Copy

Noordelijke Randweg Voorhout - nieuwsbrief 9

In dit nummer:

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Teylingen.

Februari 2016

 
De gemeente Teylingen is bezig met de voorbereiding van de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout. Deze weg vormt een nieuwe verbinding ten noordwesten van Voorhout. De Noordelijke Randweg zorgt voor een leefbaarder centrum van Voorhout (Herenstraat) en een betere bereikbaarheid van Teylingen en de regio voor auto, fiets en openbaar vervoer.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

 
Om de aanleg van de Noordelijke Randweg mogelijk te maken moet een bestemmingsplan worden vastgesteld. Het bestemmingsplan beschrijft de ruimtelijke onderbouwing van de ontwikkeling die met het plan mogelijk wordt gemaakt - in dit geval de aanleg van de randweg en de inrichting van de ecologische verbindingszone tussen de randweg en de Haarlemmertrekvaart.
 
In 2015 heeft de gemeente Teylingen het voorontwerpbestemmingsplan (VOBP) vrijgegeven voor inspraak. Dit voorontwerp is, mede op basis van de inspraakreacties die we hebben ontvangen, nu aangepast tot het ontwerpbestemmingsplan (OBP). Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 18 februari 2016 ter inzage.
 
Dit betekent dat iedereen het plan kan inzien en een zienswijze kan indienen. Het indienen van een zienswijze kan zowel mondeling als schriftelijk, gedurende een periode van zes weken (tot en met woensdag 30 maart). Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente: www.teylingen.nl/noordelijkerandweg
 
Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage. Hiermee wordt toegestaan dat een aantal woningen aan de Leidsevaart een hogere geluidsbelasting op de gevel ondervindt. De betreffende bewoners zijn hier door de gemeente over geïnformeerd.

Hoe zijn we met inspraakreacties omgegaan?

 
De gemeente heeft in 2015 een aantal inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan ontvangen. Deze reacties gingen vooral over de fietsbruggen over de Haarlemmertrekvaart, die in het voorontwerp waren opgenomen. Insprekers hebben daarbij gepleit voor het verplaatsen van beide bruggen met het oog op de ligging ten opzichte van een woning aan de Leidsevaart en de botensteiger in de Haarlemmertrekvaart en gezien de versnippering van het weidevogelgebied. Daarbij is eveneens de vraag gesteld hoe groot de noodzaak van twee bruggen is en of de baten van een tweede fietsbrug opwegen tegen de extra kosten.
 
Op basis van deze inspraakreacties heeft de gemeente het ontwerp van de randweg aangepast. De oostelijke fietsbrug is daarbij verplaatst zodat deze zoveel mogelijk wordt gebundeld met de randweg en gunstig ligt ten opzichte van de woningen aan de Leidsevaart in Noordwijk. De westelijke fietsbrug is uit het ontwerp gehaald. De toegevoegde waarde van deze tweede brug is beperkt als de eerste brug wordt aangelegd en dit weegt niet op tegen de extra kosten. De westelijke brug wordt in het bestemmingsplan wel ruimtelijk gereserveerd zodat aanleg op termijn mogelijk is.
 
Het overzicht van alle inspraakreacties die op het voorontwerp zijn ontvangen en de manier waarop we daarmee zijn omgegaan, is opgenomen in de inspraak- en overlegnota. Deze is als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan gevoegd.

Informatiebijeenkomst

 
Tijdens de zienswijzeperiode (18 februari tot en met 30 maart) organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst. Deze inloopavond vindt plaats op woensdag 2 maart 2016, in het Bestuurscentrum in Voorhout. De avond begint om 19:30 uur en duurt tot circa 21:00 uur. Het is een vrije inloop: u kunt zelf bepalen hoe laat u langs komt. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp van de weg worden gepresenteerd en er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden. We hopen u op deze bijeenkomst te kunnen verwelkomen.

Voortgang grondverwerving


Parallel aan de bestemmingsplanprocedure is de gemeente in onderhandeling met de grondeigenaren in het plangebied over aankoop van de gronden die nodig zijn voor het project. Medio 2015 informeerden we u via onze digitale nieuwsbrief over de  overeenkomst die de gemeente had bereikt met Terra Ontwikkeling. De afgelopen periode is met twee andere eigenaren tot overeenstemming gekomen over verkoop van de gronden. Wij zijn blij dat we in goed overleg deze gronden kunnen kopen. Daarmee zijn we er echter nog niet: in de polder Boekhorst is van negen andere eigenaren grond nodig. De onderhandelingen hierover lopen volop en we hopen uiteraard de komende periode ook met andere eigenaren tot overeenstemming te komen.

Besluitvorming HOV-project

 
In januari heeft de gemeenteraad van Teylingen ingestemd met het maatregelpakket voor het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Dit is ook voor de Noordelijke Randweg van belang, aangezien de HOV-verbinding tussen Noordwijk en Schiphol via de randweg gaat rijden. Om die reden draagt de provincie Zuid-Holland, uit de HOV-middelen, financieel bij aan de randweg. De positieve besluitvorming op het HOV-project is daarmee ook goed nieuws voor de Noordelijke Randweg Voorhout.
 

Meer informatie


Met deze nieuwsbrief informeren wij u regelmatig over het project Noordelijke Randweg Voorhout. Op www.teylingen.nl/noordelijkerandweg vindt u meer informatie over het project. Bijvoorbeeld rapporten van onderzoeken en tekeningen en deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn via de website beschikbaar. Heeft u vragen of opmerkingen over deze informatie? Neem dan contact op via randwegvoorhout@teylingen.nl.
Volg ons ook op:
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2014 Gemeente Teylingen. U kunt aan de informatie in deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen.

Adresgegevens:
Afmelden nieuwsbrief    Profiel/e-mail adres wijzigen