Copy

Noordelijke Randweg Voorhout - nieuwsbrief 8

In dit nummer:

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Teylingen.

Juli 2015

 
De gemeente Teylingen is druk bezig met de voorbereiding van de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout. Deze weg vormt een nieuwe verbinding ten noordwesten van Voorhout. De Noordelijke Randweg zorgt voor een leefbaarder centrum van Voorhout (Herenstraat) en een betere bereikbaarheid van Teylingen en de regio voor auto, fiets en openbaar vervoer. Als de randweg is aangelegd, krijgt de weg de naam Bollendreef.

Gronden van Terra Ontwikkeling gekocht


De gemeente Teylingen en Terra Ontwikkeling hebben op maandag 15 juni 2015 de overeenkomst getekend voor de grondaankoop voor de Noordelijke Randweg in Voorhout.

Wethouder Bas Brekelmans gaf aan tevreden te zijn met de overeenkomst: “Met de aankoop van de gronden van Terra komt de aanleg van de Noordelijke Randweg een grote stap dichterbij. De gemeente en Terra hebben een gedeeld belang in het verbeteren van de bereikbaarheid van Voorhout, inclusief de nieuwe wijk Hooghkamer. De aanleg van de randweg is daarvoor heel belangrijk. We zijn dan ook blij met de constructieve houding van Terra en de snelheid waarmee we tot overeenstemming konden komen”.
 
Terra Ontwikkeling is een samenwerkingsverband van Heijmans en NIBC en heeft een deel van de gronden in de polder Boekhorst in eigendom. Terra Ontwikkeling is ook één van de ontwikkelende partijen in de nieuwe wijk Hooghkamer in Voorhout. De gronden van Terra beslaan ruim 40% van de gronden in de polder Boekhorst die voor de randweg nodig zijn.
 
De gemeente is ook met de andere grondeigenaren in het gebied in overleg en hoopt de komende periode meer percelen aan te kunnen kopen. In totaal is van 15 eigenaren grond nodig om het project te kunnen uitvoeren. De verwerving van de gronden is een voorwaarde om het project te kunnen realiseren.

Onderzoeken voor spooronderdoorgang afgerond

 
Onderdeel van de Noordelijke Randweg Voorhout is een onderdoorgang onder het spoor Leiden - Haarlem. De onderdoorgang wordt door ProRail aangelegd, in opdracht van de gemeente Teylingen. Voor het bouwen van de onderdoorgang is het belangrijk dat in detail bekend is hoe de omgeving en de bodemopbouw er ter plekke uit zien.
 
De afgelopen periode zijn hiervoor de nodige onderzoeken uitgevoerd. Het gaat dan om onderzoek naar niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog en onderzoek naar de opbouw van de bodem, waarbij tot ruim 25 meter diep is geboord. Hierbij is vaak ’s nachts gewerkt, tijdens treinvrije periodes. Mogelijk heeft u deze werkzaamheden opgemerkt. Recent zijn alle onderzoeken afgerond. De gemeente en ProRail gaan op basis hiervan de komende periode het dossier maken, waarmee de realisatie van de onderdoorgang kan worden aanbesteed.
 

Inspraak op Voorontwerpbestemmingsplan en de stap naar Ontwerpbestemmingsplan

 
Afgelopen voorjaar hebben het Voorontwerpbestemmingsplan en het Voorlopig Ontwerp voor de Noordelijke Randweg voor inspraak ter inzage gelegen. Gedurende zes weken heeft iedereen op het bestemmingsplan en het ontwerp kunnen reageren. De inloopavond in het bestuurscentrum in Voorhout, die hiervoor is georganiseerd, is goed bezocht.
 
De gemeente heeft een aantal inspraakreacties ontvangen. Deze hebben vooral betrekking op de fietsstructuur en de fietsbruggen die in het ontwerp zijn opgenomen. De gemeente ziet aanleiding om het ontwerp op basis van de inspraakreacties op een aantal punten te herzien. Op dit moment wordt gewerkt aan die aanpassingen. Dit gebeurt in samenspraak met de provincie en de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout, aangezien het project ook de belangen van deze partijen raakt. Iedereen die een inspraakreactie heeft ingediend, krijgt dan ook bericht over wat er met zijn of haar reactie is gedaan.
 
Met het verwerken van de inspraakreacties wordt het Voorontwerpbestemmingsplan (VOBP) aangepast tot Ontwerpbestemmingsplan (OBP). De planning is dat het OBP dit najaar ter inzage wordt gelegd, zodat iedereen zijn of haar zienswijze op het plan kan indienen. Op het moment dat het plan ter inzage wordt gelegd, wordt u hierover via deze nieuwsbrief geïnformeerd.

Vakantieperiode

 
Nog net voordat de zomervakantie echt van start gaat informeren wij u met deze nieuwsbrief over de huidige stand van zaken van het project. Zo bent u weer volledig op de hoogte. De projectorganisatie Noordelijke Randweg Voorhout wenst u een fijne zomervakantie.

Meer informatie

 
Met deze nieuwsbrief informeren wij u regelmatig over het project Noordelijke Randweg Voorhout. Op www.teylingen.nl/noordelijkerandweg vindt u meer informatie over het project. Bijvoorbeeld rapporten van onderzoeken en tekeningen en deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn via de website beschikbaar. Heeft u vragen of opmerkingen over deze informatie? Neem dan contact op via randwegvoorhout@teylingen.nl
Volg ons ook op:
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2014 Gemeente Teylingen. U kunt aan de informatie in deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen.

Adresgegevens:
Afmelden nieuwsbrief    Profiel/e-mail adres wijzigen