Copy

Nieuwsbrief 2

Centrumplan Vinkeveen
29 oktober 2015

Informatiecentrum De Uitvlucht was zaterdag 10 oktober 2015 weer open. Veel mensen bekeken de plannen die letterlijk - met een maquette - meer vorm krijgen.
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
  • het proces tot nu toe;
  • waar we nu staan;
  • hoe we de komende tijd verder gaan en
  • hoe we u nog gaan betrekken.
Het proces tot nu toe

De maquette is nog niet het eindbeeld voor het centrum van Vinkeveen. Het is een tussenproduct van de verkenning van de ruimtelijke haalbaarheid van de ideeën die er voor het centrum zijn. Een verkenning vol opties, analyses en onderzoeken. Van veel gepuzzel en overleg. De maquette is dus nog een concept en u kunt nog steeds reageren en met ideeën komen. De blauwe blokjes staan overigens symbool voor huizen. De vorm en kleur worden pas in een later stadium verder uitgewerkt.

Twee vragen staan bij de vormgeving van dit centrum van Vinkeveen centraal:
  1. Hoe kunnen we de aansluiting van Vinkeveen op de N201 verbeteren?
  2. En hoe maken we Vinkeveen meer een dorp aan de plassen?
Deze twee vragen kunnen niet los van elkaar worden bekeken. Voor de ontwikkeling van het centrum is een andere aansluiting met de N201 een belangrijke voorwaarde, maar andersom geldt ook: zonder een uitgewerkt plan voor het centrum komt er ook geen andere ontsluiting van de N201 dan het verlengen van de bestaande op- en afritten.
Aansluiting met de N201
De afgelopen tijd zijn verschillende ontsluitingsvarianten van Vinkeveen nader bekeken en besproken met diverse betrokken partijen waaronder ook de klankbordgroep.

Er was een grote wens de N210 te ondertunnelen, maar dit is gezien de zeer hoge kosten geen haalbare variant. Uiteindelijke ligt er nu een voorkeursvariant en een terugvaloptie.
Vinkeveen: dorp aan de plassen
Een andere ontsluiting - in plaats van de huidige op- en afritten van de N201 - schept mogelijkheden voor de inrichting van het gebied rondom de Herenweg tussen de N201 en de Baambrugse Zuwe.

Gekeken is hoe je de plassen meer zichtbaar kunt maken - en andersom - hoe je het dorp beter bereikbaar en zichtbaar kunt maken vanaf de plassen. Wat betekent dit voor zichtlijnen, vaarroutes en watergangen in het gebied?

Deze vragen zijn besproken met de klankbordgroep. Een voorbeeld van overwegingen: een vaarroute door het centrum kan, maar dan heb je wel een brug nodig. Na overleg had een ophaalbrug de voorkeur.
 
Een andere vraagstuk is de inrichting van de Herenweg: met een andere ontsluiting kun je dit deel van de Herenweg autoluw maken. En hoe ver ga je daar dan in? Alle auto's weren was duidelijk geen optie, wel meer ruimte voor voetgangers en fietsers. 

In het verlengde van de vraag over het verkeer ligt de parkeerbehoefte. Die wordt groter als je het gebied gaat ontwikkelen. Waar is ruimte voor parkeren? Moet dat bovengronds, of is ondergronds ook een optie? Beide opties zijn uitgewerkt, maar ondergronds heeft een duidelijke voorkeur van betrokkenen.

Dit zijn maar een paar voorbeelden van de vele vragen die spelen rond de inrichting van dit gebied.
Waar staan we nu?

Er ligt nu een conceptinrichtingsplan voor het centrum van Vinkeveen waar nog heel veel vragen voor beantwoord moeten worden voordat het een definitievere vorm krijgt.

Wat gaan we nog doen?

Er lopen momenteel nog onderzoeken, waaronder een verkeersonderzoek naar het effect van de alternatieve ontsluiting, een woningbehoefteonderzoek, een ecologische onderzoek naar de invloed van ontwikkelingen op de Ecologische Hoofdstructuur, en ruimtelijke onderzoeken en overleg met de provincie over eventuele belemmeringen voor de inrichting.

Hoe gaan we de komende tijd verder?

Het plan zoals het er nu ligt, moet nog getoetst en eventueel aangepast worden aan de uitkomsten van deze onderzoeken. En vervolgens worden doorgerekend op de financiële haalbaarheid. De planning is dat er eind dit jaar een eindbeeld ligt.

Hoe gaan we u nog betrekken?

De afgelopen periode hebben we u geïnformeerd en betrokken De leden van de klankbordgroep betrekken en informeren ook hun achterban via hun kanalen: van een huis-aan-huisbrief tot informatie via de website van de ondernemersvereniging en enquêtes onder ondernemers tot de facebookpagina Vinkeveen anno 2020 waarop u ook uw mening kwijt kunt. 

U komt toch ook?
Binnenkort stellen we het informatiecentrum De Uitvlucht weer open - dit keer op een avond. Zodra we de exacte datum hebben, ontvangt u daarover bericht. Dan kunt u komen kijken en reageren op het uitgewerkte plan van het centrum van Vinkeveen. U kunt dan uw reactie achterlaten, of reageren via een formulier op de website. Dit kondigen we nog tijdig aan via de verschillende kanalen waaronder ook deze nieuwsbrief.
 

Hebt u vragen over deze nieuwsbrief, wilt u zich uitschrijven of hebt u zich opgegeven voor een andere nieuwsbrief van de gemeente stuur dan een mail naar communicatie@derondevenen.nl.

Share
Tweet
Forward