Så er det igen tid for generalforsamling i SBH. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at deltage.

Indkaldelse til generalforsamling
i SBH

 

Tidspunkt: Søndag den 2. marts 2013 kl. 13.00

Sted: Korsør Kultur- og Medborgerhus · Skolegade 1 · 4220 Korsør

 

Dagsorden 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent.

 3. Valg af 2 stemmetællere.

 4. Godkendelse af bestyrelsens beretning.

 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed (decharge).
 6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed.

 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Behandling af indkomne forslag.

 9. Offentliggørelse af valg til bestyrelsen.

 10. Valg af suppleanter.

 11. Valg af revisor og revisorsuppleant.

 12. Valg af udvalgsformænd
.
 13. Eventuelt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest den 15. januar 2014. Bestyrelsens beretning og det reviderede regnskab offentliggøres i februarnummeret af nyhedsbrevet og forelægges på generalforsamlingen til godkendelse. Samtidig offentliggøres budget og evt. indkomne forslag.
 

Følgende kandidater er opstillet til bestyrelsesvalget:

Poul-Erik Olsen (Modtager genvalg)
Pia van Acker (Modtager genvalg)
 
Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer. Da der ikke er indkommet andre kandidater, er alle kandidater valgt, og urafstemning udgår.
 
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at deltage i generalforsamlingen. Herved har alle mulighed for at bakke op om vores ønske om en aktiv og visionær klub, som også i fremtiden kan og vil varetage Belgiske Hyrdehundes og deres ejeres interesser.
 
Venlig hilsen
Bestyrelsen
 
VI GØR OPMÆRKSOM PÅ, AT MAN KUN HAR STEMMERET VED GENERALFORSAMLINGEN, NÅR MAN HAR VÆRET MEDLEM AF KLUBBEN I MINDST 6 MÅNEDER
 
SBH betaler for en let forplejning, og af hensyn til klubbens økonomi opfordrer vi medlemmerne til at give besked om de kommer, så vi undgår bestilling af alt for mange kuverter.
Giv besked senest søndag den 23. februar 2014 til Lars Hindsgaul på mobil 25 21 31 10 eller mail: hindsgaul@vanacker.dk
 
Copyright © 2013 Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp