Copy

 

BufferBoeren:

Samenwerken aan een betere waterbeschikbaarheidRedactioneel

Nieuwsbrief 1 BufferBoeren
Lees hier het redactioneel


1. Wat is het project Bufferboeren?

In het project Bufferboeren (2011-2014) werken agrarische ondernemers samen met waterbeheerders aan het testen van een integrale set van maatregelen voor droogtegevoelige gronden. Lees meer in het artikel in H2O.
Het doel is om de effecten van intensievere drinkwaterwinning, zoals een lagere grondwaterstand, zo veel mogelijk te beperken.
Lees meer                                                                             
2. Wat betekent Niet-Kerende Grondbewerking (NKG) voor de beschikbaarheid van water?


Ten eerste: een mogelijke verlaging van de afbraak van organische stof. Vervolgens geeft NKG een andere verdeling van organische stof in de bouwvoor. Een directer voordeel van NKG richting waterbeschikbaarheid is het intact houden van capillaire werking in de bodem. Na ploegen moet deze eerst worden hersteld. In het project zijn zes veehouders met NKG in de maïsteelt aan de gang. In een bijeenkomst over NKG met deelnemeners en deskundigen zijn ervaringen uitgewisseld. Lees meer in het artikel in Nieuwe Oogst.

3. Beworteling grasland varieert van 1-4 ton droge massa per hectare


Bij zes deelnemers in het project is de beworteling gemeten. De variatie tussen de bedrijven is opvallend groot: tussen de locatie met de laagste wortelmassa en de locatie met de hoogste zit een factor 4. Deze variatie wordt veroorzaakt door bodemgesteldheid, leeftijd van het grasland, grasras, bemesting en management. Voor de opbouw van organische stof betekent een wortelmassa van 4000 kg over 10 jaar tijd bijna 0,5% extra organische stof in de laag 0-10 cm ten opzichte van een wortelmassa van 1000 kg. Beworteling heeft een dubbele functie: een diepere beworteling kan beter water uit diepere bodemlagen benutten en verhoogt ook het organische stofgehalte van de bodem, wat gunstig is voor de vochtvasthoudend vermogen. Lees het artikel in V-Focus.
4. Droog jaar nodig voor een proef met droogtetolerante maïsrassen

Voor een proef naar de droogtetolerantie van maïsrassen is misschien een droog jaar het beste. Op een proefveld op een droogtegevoelig perceel worden komend jaar maïsrassen van Agasaat, KWS, Limagrain en Pioneer met elkaar vergeleken. Gewaskeuze is ook een belangrijk element om droogte voor te zijn. Naast maïsrassen kijken we binnen het project ook naar de mogelijkheid van andere grassoorten zoals rietzwenkgras, maar ook naar rode klaver.
Agenda

Lees 'm hier

Colofon
Redactioneel

De eerste nieuwsbrief van het project Bufferboeren. Hierin wordt het project geïntroduceerd en komen verschillende maatregelen aan bod. De voorbereiding voor het groeiseizoen 2012 zijn in volle gang. Deelnemers werken aan maatregelen omtrent compost, Niet-Kerende Grondbewerking, groenbemesters, toepassen van bewortelingsstimuli, graslandbeluchting, stimuleren van regenwormen, rode klaver, rietzwenkgras, droogtetolerante maïsrassen etc.
We hopen op een groeizaam 2012!

terug
1. Project Bufferboeren in een notendop

In het project Bufferboeren zijn de agrariërs van Loosbroek en Brabant Water gezamenlijk aan de slag. Directe aanleiding van dit project is de verplaatsing van de drinkwaterwinningen Boxmeer en Vierlingsbeek naar o.a. Loosbroek. Door deze verplaatsing zal er rondom Loosbroek een geringe extra daling van de grondwaterstand optreden. Dit is uiteraard ongunstig voor de agrariërs. De betrokken landbouwers en Brabant Water hebben met elkaar afgesproken deze extra daling niet financieel te laten compenseren door Brabant Water maar een onderzoekstraject op te starten. Hierbij testen de landbouwers in de praktijk allerlei maatregelen die ervoor zorgen dat het regenwater langer in de bodem blijft. In 2010 is een uitgebreid projectplan geschreven voor de periode 2011-2014. Inmiddels is een consortium van meerdere partijen gevormd om het project te begeleiden en te financieren: Brabant Water, Waterschap Aa en Maas, Productschap Zuivel, Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant, ZLTO Louis Bolk Instituut, Stowa en Rabobank Bernheze. We zijn in 2011 dit project met een vliegende start begonnen. In het voorjaar van 2011 is goedkeuring verleend om dit project in uitvoering te nemen en er zijn snel acties en activiteiten in gang gezet om de doelstellingen te halen. De maatregelen om verdroging te voorkomen betreffen: Hydrologische maatregelen, verhogen organische stof, gewaskeuze, vruchtwisseling en bewortelingsdiepte. Met ruim twintig bedrijven in de nabije omgeving van Loosbroek zijn we met deze maatregelen aan de slag. Enkele mooie aspecten in dit project zijn het brede consortium en de medewerking en initiatieven van de ondernemers in regio Loosbroek. Resultaten in 2011 zijn hoopgevend, maar roepen soms ook aanvullende vragen op. De activiteiten die we voor 2012 in de planning hebben staan zijn deels voortbordurend op activiteiten van 2011. Dit zal deels herhaling zijn, maar er komen ook nieuwe activiteiten bij. Indien u meer wilt weten, kunt u contact zoeken met de projectleider van dit project frans.verwer@zlto.nl
Lees meer over duurzaam watergebruik in het artikel in H2O (pdf).

terug


Agenda

Op 23 April en 7 Mei: Demo "Direct zaaien van mais zonder grondbewerking".
Meer informatie: n.vaneekeren@louisbolk.nl

terug

Colofon

Contactpersoon: Frans Verwer, ZLTO, frans.verwer@zlto.nl
Medewerkers aan deze nieuwsbrief: Frans Verwer (ZLTO), Eric Broers (Brabant Water), Rutger Amons en Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut).

terug
Copyright © 2012
ZLTO
Onderwijsboulevard 225
5223 DE  's-Hertogenbosch
Postbus 100
5201 AC  's-Hertogenbosch
tel: 073 217 30 00
Email Marketing Powered by Mailchimp