afgesloten

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de verschillende stappen die we voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) gaan doorlopen. De eerste stap was reacties vragen op de zogenaamde ‘notitie reikwijdte en detailniveau’ (notitie R&D), eigenlijk de onderzoeksopdracht voor de m.e.r.

Van 13 mei tot en met 23 juni heeft de notitie R&D ter inzage gelegen en kon iedereen die dat wilde daar op reageren. Er zijn in totaal 38 reacties ingediend. Veel verschillende punten zijn naar voren gebracht door eigenaren, gebruikers en belangenorganisaties. Een aantal mensen vraagt om een indeling in een ander deelgebied of om ook in deelgebied C ontwikkelingsmogelijkheden te onderzoeken. Anderen vragen aandacht voor hoe het gebied er uit ziet, de waterkwaliteit en handhaving.

Naar aanleiding van deze reacties stellen we een reactienota op, waarin op alle naar voren gebrachten punten wordt ingegaan. Een deel van de aandachtspunten kan in het MER al worden meegenomen; andere vragen komen in het bestemmingsplan aan de orde. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in september een besluit neemt over de reactienota en de notitie R&D. Daarna start het onderzoek, zodat de resultaten hiervan eind dit jaar beschikbaar zijn en vervolgens - op basis van het onderzoek - keuzes over te toekomst van de plassen kunnen worden gemaakt.

Meer over het hoe en waarom van de m.e.r. kunt u nalezen in nieuwsbrief 5.
Advies commissie voor de milieueffectrapportage 

De notitie R&D is ook voorgelegd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage. De Commissie heeft een werkgroep samengesteld die in deze fase en later ook over het Milieu Effect Rapport (MER) advies uit brengt. Om dit goed te kunnen doen, heeft de Commissie op 14 juni een bezoek gebracht aan de plassen.

De Commissie heeft nog geen definitief advies uitgebracht, maar al wel eerste aandachtspunten meegegeven. Daarbij vragen ze onder meer om bij de start van het onderzoek goed in beeld te brengen hoe het gebied precies werkt en om het plassengebied ook in relatie met omliggende (natuur)gebieden te bekijken. Wanneer het definitieve advies beschikbaar is, plaatsen we dat op de website.
Wat vindt u mooi aan de plassen?
De komende weken bent u misschien regelmatig op de Vinkeveense Plassen. Laat ons weten waar u het meest van geniet. Stuur ons uw goede voorbeelden via: ruimtelijkeontwikkeling@derondevenen.nl.

Wij vragen dit niet zomaar. We willen een beeldkwaliteitsplan maken, waarbij we van uw voorbeelden gebruik willen maken. Het beeldkwaliteitsplan is een hulpmiddel om bebouwing en inrichting van legakkers zo vorm te geven dat u nog lang kunt blijven genieten op en van de Vinkeveense Plassen.
Twitter
Website
Email