Copy

Nieuwsbrief 5

Ontwikkelingen
Vinkeveense Plassen
10 mei 2016
 

Begin februari kondigden we aan dat de kadernota Plassengebied in de gemeenteraad zou worden behandeld. Op 25 februari heeft de raad de kadernota vastgesteld. Gelijk met de kadernota heeft de raad ook drie amendementen aangenomen. Over de betekenis daarvan gaat deze nieuwsbrief.
 
In deze nieuwsbrief:
 • Raadsbehandeling kadernota
 • Milieueffectrapportage (m.e.r.) – wat houdt dat in?
 • Inspraak op de onderzoeksopdracht voor de m.e.r.
 • Het recreatieseizoen is begonnen
Raadsbehandeling kadernota

In de kadernota Plassengebied zijn minimale en maximale varianten voor bebouwing op de legakkers en recreatieve voorzieningen op de zandeilanden opgenomen. Per variant wordt onderzocht wat de effecten van de ontwikkelingen zijn op bijvoorbeeld natuur en milieu. De gemeenteraad heeft deze kaders unaniem vastgesteld. We kunnen dus verder!

Op drie punten heeft de gemeenteraad het vervolg van de werkzaamheden bijgesteld:

 1. Er wordt een milieueffectrapportage uitgevoerd. Hieronder leggen we uit wat dit inhoudt.
 2. Toekomstige ontwikkelingen op de zandeilanden (deelgebied D) mogen in het bestemmingsplan niet  als een wijzigingsbevoegdheid van het college worden opgenomen. De gemeenteraad geeft hiermee aan dat ze zelf goed bij deze ontwikkelingen betrokken wil blijven.
 3. Voor deelgebied C (nabij de Botshol en de polder Demmerik) wordt geen maximumvariant onderzocht. Omdat deelgebied C dichtbij kwetsbare gebieden ligt, wil de gemeenteraad hier geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken.

De afgelopen weken stonden voor de gemeente in het teken van de aanpassing van de planning en het proces aan deze raadsbesluiten. De weken tot de zomervakantie staan in het teken van de inspraak op de start van de m.e.r.-procedure.

Milieueffectrapportage - wat houdt dat in?

In het bestemmingsplan Plassengebied willen we nieuwe bouw- en gebruiksmogelijkheden opnemen voor de legakkers en de zandeilanden. We willen de plassen ook mooi houden en dus de natuur en het landschap beschermen. Om te kunnen kiezen welke ontwikkelingen mogelijk zijn, zonder dat dit ten koste gaat van de natuur en het landschap is onderzoek nodig. De basis voor dit onderzoek is gelegd in de kadernota. De gemeenteraad heeft er voor gekozen om dit onderzoek de vorm van een milieueffectrapportage te geven.
 
Bij een milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt er een aantal verplichte procedurestappen doorlopen en vraagt de gemeente advies aan andere overheden en aan de commissie voor de m.e.r.. Door deze aanpak verloopt het onderzoek extra zorgvuldig en krijgen we uitkomsten waar we van op aan kunnen. De stappen van de m.e.r. in een notendop:
 1. Notitie Reikwijdte en detailniveau (R&D): Dit is het startdocument voor de m.e.r.. Hierin wordt beschreven wat de aanleiding voor de m.e.r. is, welke oplossingsrichtingen onderzocht worden en op welke punten het onderzoek plaatsvindt. Dit komt vrijwel overeen met de opzet van de kadernota, waarin ontwikkelingsvarianten en onderzoekscriteria zijn beschreven. In de notitie R&D komt naar aanleiding van het raadsbesluit geen maximumvariant voor deelgebied C terug.
 2. Inspraak en adviezen: Iedereen die dat wil, mag reageren op de notitie R&D. Daarnaast vraagt de gemeente advies aan de provincie en het waterschap. De notitie en de reacties die daarop binnenkomen legt de gemeente vervolgens voor aan de commissie voor de m.e.r.. Dit is een onafhankelijke instantie die bekijkt of alle belangen op een zorgvuldige manier in het onderzoek worden meegenomen.
 3. MER: De notitie R&D en de daarop ingekomen adviezen en reacties zijn het vertrekpunt voor het onderzoek dat wordt gedaan. Het resultaat van dit onderzoek is het milieueffectrapport (MER). In het MER worden de verschillende varianten voor ontwikkeling beoordeeld en wordt een ‘voorkeursalternatief’ samengesteld.
 4. Inspraak en adviezen: Het MER-rapport wordt aan dezelfde instanties voorgelegd als de notitie R&D en ook op het MER mag iedereen die dat wil reageren. Dit kan nog leiden tot bijstelling van het voorkeursalternatief.
 5. Bestemmingsplanprocedure: Het voorkeursalternatief dat volgt uit het MER wordt uiteindelijk in het bestemmingsplan opgenomen.
Inspraak op de onderzoeksopdracht voor de m.e.r.

We staan nu aan het begin van de m.e.r.-procedure. De notitie R&D is klaar en te bekijken via www.vinkeveen.nl. Vanaf 13 mei tot en met 23 juni kunt u hierop reageren. Mocht u bijvoorbeeld suggesties hebben voor de varianten dan kunt u dat laten weten. Mocht er naar uw mening een beoordelingscriterium ontbreken, dan is een opmerking daarover ook van harte welkom.
 
Een reactie (o.v.v. ‘inspraak R&D Plassengebied’) kunt u op de volgende manieren geven:
 • Via de e-mail: ruimtelijkeontwikkeling@derondevenen.nl
 • Schriftelijk: Gemeente De Ronde Venen, t.a.v. Henrike Geurkink, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
 • Mondeling door telefonisch contact op te nemen met Henrike Geurkink 0297 291816 (ma, wo, do, vr)
Het recreatieseizoen is begonnen

De lente is begonnen en de temperaturen gaan de goede kant op. We gaan weer lekker naar buiten de plas op. Eilandjes en legakkers zijn weer klaar gemaakt voor de zomer.

Maar wacht met bouwen!
Het begin van het seizoen betekent ook dat sommige recreanten graag wat nieuws willen neerzetten op hun eiland. Heel begrijpelijk, maar wij vragen u hiermee te wachten.

We werken hard aan nieuwe regels voor bebouwing. Tot die tijd willen we voorkomen dat er nieuwe bouwsels ontstaan die hier niet aan voldoen.

Bouwactiviteiten leggen we stil
Doet u het toch, dan loopt u het risico dat u hierop door onze toezichthouders wordt aangesproken. Zij zijn deze zomer regelmatig op de plas. Constateren zij nieuwe bouwactiviteiten dan worden deze stilgelegd. De afgelopen maanden is al een aantal van deze ‘bouwstops’ opgelegd. We willen dat liever voorkomen; vandaar onze oproep om uw bouwplannen even op te schorten.

Twitter
Website
Email