Copy
Maart 2014 - Nieuwsbrief 1

In deze nieuwsbrief:

Project 'Goud van Oud Grasland'   Het project Goud van Oud Grasland is vorig jaar van start gegaan. Het doel is de grasproductie van blijvend en oud grasland te verbeteren, en hiermee meer voer van eigen bodem te realiseren. Tegelijkertijd werken boeren hiermee aan biodiversiteit, waterregulatie en het vastleggen van CO2. Lees verder

Demomiddag oktober 2013   Op 4 oktober 2013 vond een demomiddag van het project Goud van oud Grasland plaats. Ruim 80 deelnemers discussieerden over bodem, bemesting en graslandproductie, en bekeken een bemestingsexperiment op het bedrijf van Andries Jan de Boer in Jellum. Lees verder

Kan voorbeweiden de grasgroei in het voorjaar stimuleren?   Voorbeweiden op blijvend grasland leidt tot verjonging van het gras. Dat blijkt uit twee proeven in Brabant op zandgrond en Friesland op klei. Lees verder


Relatie grasopbrengst en bodemkwaliteit   Een belangrijke onderdeel van het project is de vergelijking van jong en oud grasland op 10 bedrijven in Friesland en Groningen wat betreft bodemkwaliteit en graslandproductie. Lees verder


Colofon


Project 'Goud van Oud Grasland'

Het project Goud van Oud Grasland is vorig jaar van start gegaan. Het doel is de grasproductie van blijvend en oud grasland te verbeteren, en hiermee meer voer van eigen bodem te realiseren. Tegelijkertijd werken boeren hiermee aan biodiversiteit, waterregulatie en het vastleggen van CO2.
 
In Friesland en Groningen ligt een groot areaal aan blijvend grasland. Friesland is zelfs de grootste graslandprovincie van Nederland. Voor een zo hoog mogelijke graslandproductie kiezen agrarische ondernemers er vaak voor oud grasland te scheuren en opnieuw in te zaaien. Aan deze techniek kleven echter een aantal nadelen: er is meer verlies van organische stof en meer uitspoeling van nitraat tov niet scheuren. Daarnaast gaat de biodiversiteit achteruit, zowel boven als onder de grond. De bodem verdicht door extra grondbewerkingen en uiteindelijk wordt de productie van het grasland instabiel, waardoor soms besloten wordt om weer opnieuw te scheuren en in te zaaien. Deze vicieuze cirkel kan doorbroken worden door anders met oud grasland om te gaan.
 
Oud grasland heeft veel kwaliteiten
Het doel van het project Goud van Oud Grasland is om samen met agrarische ondernemers de waarde van oud grasland vast te leggen en tot maatregelen te komen om oud grasland zo lang mogelijk in productie te houden. Oud grasland heeft namelijk bijzondere kwaliteiten: het zorgt voor een efficiënte grasproductie en biedt ecosysteemdiensten als waterregulatie, minder uitspoeling, vastlegging van CO2 en meer biodiversiteit. Daarnaast heeft oud grasland een culturele waarde en draagt het bij aan het dichter bij elkaar brengen van burger en boer.
Door de kwaliteiten van oud grasland zichtbaar én meetbaar te maken, kunnen melkveehouders bewustere keuzes op hun bedrijf maken. Het uiteindelijke doel is dat agrarische ondernemers nieuwe en praktische kennis opdoen om de productie van oud grasland te verbeteren.
 
Werk aan de winkel
In een wisselwerking tussen onderzoek en praktijk wordt in het project gewerkt aan:
  • Bestaande kennis bundelen en verspreiden
  • Een vergelijking van de bodemkwaliteit en graslandproductie op 20 percelen jong en oud grasland
  • Een proef over 3 jaar met verschillende bemestingsstrategieën op oud grasland
  • Het delen van kennis en waarnemingen aan bodemkwaliteit met deelnemers
  • Het demonstreren en verspreiden van resultaten 
Over het project Goud van oud Grasland
Het project loopt van november 2012 tot oktober 2015, is aangevraagd door LTO Noord en wordt uitgevoerd door Bianca Domhof van Projecten LTO Noord, Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut, Goaitske Iepema van Hogeschool Van Hall Larenstein. Het wordt gefinancierd door de provincies Friesland en Groningen en door de LTO Noord Fondsen.

Demomiddag oktober 2013

Op 4 oktober 2013 vond een demomiddag van het project Goud van oud Grasland plaats. Ruim 80 deelnemers discussieerden over bodem, bemesting en graslandproductie, en bekeken een bemestingsexperiment op het bedrijf van Andries Jan de Boer in Jellum.
 
Ruim 80 geïnteresseerden waren in oktober aanwezig bij de demomiddag op de Dairy Campus in Goutum. Na een aantal presentatie over bodemkwaliteit en graslandproductie zijn de deelnemers naar het perceel op het bemestingsexperiment van Andries Jan de Boer in Jellum getrokken. Daar hebben ze een kuil gegraven, de bodem bestudeerd en hun observaties uitgewisseld.
 
