Copy

Noordelijke Randweg Voorhout - nieuwsbrief 10

In dit nummer:

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Teylingen.

Juli 2016

 
De gemeente Teylingen is bezig met de voorbereiding van de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout. Deze weg vormt een nieuwe verbinding ten noordwesten van Voorhout. De Noordelijke Randweg zorgt voor een leefbaarder centrum van Voorhout (Herenstraat) en een betere bereikbaarheid van Teylingen en de regio voor auto, fiets en openbaar vervoer.

Bestemmingsplan vastgesteld


Om de aanleg van de Noordelijke Randweg mogelijk te maken moet een bestemmingsplan worden vastgesteld. Het bestemmingsplan beschrijft de ruimtelijke onderbouwing van de ontwikkeling die met het plan mogelijk wordt gemaakt - in dit geval de aanleg van de randweg en de inrichting van de ecologische verbindingszone tussen de randweg en de Haarlemmertrekvaart.
 
Op 30 juni jl. heeft de gemeenteraad van Teylingen het bestemmingsplan Noordelijke Randweg vastgesteld. Dit is een belangrijke stap in het project. Het bestemmingsplan is hiermee bijna onherroepelijk. Op 3 augustus 2016 wordt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan gepubliceerd. Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend in de ontwerpfase, kunnen nog beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De bekendmaking wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in de Teylinger.

Hoe zijn we met zienswijzen omgegaan?

 
De gemeente Teylingen heeft verschillende zienswijzen ontvangen op het ontwerpbestemmingsplan dat dit voorjaar ter inzage heeft gelegen. Twee onderwerpen kwamen in de zienswijzen herhaaldelijk terug.
 
Het eerste betreft het toepassen van geluidsreducerend asfalt. In het ontwerpbestemmingsplan was aangegeven dat er op het deel van de randweg, ten westen van het spoor – parallel aan de Leidsevaart – geen stil asfalt zou worden toegepast. Verschillende bewoners van de Leidsevaart, aan de overkant van de Haarlemmertrekvaart, hebben in hun zienswijze aangegeven wel stil asfalt te willen. De gemeente heeft een heroverweging gemaakt waarbij de meest actuele ontwikkelingen in stil asfalt zijn meegenomen. Er is de afgelopen jaren sprake van een sterke productontwikkeling waardoor stillere asfaltsoorten goedkoper zijn geworden en langer meegaan. Op basis van deze heroverweging is besloten ook op het deel van de randweg tussen de N444 en het spoor stil asfalt toe te passen. Hierdoor is er niet langer sprake van een overschrijding van de geluidsnorm op de woningen aan de Leidsevaart, als gevolg van de aanleg van de randweg. Het toepassen van stil asfalt is in het definitieve bestemmingsplan als voorwaarde opgenomen.
 
Een tweede onderwerp dat een aantal keer terugkwam in de zienswijzen was deinrichting van de ecologische verbindingszone. Deze zone ligt tussen de Haarlemmertrekvaart en de randweg en wordt overeenkomstig het provinciale beleid ingericht als natuurgebied. Een aantal bewoners van de Leidsevaart heeft aangegeven dat autoverkeer dat tijdens donkere uren uit de onderdoorgang onder het spoor komt, met de koplampen mogelijk een aantal woningen aan de Leidsevaart inschijnt. Om dit tegen te gaan pleiten zij voor het aanbrengen van beplanting in dit deel van de ecologische verbindingszone. De gemeente heeft hiervoor begrip. Dit behoeft geen wijziging van het bestemmingsplan aangezien de hele ecologische zone daarin een groenbestemming heeft. De komende periode stelt de gemeente een concreet inrichtingsplan op voor de ecologische zone. In dat plan zal hiermee rekening worden gehouden, zodat lichthinder op de betreffende woningen zo veel mogelijk wordt tegengegaan.
 

Voortgang grondverwerving


Parallel aan de bestemmingsplanprocedure en het opstellen van het ontwerp, loopt de verwerving van de voor het project benodigde gronden. Sinds onze laatste nieuwsbrief van afgelopen februari, is de benodigde grond van één partij aangekocht. We zijn blij dat we in goed overleg met de eigenaren deze gronden hebben kunnen kopen. De onderhandelingen met de andere eigenaren van wie grond nodig is, loopt ondertussen ook door. We hopen uiteraard ook met deze eigenaren tot overeenstemming te kunnen komen.

Meer informatie


Met deze nieuwsbrief informeren wij u regelmatig over het project Noordelijke Randweg Voorhout. Op www.teylingen.nl/noordelijkerandweg vindt u meer informatie over het project. Bijvoorbeeld rapporten van onderzoeken en tekeningen en deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn via de website beschikbaar. Heeft u vragen of opmerkingen over deze informatie? Neem dan contact op via randwegvoorhout@teylingen.nl.
De projectorganisatie Noordelijke Randweg Voorhout wenst u een fijne zomervakantie!
 
Volg ons ook op:
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2014 Gemeente Teylingen. U kunt aan de informatie in deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen.

Adresgegevens:
Afmelden nieuwsbrief    Profiel/e-mail adres wijzigen