Copy
Ett nyhetsbrev från Partnerskapet för inkluderande arbetsmarknad genom det civila samhället och den sociala ekonomin.
View this email in your browser
Foto: Joel Ahlgren

Det är dags att ändra på att 280 000 personer står utanför arbetsmarknaden
- I dag avslutas PIACS och vi släpper slutrapporten Ge arbetslösa chansen genom civilsamhälle och social ekonomi

PIACS-projektet har nu pågått i lite mer än ett år. 18 utvecklingsgrupper har tagit fram förstudier som har tittat på allt ifrån hur bra modeller för sociala företag kan spridas runt om i Sverige, hur nyanlända kan få kontakter och arbete genom engagemang i föreningslivet, hur arbetsintegrerande verksamheter inom ideella organisationer kan utvecklas och bättre möta målgruppen, hur grönt entreprenörskap kan bidra till arbetsintegration och hur kunskapen om civilsamhällets insatser hos myndigheter kan höjas. Dessa är bara några exempel.

När vi i dag avslutar projektet genom att släppa slutrapporten Ge arbetslösa chansen genom civilsamhälle och social ekonomi (läs mer om rapporten nedan) som bygger på dessa förstudier, den forskningsöversikt som har tagits fram inom projektet samt andra relevanta rapporter i ämnet, är vi glada och stolta över allt arbete som har gjorts och vill tacka alla som har medverkat!

I dagarna har vi dock fått besked att den gemensamma ansökan för ett genomförandeprojekt som togs fram inom ESF:s programområde P01, där flera av PIACS utvecklingsgrupper ingick, inte kommer att gå igenom utan utlysningen görs om så att den i stället blir öppen också för andra organisationer/aktörer att söka. De utvecklingsgrupper som har jobbat med olika kompetensutvecklingsdelar kan såklart söka nya egna projekt när utlysningen kommer. De utvecklingsgrupper som är berörda av detta har också fått ytterligare information om nästa steg.

Med den slutrapport vi i dag släpper vill vi nu fokusera på vårt vidare arbete att verkligen förändra för de målgrupper som i dag står utanför arbetsmarknaden. Så mycket som 280 000 personer, tre fjärdedelar av alla inskrivna arbetslösa, står utanför arbetsmarknaden. Det vill vi ändra på! Och vi är övertygande att civilsamhället har en viktig roll att spela här. Därför kommer vi, Forum - idéburna organisationer med social inriktning och Coompanion, självklart fortsätta att driva denna fråga. Rapporten är bara ett första steg i det arbetet.

Vi hoppas att vi ses i dessa sammanhang framöver! Självklart kan ni även i fortsättningen höra av er till oss om ni har frågor om vårt arbete.
Med vänliga hälsningar
Projektledningen i PIACS
Ny rapport: 280 000 personer står utanför arbetsmarknaden - det är dags att ändra på det
Ladda ner rapporten
280 000 personer i Sverige står utanför arbetsmarknaden. Samtidigt jobbar civilsamhället och den sociala ekonomin, med våra 232 000 idéburna organisationer, dagligen med arbetsintegration. Men för att kunna skala upp vår verksamhet behöver kunskapen inom Myndighetssverige om våra insatser höjas avsevärt. Det visar partnerskapet PIACS i den slutrapport vi nu släpper i samband med att PIACS-projektet avslutas.
– I de förstudier som denna rapport bygger på har vi sett att myndigheter ofta saknar kunskap om våra insatser för arbetsintegration. Det kan exempelvis handla om vad enskilda handläggare kan göra men också att ha koll på myndighetens egna policyer för samverkan med civilsamhället. Men det finns också ett behov av ökade kunskaper om myndigheternas arbete hos oss organisationer, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum - idéburna organisationer med social inriktning.

Trots en allmänt låg arbetslöshet i Sverige har vi ett stort antal människor som står utanför eller långt från arbetsmarknaden. Under andra halvåret 2016 beräknas detta handla om 280 000 människor, eller tre fjärdedelar av alla som är inskrivna som arbetslösa, enligt Arbetsförmedlingens siffror. Det gäller människor med utrikes bakgrund, arbetslösa som är över 55 år, arbetslösa med funktionsnedsättningar som innebär nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning.

För att ge dessa människor rätt typ av stöd behöver många delar av samhället hjälpas åt. Civilsamhällets organisationer är här en viktig resurs. Varje dag möter vi människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och det pågår minst 35 olika typer (från ideell second hand, bilrekonditionering till caféer, trädgårdsodlingar och så vidare) av verksamheter i tusentals organisationer som leder till ett arbete för många människor.

Samtidigt visar vår nya rapport att fler insatser behövs. Metoderna måste utvecklas och samverkan måste bli mer effektiv både mellan de idéburna organisationerna och myndigheterna och med näringslivet. Det kräver mer forskning om civilsamhällets insatser. I dag finns stora och många vita fläckar som forskningen inte har undersökt och beskrivit, enligt en ny forskningsöversikt som professor Ulla-Carin Hedin och Eva Laureli har tagit fram och som använts som underlag för denna rapport.

– Att hitta bättre metoder och verksamhet för att lösa detta är centralt både för samhället i stort och för de människor som direkt berörs. I dag har forskarsamhället i Sverige missat kopplingen mellan civilsamhället och arbetsmarknadsfrågorna. Mer forskning om våra insatser är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla mer och bättre verksamhet, och det är också ett av våra krav i rapporten, säger Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige.


Fakta
Rapporten har tagits fram inom ramen för det ESF-finansierade partnerskapet: Partnerskap för en inkluderande arbetsmarknad genom civilsamhälle/social ekonomi (PIACS) där fler än 50 organisationer och myndigheter har deltagit.

​Ladda ner rapporten Ge arbetslösa chansen genom civilsamhälle och social ekonomi.

​Läs forskningsöversikten som har tagits fram inom PIACS.

Här hittar du den kartläggning som har tagits fram inom PIACS

Här hittar du de enskilda förstudier som slutrapporten bygger på
Vill du fortsätta följa frågan om civilsamhällets bidrag till arbetsintegration?
PIACS-projektets hemsida www.piacs.se kommer att finnas kvar en tid efter projektet. Där kommer du att kunna ladda hem underlag som har tagits fram under projektet, som slutrapporten, de förstudier rapporten bygger på, forskningsöversikten och så vidare.

Forum - idéburna organisationer med social inriktning ger varannan vecka ut ett nyhetsbrev där den idéburna sektorn i stort bevakas. Här kan du börja prenumerera om du vill veta mer.

Här kan du följa Coompanion Sveriges arbete.

Här kan du också titta på PIACS slutseminarium den 27 oktober - Att öppna vägen in mot arbetsmarknaden (teckentolkat)
Copyright © 2016 Socialforum, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list