Stuk opnieuw ingezaaid
Naar aanleiding van de discussie in de bijeenkomst is parallel aan bestaande bemestingsexperiment op het oude grasland een stuk grasland vernieuwd. Hiervoor is het land gewoeld, gefreesd, gespit en opnieuw ingezaaid met een BG3 grasmengsel. Dit was weliswaar laat in het seizoen, maar de bodem- en weersomstandigheden lieten het toe. De grondbewerkingen moeten ervoor zorgen dat de verdichte laag die werd geconstateerd tijdens de demomiddag, wordt opgeheven. Beide experimenten zullen in de loop van het project worden gevolgd.
 
Bodem bestuderen
In het experiment zijn in november bodemmonsters genomen. Deze monsters zijn in diverse laboratoria geanalyseerd op chemische en bodem biologische parameters. Ter plekke is de fysische toestand van de bodem bepaald. Het aantal wormengangen op 20 en 10 cm is geteld, de beworteling is op deze drie dieptes beoordeeld en de bodemstructuur is bepaald. Verder is de indringingsweerstand gemeten. De komende jaren zullen deze bodemparameters worden gevolgd en wordt gekeken wat het effect van de verschillende bemestingsstrategieën is op bodemkwaliteit maar ook grasproductie en kwaliteit.

Kan voorbeweiden de grasgroei in het voorjaar stimuleren?

Voorbeweiden op blijvend grasland leidt tot verjonging van het gras. Dat blijkt uit twee proeven in Brabant op zandgrond en Friesland op klei.
 
In 2013 zijn twee veldexperimenten uitgevoerd met voorweiden in het kader van het project Boeren en Agrobiodiversiteit en het project Goud van Oud Grasland. Het doel was om in het voorjaar de mineralisatie te stimuleren door eerder te beweiden. Mogelijk kan voorweiden het vrijgeven van suikers door de graswortels stimuleren waardoor het bodemleven sneller de mineralisatie in de bodem op gang brengt. Met de huidige mestwetgeving kan dit mogelijk een oplossing zijn voor de lagere ruw eiwitgehaltes in het gras.
 
Voorbeweiden leidt tot verjonging van het gras
Uit de twee experimenten bleek dat voorbeweiden minder opbrengt in de eerste snede maar dat deze lagere opbrengsten ten dele worden gecompenseerd door hogere opbrengsten in de latere snedes. Het ruw eiwitgehalte van het gras uit de eerste snede was echter hoger in de plotjes die waren voorbeweid (in Brabant: 151 g/kg ds versus 135 g/kg ds) – in vergelijking met de plotjes die niet met kunstmest waren bemest. Voor bedrijven die sterk op eiwitgehalte sturen, is dit een belangrijke opsteker. Toch blijkt een extra kunstmestgift een sterker effect op het ruw eiwit gehalte in het gras te hebben dan voorbeweiden.

Het volledige artikel van Van Eekeren, Rietberg, De Wit en Iepema dat gepubliceerd is in V-focus over deze proef kunt u downloaden

Relatie grasopbrengst en bodemkwaliteit

Een belangrijke onderdeel van het project is de vergelijking van jong en oud grasland op 10 bedrijven in Friesland en Groningen wat betreft bodemkwaliteit en graslandproductie.
 
Selectie bedrijven
Begin dit jaar zijn de bedrijven en percelen geselecteerd door Goaitske Iepema en Coen ter Berg. Er zijn nu 5 bedrijven in Friesland en 5 bedrijven in Groningen waar de vergelijking tussen jong en oud grasland kan worden gemaakt. Op deze 10 bedrijven worden twee percelen onderzocht.
 
Aanleggen en afrasteren
Afgelopen maand hebben de mensen van de Dairy Campus de proefpercelen uitgezet en afgerasterd. De bemesting van de veldjes met kunstmest vindt deze week plaats. Op elk perceel ligt een stikstoftrap met 0, 150 en 300 kg N per ha. Aan de hand van de grasopbrengst in deze drie plots wordt het stikstofleverend vermogen van de bodem bepaald en de respons op stikstofbemesting. Een van de resultaten van deze proef is dat we aan het eind van het seizoen weten wat het verschil is in productie en respons op stikstofbemesting tussen jong en oud grasland op zeeklei.
 
Metingen
Eind april staan de bodembepalingen gepland. In totaal worden per proefveld 283 bodemparameters geanalyseerd. Daarnaast wordt de botanische samenstelling vastgelegd en wordt de insectenpopulatie in het gras gemeten. De grasproductie van de verschillende snedes wordt door de Dairy Campus vastgelegd. Aan het eind van het seizoen worden deze gegevens met elkaar gekoppeld en worden relaties tussen bodemkwaliteit en grasopbrengst bepaald.

Colofon

Aan deze nieuwbrief werkten mee:
Bianca Domhof (Projecten LTO Noord), Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut), Goaitske Iepema (Hogeschool Van Hall Larenstein), Lidwien Daniels (Louis Bolk Instituut), Metha van Bruggen (Louis Bolk Instituut)

Voor meer informatie: Bianca Bomhof


 
In het project ‘ Goud van Oud Grasland’ werken
 LTO Noord, Projecten LTO Noord, Van Hall Larenstein en het Louis Bolk Instituut samen.Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door:

Copyright © 2014

 
Email Marketing Powered by Mailchimp